Gå til sidens indhold

Tilbagegang i BNP på 1,8 pct. i første kvartal

BNP
Sæsonkorrigeret
-1,8 %
4. kvt. 2023 - 1. kvt. 2024
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
0,7 %
4. kvt. 2023 - 1. kvt. 2024

Nationalregnskab 1. kvt. 2024

Bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 1,8 pct. i første kvartal 2024, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Faldet i første kvartal skyldes helt overvejende tilbagegang i både transport og industri. Privatforbruget faldt med 1,9 pct., blandt andet på grund af stor tilbagegang i køb af biler. Det offentlige forbrug steg med 1,9 pct. Beskæftigelsen steg med 0,7 pct. i første kvartal, mens de præsterede timer steg med 0,1 pct. Denne nationalregnskabsopgørelse er behæftet med større usikkerhed end normalt på grund af de store og forskelligartede prisudsving i 2022 og 2023 på en række centrale produkter, i særlig grad energi og søtransport. Det er derfor vanskeligere end vanligt at opstille et robust helhedsbillede af økonomien. Læs mere om usikkerhed ved denne opgørelse af nationalregnskabet under afsnittet Særlige forhold ved denne offentliggørelse.

Nationalregnskabets hovedstørrelser, kædede værdier, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1 samt egne beregninger

Fald i eksport, stigning i import

Den samlede eksport faldt i første kvartal med 4,8 pct. Faldet skyldes især et fald i eksporten af tjenester, som i første kvartal faldt med 11,8 pct., mens eksporten af varer i perioden steg med 0,8 pct. Faldet i tjenesteeksporten skyldes især et fald i søtransport, hvilket skal ses i lyset af stigende fragtrater i søtransporten. I første kvartal steg importen med 0,8 pct., som særligt er drevet af importen af varer, som steg med 4,6 pct., hvorimod importen af tjenester faldt med 4,3 pct. Væksten i importen af varer præges især af importen af skibe, mens importen af kørertøjer har dæmpet væksten.

Handel med skibe giver stigning i investeringer

I første kvartal steg de faste bruttoinvesteringer med 5,0 pct. i forhold til fjerde kvartal 2023. Stigningen er mest markant for gruppen maskiner, transportmidler mv., og her er det transportmidler, der trækker med en stigning med 38,7 pct. Denne kraftige stigning er tilvejebragt af den store import af skibe, nævnt tidligere. Ud over stigningen i maskiner, transportmidler mv.  er der en stigning i byggeriet, alt imens der er et fald i anlægsinvesteringer i første kvartal.

Husholdningernes forbrug faldt i fjerde kvartal

Husholdningernes forbrug faldt med 1,9 pct. i årets første kvartal. Dette er især præget af, at køb af køretøjer faldt med 32,2 pct. Faldet skal ses i lyset af et højt niveau for køb af køretøjer i fjerde kvartal 2023. Øvrige varige varer faldt med 9,0 pct., mens forbruget af fødevarer faldt med 3,1 pct., og husholdningernes forbrug af tjenester voksede med 1,2 pct. Husholdningernes forbrug ligger på trods af faldet 0,7 pct. højere end i første kvartal 2023.

Danmarks nationalregnskab

 

2024

2023

2024

 

1. kvt.

1. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

Løbende priser

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

 

mia. kr.

pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

671,9

0,2

0,3

2,7

-1,8

Import af varer og tjenester

421,1

15,4

7,1

2,1

0,8

Import af varer

247,3

21,1

7,5

1,5

4,6

Import af tjenester

173,8

8,2

6,5

2,8

-4,3

Forsyning i alt

1093,0

5,7

2,9

2,4

-0,8

Eksport af varer og tjenester

478,0

12,3

4,8

8,0

-4,8

Eksport af varer

296,3

13,6

3,0

6,1

0,8

Eksport af tjenester

181,7

9,4

6,9

9,9

-11,8

Privatforbrug

315,6

0,7

-0,1

2,1

-1,9

Husholdningernes forbrugsudgifter

305,6

0,7

-0,2

2,2

-1,9

Køb af køretøjer

9,7

-19,7

-6,8

27,3

-32,2

Andre varer

124,3

-0,2

-0,1

2,1

-2,2

Tjenester i alt inkl. turisme

171,6

3,1

0,4

0,2

1,2

Tjenester i alt

170,5

1,8

0,0

0,3

1,0

Turistindtægter (-)

-10,4

-5,6

-4,3

0,8

0,9

Turistudgifter (+)

11,4

8,7

-1,4

-0,1

3,7

NPISH forbrugsudgifter2

9,9

1,6

1,5

0,5

-0,2

Offentlige forbrugsudgifter

156,2

2,6

-0,2

0,2

1,9

Faste bruttoinvesteringer

143,0

2,2

3,1

-6,8

5,0

Boliger

32,1

1,2

-0,2

1,4

2,5

Andet byggeri og anlæg

33,9

0,0

-0,7

-0,8

4,9

Maskiner, transportmidler mv.

36,3

7,5

-3,3

-12,4

12,8

Intellektuelle rettigheder

40,8

0,9

15,6

-13,1

0,8

Lagerforøgelser mv.3

0,2

-0,7

-0,6

-0,6

0,4

Endelig indenlandsk anvendelse

615,0

0,5

0,0

-1,3

1,2

Endelig anvendelse i alt4

1093,0

5,8

2,3

3,2

-2,0

Samlede præsterede timer i alt (mio.)

1088,8

0,9

-0,1

0,1

0,1

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

3211,4

1,1

0,1

0,1

0,7

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP.
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Hovedrevision af nationalregnskab, betalingsbalance og offentlige finanser

Danmarks Statistik offentliggør i juni 2024 hovedreviderede tal for nationalregnskab, betalingsbalance og offentlige finanser. Det sker som led i at overholde den europæisk aftale om en harmoniseret revisionspolitik for de økonomiske makrostatistikker (Harmonised European Revision Policy for Macroeconomic Statistics -HERP). Ved denne hovedrevision implementeres der nye datakilder, ændringer i kildegrundlaget, nye metoder og en opdateret forbrugsklassifikation (COICOP) i nationalregnskabet. Hovedrevision betyder, at de økonomiske statistikker revideres i hele den tidsperiode, de foreligger i, så tidsserien forbliver sammenhængende.

Første offentliggørelse af nationalregnskabet for første kvartal 2024

Dette er den første offentliggørelse af nationalregnskabet for første kvartal 2024. Der er ikke foretaget revisioner i de ikke-sæsonkorrigerede tal før 2024. De nye tal for første kvartal 2024 kan dog give ny information til vurderingen af sæsonmønstret og vil normalt føre til mindre revisioner i de sæsonkorrigerede tal, som revideres tilbage til 2020. Den seneste offentliggørelse af nationalregnskabet er Nationalregnskab 4. kvt. 2023, revideret (Nyt fra Danmarks Statistik 2032:113). Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab (pdf).

Med næste offentliggørelse af nationalregnskabet, der udkommer 28. juni 2024, opdateres hele nationalregnskabet frem til 2023. Frem til fjerde kvartal 2023 vil der blive foretaget en opdatering af kvartalvise kilder og en matematisk udglatning (årsopregning) af de kvartalsvise serier, så de er i overensstemmelse med de nye årstal, der også offentliggøres 28. juni 2024. For særligt Betalingsbalancen og Offentlige finanser indarbejdes der nye niveauer for kvartalstallene før 2024, svarende til de tal, der offentliggøres i disse statistikker i juni. Dette kan påvirke væksten fra fjerde kvartal 2023 til første kvartal 2024. Første kvartal 2024 vil derudover blive genberegnet med opdaterede kilder.

Større usikkerhed i opgørelsen af beskæftigelse mv.

Denne første foreløbige opgørelse af beskæftigelse, præsterede timer og løn for første kvartal er baseret på et datagrundlag, hvor kvartalets to første måneder er baseret på en foreløbig intern beregning af Arbejdstidsregnskabet, mens kvartalets sidste måned er en fremskrivning foretaget i forbindelse med sæsonkorrektionen (X13-ARIMA-SEATS). Udviklingen i nationalregnskabets beskæftigelse, præsterede timer og løn følger som hovedregel udviklingen i Arbejdstidsregnskabet for de ikke-sæsonkorrigerede tal.

Ved den reviderede offentliggørelse af Nationalregnskabet den 28. juni er opgørelsen af beskæftigelse, præsterede timer og løn baseret på det til den tid offentliggjorte Arbejdstidsregnskab.

Øget usikkerhed i sæsonkorrektionen

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen i forbindelse med COVID-19, høj inflation og andre betydelige begivenheder, der har givet usædvanligt store udsving i økonomien på kort sigt. Det skyldes bl.a., at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier delvist er baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb (outliere) fører til en øget usikkerhed. Detekteringen af outliere vurderes også at være ekstra følsom for perioden i forbindelse med COVID-19 m.m. Outliere detekteres og behandles primært automatisk i standardanvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-ARIMA-SEATS-metoden. Den øgede usikkerhed i sæsonkorrektionen betyder også, at man i højere grad skal være påpasselig med fortolkningen af den sæsonkorrigerede prisudvikling på kvartaler. Dette hænger sammen med, at tallene sæsonkorrigeres i hhv. løbende priser og kædede værdier, hvorefter prisindekset beregnes som forholdet mellem disse.

Usikkerhed i opgørelsen af Firmaernes køb og salg

Ved den første beregning af et nyt kvartal anvendes en foreløbig, intern version af Firmaernes køb og salg, hvor der er relativt mange imputeringer for køb og salg. Dette skyldes, at der kun indberettes moms kvartalsvist eller halvårligt for en betydelig andel af virksomhederne. Af den grund er denne udgivelse behæftet med større usikkerhed for bl.a. serviceerhverv samt bygge og anlæg. Ved udgivelsen af Nationalregnskab 1. kvt. 2024 revideret, der offentliggøres 28. juni 2024, vil der blive anvendt en version af Firmaernes køb og salg, hvor langt de fleste imputeringer for halvårs- og kvartalsindberetterne er erstattet af faktiske indberetninger.

BNP
Sæsonkorrigeret
-1,8 %
4. kvt. 2023 - 1. kvt. 2024
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
0,7 %
4. kvt. 2023 - 1. kvt. 2024

Nyt fra Danmarks Statistik

21. maj 2024 - Nr. 139

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med national-regnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede. Læs mere i statistikdokumentationen. Læs også en uddybende dokumentation af kilder og  metoder på www.dst.dk/nationlregnskab.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation