Gå til sidens indhold

A_indkomst kvartal

Beskrivelse

Kvartalsvis A-indkomst- SERVICEREGISTER

Køb af statistik baseret på registeret: Henvendelse til Danmarks Statistiks kundecenter: kundecenter@dst.dk tlf: 3917 3544 http://www.dst.dk/da/TilSalg/skraeddersyede-loesninger

Køb af mikrodata fra registeret til forskning: Henvendelse til Danmarks Statistiks forskningsservice 3917 3130 http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice.aspx

De kvartalsvise A-indkomster har Danmarks Statistiks e-indkomstregister som primær kilde. Underopdeling af indkomsterne på lønindkomster og overførselsindkomster( både privat og offentlig) sker ved samkøring af oplysningerne i e-indkomstregisiteret med oplysninger fra følgende registre i Danmarks Statistik: erhversregister, kontanthjælpsregister og register for offentligt forsørgede.

Med den Kvartalsvise A-indkomst får man oplysninger om personindkomster allerede 90 dage efter udgangen af kvartalet. Registeret indeholder data for 1. kvartal 2010 og frem. Statistikken omfatter løn, skattemæssig værdi af frynsegoder, pensioner- både offentlig og privat, efterløn, dagpenge samt kontanthjælp og lign. De enkelte indkomsttyper er underopdelt på en række ydelser, se nederst.

Indkomsten er summen af indkomsterne i løbet af kvartalet. For indkomstud-betalinger, der omfatter dage i mere end et kvartal, fordeles beløbet forholds-mæssigt efter antallet af dage.

Den endelige årsstatistik for personindkomster offentliggøres 350 dage efter udgangen af året og indeholder selvstændiges indkomst, kapital indtægter og udgifter samt boligstøtte og børneydelser, som ikke indgår i kvartalsstatistikken. Det gør, at kvartalsstatistikken undervurderer den disponible personindkomstmasse med ca. 15 pct. og gennemsnittet med 12 pct.

Indkomsttyper, der er underopdelt i en række ydelser: Pension: - Folkepension, - Tjenestemandspension - Arbejdsmarkeds- og privat pension (ratepension, udbetaling pensions-kasse mv.) - ATP pension

Dagpenge: - Sygebarselsdagpenge fra kommunen til lønmodtager - Sygebarselsdagpenge fra kommunen til selvstændige - Sygedagpenge fra arbejdsgiver til lønmodtager

Dagpengeberettigede - Arbejdsløshedsdagpenge - Feriedagpenge - Dagpenge under aktivering - Dagpenge under virksomhedspraktik

Kontanthjælp og lign. - Kontanthjælp til forsørgelse - Kontanthjælp under revalidering - Kontanthjælp under aktivering - Ledighedsydelse til "ledige flekslønnere" - Ydelse til indvandrere (introduktionsydelse)

Der findes ingen delopgaver under A_indkomst kvartal

Variable