Gå til sidens indhold

Industriens produktion steg i oktober

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
2,6 %
september 2021 til oktober 2021

Industriens produktion og omsætning oktober 2021

Industriens samlede produktionsindeks steg 2,6 pct. i oktober primært drevet af medicinalindustrien. Produktionen svinger en del på månedsbasis, men set over perioden august-oktober så steg produktionen 2,3 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Der er dog udsigt til, at produktionen kan falde de kommende måneder ifølge industriens konjunkturindikator, som falder i november (se Nyt fra Danmarks Statistik 2021:422). Her melder virksomhederne om faldende produktionsforventninger og stigende færdigvarelagre. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Pæne stigninger i flere brancher

Med en stigning i produktionen i oktober på 16,5, var det den lille branche tekstil- og læderindustri, som havde den procentvise største stigning. Men det var indeksets største branche, medicinalindustri, der med en stigning i produktionen på 11,5 pct. i oktober og en vægt på 20,1 pct. bidrog mest til den samlede stigning. Udover de to nævnte brancher, så havde branchen kemisk industri og olieraffinaderier mv. også en tocifret stigning i produktionen i oktober på 11,4 pct.

Fald i produktionen i fem brancher

Der var fald i produktionen i fem ud af tolv brancher i oktober. Det procentvise største fald var i branchen transportmiddelindustri, hvor produktionen faldt med 15,0 pct. Faldene i de fem brancher var dog ikke store nok til at trække det samlede indeks ned.

Faldende omsætning i oktober

Industriens samlede omsætning faldt med 2,3 pct. fra september til oktober og lå i august-oktober 0,2 pct. under omsætningen i de foregående tre måender. Omsætningen faldt 2,8 pct. på eksportmarkedet og 1,3 pct. på hjemmemarkedet i oktober. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Oktober 2021

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Sept.
- okt.

Okt.
 

Sept.
- okt.

Okt.
 

Sept.
- okt.

Okt.
 

Sept.
- okt.

Okt.
 

Sept.
- okt.

Okt.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

1,7

-3,6

-2,9

2,4

-2,0

-1,4

6,0

6,1

2,3

2,6

Omsætning2

I alt

-3,5

-8,4

-0,3

-2,0

-4,1

-0,2

1,8

-0,9

-0,2

-2,3

 

Eksport

-6,5

-6,9

-1,0

-4,0

-2,0

-1,4

1,9

-1,1

-2,6

-2,8

 

Hjemme

5,2

-12,4

0,4

-0,2

-6,0

1,0

1,7

-0,3

4,5

-1,3

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 3,1 pct. i august og faldt 6,2 pct. i september. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således nedjusteret med 0,2 procentpoint i august og med 0,6 procentpoint i september. Revisionerne skyldes lidt flere forsinkede og ændrede indberetninger end normalt, hvilket måske kan tilskrives COVID-19 situationen.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Betalingsbalance og udenrigshandel for oktober 2021 bliver offentliggjort 9. december.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Oktober 2021

 

 

2021

Maj-juli/
aug.-okt.

Sept./okt.

 

Vægte1

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

123,3

117,9

125,4

129,3

121,3

124,4

2,3

2,6

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

112,9

112,8

110,7

108,3

113,8

112,1

-0,7

-1,5

Tekstil- og læderindustri

1,1

126,2

126,5

118,4

118,2

111,2

129,5

-3,3

16,5

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

93,5

95,7

99,0

93,2

94,2

94,2

-2,3

0,0

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

119,8

129,0

126,1

128,3

124,1

138,3

4,2

11,4

Medicinalindustri

20,1

143,8

125,8

152,6

189,2

131,7

146,8

10,8

11,5

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

123,0

125,0

128,0

108,6

112,6

110,2

-11,9

-2,1

Metalindustri

8,7

105,0

108,0

103,9

95,9

101,8

102,4

-5,3

0,6

Elektronikindustri

6,0

128,9

122,2

122,5

115,3

121,5

120,5

-4,4

-0,8

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

117,5

119,1

114,7

107,2

120,3

124,1

0,1

3,2

Maskinindustri

14,0

122,4

101,6

115,7

124,1

126,4

118,3

8,6

-6,4

Transportmiddelindustri

1,5

106,1

112,9

113,4

107,5

114,2

97,1

-4,1

-15,0

Møbler og anden industri mv.

13,0

127,9

130,1

136,5

125,6

134,5

138,4

1,0

2,9

Investeringsgodeindustri

27,2

122,7

112,3

120,6

118,4

123,9

119,4

1,7

-3,6

Mellemproduktindustri

26,7

115,0

119,2

117,4

110,8

114,0

116,7

-2,9

2,4

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

113,8

115,9

114,8

105,9

116,7

115,1

-2,0

-1,4

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

129,7

121,1

134,7

150,2

125,3

133,0

6,0

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

118,1

115,9

118,5

114,2

118,7

118,8

-0,2

0,1

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

124,2

121,4

127,6

130,4

122,6

126,8

1,8

3,4

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
2,6 %
september 2021 til oktober 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

7. december 2021 - Nr. 436

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation