Gå til sidens indhold

BNP og beskæftigelse steg fortsat pænt i 3. kvt.

BNP
Sæsonkorrigeret
+1,1 %
2. kvt. 2021 - 3. kvt. 2021
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
+1,1 %
2. kvt. 2021 - 3. kvt. 2021

Nationalregnskab 3. kvt. 2021 revideret

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 1,1 pct. i tredje kvartal 2021, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Beskæftigelsen steg ligeledes med 1,1 pct. BNP-væksten er dermed opjusteret med 0,2 procentpoint i forhold til den seneste offentliggørelse, mens væksten i beskæftigelsen er nedjusteret med 0,5 procentpoint. Det mere positive vækstbillede for BNP ses især inden for de tjenesteydende erhverv, hvor der er indarbejdet nye tal fra Firmaernes køb og salg. Revisionen af beskæftigelsen skyldes indarbejdelse af Arbejdstidsregnskabet. Opgørelsen af nationalregnskabet er mere usikker end normalt pga. de særlige omstændigheder omkring COVID-19-pandemien. Det skyldes i høj grad, at kilder og metoder er behæftet med større usikkerhed end normalt. Det er derfor vanskeligere end vanligt at opstille et robust helhedsbillede af økonomien. Af samme grund vurderes præcisionen at være mindre end ønsket. Helt undtagelsesvist indarbejdes tal for præsterede timer for tredje kvartal ikke i denne udgivelse pga. øget usikkerhed i Arbejdstidsregnskabet. Se mere nedenfor under Særlige forhold.

BNP (kædede værdier) og beskæftigede personer, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Status efter årets første tre kvartaler

I årets tre første kvartaler er BNP samlet steget med 4,0 pct. i forhold til samme periode sidste år, og denne robuste genopretning af dansk økonomi betyder, at BNP i tredje kvartal er 2,2 pct. højere end i fjerde kvartal 2019 før coronakrisen. Genopretningen ses også på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen i årets tre første kvartaler er steget med 2,1 pct. og er nu 2,4 pct. højere end før coronakrisen.

Fremgang i privatforbrug

En betydelig fremgang i privatforbruget på 2,4 pct. i tredje kvartal var medvirkende til fremgangen i BNP. Forbruget ligger nu 5,0 pct. højere end før coronakrisen i fjerde kvartal 2019. Fremgangen i privatforbruget kan spores inden for beklædning, underholdning, rejser samt andre tjenesteydelser, mens forbruget af el og brændsel, bilsalget samt drikkevarer trak i modsat retning. Bilsalget faldt med 8,9 pct. Faldet i bilsalget skal ses i lyset af den store stigning i andet kvartal og forsyningsproblemer i tredje kvartal. Den samlede forbrugsvækst er revideret op med 0,3 procentpoint for tredje kvartal siden sidste offentliggørelse. Revisionen skyldes især opdateret kildedata for Firmaernes køb og salg - se mere under Særlige forhold. I årets tre første kvartaler er privatforbruget vokset med 4,2 pct. i forhold til samme periode sidste år. Det offentlige forbrug faldt med 4,5 pct. i tredje kvartal. Faldet skal ses i sammenhæng med nedtrapningen af COVID-19-relaterede aktiviteter såsom test for COVID-19.

Fald i investeringer

De faste bruttoinvesteringer faldt med 0,6 pct. i tredje kvartal bl.a. som følge af tilbagegang i maskiner og transportmidler. Investeringerne er revideret ned med 0,8 procentpoint for tredje kvartal siden seneste offentliggørelse, hvilket primært skyldes nedjustering af investeringer i bygge og anlæg. Ses der på årets tre første kvartaler i forhold til samme periode sidste år, steg de faste bruttoinvesteringer med 8,1 pct. og har medvirket til, at investeringerne er steget med 10,8 pct. siden coronakrisen i fjerde kvartal 2019.

Stigende tjenestehandel

Både import og eksport havde fremgang i årets tredje kvartal. Eksporten steg med 1,1 pct. Det var helt overvejende tjenesteeksporten, der med en stigning på 5,4 pct. bidrog til dette. Der var også fremgang at spore i importen på 1,1 pct. Her gik import af både varer og tjenester frem med hhv. 0,5 og 1,4 pct. Både import- og eksportvæksten er revideret op siden seneste offentliggørelse med indarbejdelse af nye tal fra Betalingsbalancen. I årets tre første kvartaler er eksport og import steget med hhv. 4,6 pct. og 7,1 pct. i forhold til samme periode sidste år og betyder, at importen nu er 2,5 pct. højere end før coronakrisen i fjerde kvartal 2019, mens eksporten er faldet med 2,6 pct.

Danmarks nationalregnskab

 

2021

 

3. kvt.

3. kvt.

1.-3. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

Løbende
priser

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

 

mia. kr.

pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

624,2

3,6

4,0

-0,4

2,1

1,1

Import af varer og tjenester

329,0

7,9

7,1

-1,8

3,4

1,1

Import af varer

203,0

9,8

11,9

4,6

1,4

0,5

Import af tjenester

126,0

5,1

0,0

-11,2

7,0

2,1

Forsyning i alt

953,2

5,0

5,0

-0,9

2,5

1,1

Eksport af varer og tjenester

373,3

5,2

4,6

4,6

-0,7

1,1

Eksport af varer

216,7

8,7

10,8

6,7

1,1

-1,2

Eksport af tjenester

156,6

-0,4

-4,9

1,3

-3,9

5,4

Privatforbrug

285,3

5,1

4,2

-4,8

7,0

2,4

Husholdningernes forbrugsudgifter

276,8

5,1

4,3

-4,9

7,2

2,4

Køb af køretøjer

10,3

-19,2

1,2

-15,1

6,1

-8,9

Andre varer

114,9

5,5

8,6

-1,4

4,8

-1,5

Tjenester i alt inkl. turisme

151,6

7,1

1,1

-7,0

9,4

6,7

Tjenester i alt

155,4

6,8

0,1

-5,8

5,8

7,7

Turistindtægter (-)

13,7

26,6

-15,0

-2,2

-31,5

47,9

Turistudgifter (+)

9,9

29,9

5,4

-27,4

54,2

13,2

NPISH forbrugsudgifter2

8,5

4,1

1,4

-1,3

1,8

2,9

Offentlige forbrugsudgifter

147,4

3,1

4,9

-1,1

4,5

-4,5

Bruttoinvesteringer

147,2

6,4

7,5

-4,9

4,0

3,1

Faste bruttoinvesteringer

134,6

5,9

8,1

-4,2

2,6

-0,6

Boliger

34,2

4,7

8,9

3,6

-3,4

0,2

Andet byggeri og anlæg

34,4

-0,7

5,8

-0,6

0,1

-2,2

Maskiner, transportmidler mv.

33,3

14,4

16,9

1,0

7,6

-1,9

Intellektuelle rettigheder

32,7

5,8

1,6

-18,9

6,6

1,7

Lagerforøgelser mv.3

12,6

-0,2

-0,1

-0,2

0,3

0,9

Lagerforøgelser3

11,8

-0,2

-0,1

-0,2

0,3

0,9

Nettoansk. af værdigenstande3

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Endelig indenlandsk anvendelse

580,0

4,9

5,2

-3,9

5,6

0,7

Endelig anvendelse i alt4

953,2

5,0

5,0

-0,8

3,2

0,9

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

3102

3,6

2,1

-0,6

2,5

1,1

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP (pdf)
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revideret offentliggørelse af nationalregnskabet for tredje kvartal 2021

Med denne offentliggørelse revideres nationalregnskabet for årets tre første kvartaler. I forhold til den seneste offentliggørelse, Nationalregnskab 3. kvt 2021, er BNP-væksten uændret i første kvartal, nedjusteret med 0,1 procentpoint i andet kvartal og op med 0,2 procentpoint i tredje kvartal. Revisionerne skyldes primært nye oplysninger for 2021 vedrørende Firmaernes køb og salg, Betalingsbalance og udenrigshandel. Der er derudover indarbejdet foreløbige version af Industriens salg af varer samt nye tal for de finansielle brancher. Der er ikke foretaget revisioner i de ikke-sæsonkorrigerede tal før 2021. De nye tal for de tre første kvartaler for 2021 kan dog give ny information til vurderingen af sæsonmønstret og vil normalt føre til mindre revisioner i de sæsonkorrigerede tal, som revideres tilbage til 2019. Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab (pdf).

Firmaernes køb og salg

Opgørelsen af Firmaernes køb og salg fra 15. december bygger nu på indberetninger for første halvår 2021 fra langt størstedelen af de momsregistrerede virksomheder. I den første offentliggørelse af Nationalregnskab 3. kvt 2021 var der indarbejdet estimater baseret på en foreløbig intern udgave af Firmaernes køb og salg. På baggrund heraf er der revideret i aktiviteten i markedsmæssige serviceerhverv, byggeriet samt husholdningernes forbrug.

Offentligt forbrug

Oplysninger om det offentlige forbrug er baseret på Offentligt kvartalsregnskab 3.kvt. 2021, der blev offentliggjort 21. december. For årets tre kvartaler er realvæksten i det offentlige forbrug baseret på udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling (inputmetoden), da der endnu ikke findes oplysninger om mængden af de leverede ydelser for det offentlige individuelle forbrug (outputmetoden). Der er dog aktuelt en øget usikkerhed knyttet til at benytte inputmetoden til at beregne den offentlige realvækst som følge af de særlige omstændigheder i 2020 og 2021 med nedlukning, opbygning af særlig COVID-19-kapacitet i sundhedsvæsnet mv.

Øget usikkerhed i sæsonkorrektionen

Der må forventes øget usikkerhed på sæsonkorrektionen i forbindelse med COVID-19. Det skyldes, at beregningerne af de seneste sæsonkorrigerede værdier for de enkelte detaljerede serier er delvist baseret på fremskrivninger af den observerede serie, og derfor vil pludselige ændringer i seriens forløb (outliere) føre til en øget usikkerhed. Outliere detekteres og behandles automatisk i standardanvendelse af sæsonkorrektionsprogrammet JDemetra+ med X13-metoden.

Foreløbigt estimat for landbrug

Den vegetabilske produktion i landbruget, som hovedsageligt består af korn, beror stadig på et tidligt estimat for 2021. Præcise opgørelser indarbejdes i forbindelse med udgivelse af Landbruget bruttofaktorindkomst, der forventes i maj 2022.

Udenrigshandel og betalingsbalance

Der er indarbejdet nye tal for udenrigshandel og betalingsbalance på baggrund af opgørelsen af betalingsbalancen - offentliggjort 9. december i Betalingsbalance og udenrigshandel oktober 2021.

Beskæftigelse, præsterede timer og løn

Opgørelsen af beskæftigelse og løn er baseret på Arbejdstidsregnskabet 3. kvt. 2021, der blev offentliggjort 15. december. Helt undtagelsesvist indarbejdes tal for præsterede timer i tredje kvartal ikke i denne udgivelse af nationalregnskabet. Det sker som følge af en øget usikkerhed ved de præsterede timer inkl. den tilknyttede sæsonkorrektion, som er nævnt i Arbejdstidsregnskabet 3. kvt. 2021. Usikkerheden ved tallene for de præsterede timer i tredje kvartal fremstår mere tydelig, når tal for arbejdsmarkedet sammenstilles med den realøkonomiske udvikling i nationalregnskabet. Udviklingen i nationalregnskabets beskæftigelse, præsterede timer og løn følger som hovedregel udviklingen i Arbejdstidsregnskabet for de ikke-sæsonkorrigerede værdier.

BNP
Sæsonkorrigeret
+1,1 %
2. kvt. 2021 - 3. kvt. 2021
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret
+1,1 %
2. kvt. 2021 - 3. kvt. 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

23. december 2021 - Nr. 469

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. februar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation