Gå til sidens indhold

Industrien giver fremgang i BNP

BNP
Sæsonkorrigeret
+0,6 %
3. kvt. 2022 - 4. kvt. 2022
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
+0,4 %
3. kvt. 2022 - 4. kvt. 2022

Nationalregnskab 4. kvt. 2022 revideret

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 0,6 pct. i fjerde kvartal 2022, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Kvartalsvæksten er dermed revideret ned med 0,3 procentpoint i forhold til den første offentliggørelse af nationalregnskabet for fjerde kvartal 2022, især som følge af indarbejdelse af en ny kilde Industriens salg af varer. Væksten i fjerde kvartal var især drevet af fremgang i medicinalindustrien. For året 2022 steg BNP samlet med 3,8 pct., der kan læses mere om udviklingen for året i Nyt for årligt nationalregnskab. Læs mere om usikkerhed ved denne opgørelse af nationalregnskabet og revisioner siden seneste offentliggørelse under Særlige forhold.

BNP (kædede værdier) og beskæftigede personer, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Stigning i investeringerne som følge af køb af et patent

De faste bruttoinvesteringer steg med 2,6 pct. i fjerde kvartal. Fremgangen var hovedsagligt drevet af en kraftig stigning i intellektuelle rettigheder, der steg med 47,4 pct. i fjerde kvartal. Denne stigning skyldes især køb af et patent, der også fremgår i tjenesteimporten. Da der er tale om import, har investeringen i patentet ingen direkte effekt på BNP-væksten. Uden patentet ville der have været tilbagegang i de faste bruttoinvesteringer. Investeringer i anlæg samt offentligt og erhvervsmæssigt byggeri steg samlet med 2,8 pct., hvilket er en opjustering på 2,5 procentpoint siden sidste offentliggørelse. Især anlæg er blevet opjusteret til nu at stige med 3,1 pct., mens der var et fald på 1,8 pct. i sidste offentliggørelse. For året 2022 var der en samlet stigning på 8,6 pct. i de faste bruttoinvesteringer.

Patent købt i udlandet giver stigning i importen

Importen steg med 3,1 pct. i fjerde kvartal 2022, hvilket er en opjustering på 2,4 procentpoint siden sidste offentliggørelse. Det er stadig tjenesteimporten, der har bidraget til fremgangen med en stigning på 16,9 pct., men vareimporten faldt med 6,4 pct. Stigningen skyldes helt overvejende en virksomheds investering i et patent i november 2022, som nævnt ovenfor. Eksporten faldt i fjerde kvartal med 0,6 pct., hvilket er et 0,8 procentpoint mindre fald i forhold til sidste offentliggørelse. Dette fald var på baggrund af en tilbagegang i tjenesteeksporten på 4,2 pct., hvor en stigning i vareeksporten på 1,3 pct. var med til at mindske faldet. For året 2022 samlet steg importen med 4,2 pct., og eksporten steg med 8,6 pct.

Danmarks nationalregnskab

 

2022

 

4. kvt.

4. kvt.

1.-4. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

Løbende
priser

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

 

mia. kr.

pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

730,3

1,6

3,8

1,3

0,1

0,6

Import af varer og tjenester

428,9

2,2

4,2

6,1

-1,0

3,1

Import af varer

239,8

-10,0

-2,2

3,2

-2,0

-6,4

Import af tjenester

189,2

21,5

14,7

0,8

0,6

16,9

Forsyning i alt

1159,2

1,8

4,0

1,6

-0,2

1,4

Eksport af varer og tjenester

486,2

5,8

8,6

2,3

2,5

-1,0

Eksport af varer

273,1

5,5

5,7

0,6

3,6

1,3

Eksport af tjenester

213,1

6,0

12,9

1,4

1,2

-4,2

Privatforbrug

320,9

-4,7

-2,3

-0,4

-0,9

0,0

Husholdningernes forbrugsudgifter

311,9

-5,0

-2,4

-0,5

-0,9

-0,1

Køb af køretøjer

12,7

-14,2

-18,1

-0,8

2,9

-0,6

Andre varer

139,3

-7,0

-5,2

-0,8

-1,3

-1,4

Tjenester i alt inkl. turisme

159,9

-2,6

1,3

-0,2

-1,0

1,0

Tjenester i alt

164,6

-0,1

5,6

1,4

-0,8

-0,1

Turistindtægter (-)

-13,8

21,8

98,1

21,8

0,3

-4,8

Turistudgifter (+)

9,1

-11,2

13,9

4,7

-1,9

9,4

NPISH forbrugsudgifter2

9,0

2,6

1,1

0,4

1,2

0,3

Offentlige forbrugsudgifter

162,4

-7,2

-3,5

-1,3

-1,7

-0,2

Bruttoinvesteringer

189,7

14,8

12,1

12,3

-7,6

10,6

Faste bruttoinvesteringer

190

16,5

8,6

0,4

1,9

11,2

Boliger

45,1

4,9

7,8

0,1

1,1

-2,0

Andet byggeri og anlæg

43,9

12,1

8,7

2,7

5,4

2,8

Maskiner, transportmidler mv.

39,3

-5,7

-4,4

-2,1

0,5

-4,0

Intellektuelle rettigheder

61,7

54,4

23,1

0,9

1,0

47,4

Lagerforøgelser mv.3

-0,4

-0,4

0,8

2,8

-2,4

-0,1

Endelig indenlandsk anvendelse

673

-0,5

1,0

2,6

-3,0

2,8

Endelig anvendelse i alt4

1159,2

2,0

4,0

2,5

-0,7

1,2

Samlede præsterede timer i alt (mio.)

1109,9

2,3

4,5

0,5

0,5

0,2

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

3194

2,2

3,9

0,4

0,4

0,4

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP.
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revideret offentliggørelse af nationalregnskabet for fjerde kvartal 2022

Dette er den anden offentliggørelse af nationalregnskabet for fjerde kvartal 2022. I forhold til den seneste offentliggørelse, Nationalregnskab 4. kvt. 2022, er væksten revideret ned med 0,3 procentpoint i fjerde kvartal. I tredje kvartal er væksten revideret op med 0,1 procentpoint, og i første kvartal er væksten revideret op med 0,3 procentpoint, mens andet kvartal er uændret. Revisionen skyldes primært nye oplysninger for 2022 vedrørende Firmaernes køb og salg samt betalingsbalance og udenrigshandel. Derudover er  Industriens salg af varer samt nye tal for de finansielle brancher indarbejdet. Der er ikke foretaget revisioner i de ikke-sæsonkorrigerede tal fra før 2022. Dog kan nye tal for de tre første kvartaler af 2022 give ny information til vurderingen af sæsonmønstret, hvilket fører til mindre revisioner i de sæsonkorrigerede tal, som revideres tilbage til 2020. Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab (pdf).

Anden opgørelse af nationalregnskabet for året 2022

Denne opgørelse af det kvartalsvise nationalregnskab er den anden offentliggørelse af nationalregnskabet for hele året 2022. Den endelige opgørelse af 2022 vil foreligge i juni 2025, hvor det mest detaljerede kildegrundlag foreligger. Indtil da vil der systematisk blive indarbejdet opdaterede kilder i opgørelsen, når de bliver tilgængelige. I statistikdokumentationen for Nationalregnskab kan findes en mere detaljeret kildeoversigt. Desuden kan ændringer i væksten fra version til version findes i versionstabellen for forsyningsbalancen.

Opgørelse af færdigvarelagre i fjerde kvartal 2022

Til opgørelsen af de kvartalsvise lagerforøgelser i nationalregnskabet benyttes som udgangspunkt normalt oplysninger fra lagerværdistatikken, jf. www.statistikbanken.dk/statbank5a. Dette gælder for opgørelsen af færdigvare-, råvare- og engroslagre, mens der for lagre i landbruget og for energi bruges andre kilder og metoder. Ved denne offentliggørelse benyttes dog for kvartalerne i 2022 en intern version af opgørelsen af færdigvarelagrene svarende til den, der indgår i Industriens produktionsindeks. Denne metode er valgt, da den vurderes at give et mere retvisende billede af lagerændringerne for kvartalet for færdigvarerne. Af samme grund vil det blive undersøgt, om denne kilde skal være den fortrukne til opgørelsen af færdigvarelagre.

Opgørelse af realvækst i offentligt forbrug

Oplysninger om det offentlige forbrug er baseret på foreløbige regnskabsoplysninger fra stat, regioner og kommuner. For kvartalerne i 2022 er der endnu ikke indarbejdet mængdeindikatorer. Dermed er realvæksten i det individuelle offentlige forbrug beregnet som udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling (inputmetode) i mangel af oplysninger om mængden af de leverede ydelser på det offentlige individuelle forbrug (outputmetode).

Øget usikkerhed i sæsonkorrektionen

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen i forbindelse med COVID-19. Det skyldes bl.a., at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier delvist er baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb (outliere) fører til en øget usikkerhed. Detekteringen af outliere vurderes også at være ekstra følsom for den seneste periode i forbindelse med COVID-19-pandemien. Outliere detekteres og behandles primært automatisk i standardanvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden. Den øgede usikkerhed i sæsonkorrektionen betyder også, at man i større grad skal være påpasselig med fortolkningen af den sæsonkorrigerede prisudvikling på kvartaler. Dette hænger sammen med, at tallene sæsonkorrigeres i hhv. løbende priser og kædede værdier, hvorefter prisindekset beregnes som forholdet mellem disse.

Særlige skøn for forbrug i produktion

Normalt antages der et fast forhold mellem produktion og værditilvækst således, at virksomhedernes forbrug i produktionen er en fast andel af produktionen. Der må dog forventes at have været væsentlige ændringer af disse andele for nogle erhverv pga. COVID-19-følgerne. For de erhverv, der var særligt påvirkede af nedlukninger, blev der foretaget nye skøn for forholdet mellem værditilvækst og produktion, der tog højde for lav omsætning som følge af nedlukning, hvor omkostningerne i langt mindre omfang kunne reduceres. Det aktuelle forbrug i produktion korrigeres i 2022 kun i mindre grad for enkelte områder.

Beskæftigelse, præsterede timer og løn

Opgørelsen af beskæftigelse, præsterede timer og løn er baseret på Arbejdstidsregnskabet 4. kvt. 2022, der blev offentliggjort 15. marts. Udviklingen i nationalregnskabets beskæftigelse, præsterede timer og løn følger som hovedregel udviklingen i Arbejdstidsregnskabet for de ikke-sæsonkorrigerede værdier.

BNP
Sæsonkorrigeret
+0,6 %
3. kvt. 2022 - 4. kvt. 2022
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
+0,4 %
3. kvt. 2022 - 4. kvt. 2022

Nyt fra Danmarks Statistik

31. marts 2023 - Nr. 113

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. maj 2023

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med national-regnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede. Læs mere i statistikdokumentationen. Læs også en uddybende dokumentation af kilder og  metoder på www.dst.dk/nationlregnskab.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation