Gå til sidens indhold

BNP-indikator

Udviklingen i bruttonationalproduktet, BNP, beskriver den samlede værditilvækst forbundet med produktion på dansk område. 

Opgørelsen af BNP offentliggøres som del af nationalregnskabet, og som det øvrige nationalregnskab bliver BNP-opgørelsen løbende revideret i forbindelse med, at nye og mere detaljerede informationer bliver tilgængelige. En BNP-vækstrate kan derfor sædvanligvis først klassificeres som værende endelig omkring tre år efter statistikårets udløb.

BNP-indikatoren (BNP45) er den tidligste version af BNP-vækstraten. Dermed er BNP-indikatoren også den version af de offentliggjorte vækstrater, der indeholder den mindste mængde kildedata. Indikatoren offentliggøres ca. 45 dage efter et kvartals udløb, hvilket er 15 dage tidligere end den tidligste version af det kvartalsvise nationalregnskab (KNR60), der udgives ca. 60 dage efter kvartalets udløb. Efter KNR60 følger den reviderede version (KNR90), der udgives ca. 90 dage efter kvartalets udløb. Herefter revideres BNP-væksten løbende i forhold til en fast revisionsrytme, hvor den sidste revision sker 3 år efter årets udløb. Denne sidste beregning indeholder flest og mest nøjagtige kilder.


Beregningen bag BNP-indikatoren

BNP-indikatoren giver et foreløbigt estimat på den kvartalsvise vækst i det sæsonkorrigerede reale BNP for det senest afsluttede kvartal. Estimatet er baseret på indikatorer for bruttoværditilvæksten, BVT, fra produktionssiden af dansk økonomi. 

Beregningen bag indikatoren gennemføres i videst muligt omfang med tilsvarende kilder og metoder, der anvendes til KNR60. Afvigelser mellem de to beregninger forekommer blandt andet, når der må arbejdes med færre data samt andre kilder og metoder. Man forsøger at mindske afvigelser af denne slags ved at bruge alternative data og økonometriske estimater. Modsat senere beregninger af BNP-vækstraten omfatter beregningen af BNP-indikatoren som nævnt kun BNP fra produktionssiden. BNP-indikatoren tager dermed ikke udenrigshandel, investeringer og samlede udgifter til forbrug i betragtning, hvilket også vil være en væsentlig kilde til revisioner. 

Denne beregningsmetode anvendes, da indikatorer fra produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme.

Se en nærmere beskrivelse af beregningen bag BNP-indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator.


Revision og usikkerhed

Beregningen af BNP-indikatoren afviger som nævnt fra beregningen af nationalregnskabet, hvilket skaber behov for revisioner og øger usikkerheden på indikatoren sammenholdt med senere beregninger af BNP-vækstraten (fx KNR60 og KNR90). Det er endnu ikke meningsfuldt at beregne et usikkerhedsmål for indikatoren, da den stadig er meget ny. 

En revision af væksten fra BNP-indikatoren til nationalregnskabet kan forekomme på to måder. Revisionen kan omfatte revisioner i den samlede produktion, som følge af at større mængder data for produktionen er tilgængelige på et senere tidspunkt. En revision kan også opstå når skønnet på virksomhedernes forbrug i produktionen justeres i forbindelse med at økonomiens tilgang og anvendelse afbalanceres. 

Danmarks Statistik fremstillede BNP-indikatoren i 2016. Der blev gennemført testberegninger på konstruerede data for 3. kvartal 2014 til og med 4. kvartal 2015. Genskabelsen af det relevante kildemateriale for disse kvartaler har været vanskelig, hvorfor der skal tages ekstra forbehold på dem (markeret med blå i figuren). Beregninger for alle kvartaler i 2016 er udført med de relevante datasæt. Første offentliggørelse var 3. kvartal 2016.

De første resultater fra beregningen af BNP-indikatoren, samt nationalregnskabets første BNP-estimat, fremgår af nedenstående figur. 

Realvækst i BNP

Realvækst i BNP 

Kilde: Danmarks Statistik. Figuren vil blive opdateret med det seneste kvartal efter hver beregning af 60-dagsversionen.


Væksten i BNP revideres igen ca. 90 dage efter kvartalets udløb og derefter flere gange indtil den sidste gang ca. 3 år efter årets udløb under beregningen af endelige årstal.


Seneste udgivelser

Fremgang i industrien bag kraftig BNP-stigning

14. februar 2023

Fremgang i industrien bag kraftig BNP-stigning

BNP-indikatoren peger på en stigning i BNP på 1,1 pct. i fjerde kvartal 2022, når der korrigeres for prisstigninger og sæsonbevægelser. Den kraftige stigning i BNP kommer helt overvejende fra industrien.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


BNP-fremgang i tredje kvartal

15. november 2022

BNP-fremgang i tredje kvartal

BNP-indikatoren peger på en fremgang på 0,5 pct. i BNP i tredje kvartal af 2022, når der korrigeres for prisstigninger og sæsonbevægelser.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


Fremgang i BNP og beskæftigelse i andet kvartal

15. august 2022

Fremgang i BNP og beskæftigelse i andet kvartal

BNP-indikatoren peger på en fremgang på 0,7 pct. i det sæsonkorrigerede reale BNP i andet kvartal af 2022. Fremgangen var specielt drevet af udviklingen i industrien samt hotel- og restaurationsbranchen.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


Moderat BNP-fald i første kvartal

16. maj 2022

Moderat BNP-fald i første kvartal

BNP-indikatoren peger på en lille tilbagegang på 0,1 pct. i det sæsonkorrigerede reale BNP i årets første kvartal af 2022.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


2021 afsluttes med høj BNP-vækst

15. februar 2022

2021 afsluttes med høj BNP-vækst

BNP-indikatoren peger på en stigning på 1,1 pct. i det sæsonkorrigerede reale BNP i årets sidste kvartal af 2021. Fremgangen er især drevet af positiv udvikling i industrien og det offentlige forbrug.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


Fortsat fremgang i dansk økonomi i tredje kvartal

15. november 2021

Fortsat fremgang i dansk økonomi i tredje kvartal

Dansk økonomis positive udvikling er fortsat ind i årets tredje kvartal, hvor BNP-indikatoren peger på en stigning på 2,0 pct. i det sæsonkorrigerede BNP sammenlignet med andet kvartal.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


Dansk økonomi over niveauet før krisen

16. august 2021

Dansk økonomi over niveauet før krisen

BNP-indikatoren peger i årets andet kvartal på en stigning på 2,2 pct. i det sæsonkorrigerede BNP sammenlignet med første kvartal. Dansk økonomi har med fremgangen nået et niveau, der er højere end fjerde kvartal 2019.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


BNP-indikatoren viser fald i første kvartal af 2021

17. maj 2021

BNP-indikatoren viser fald i første kvartal af 2021

BNP-indikatoren peger i årets første kvartal på et fald på 1,5 pct. i det sæsonkorrigerede BNP sammenlignet med fjerde kvartal 2020. Dansk økonomi gik dermed igen tilbage som følge af de COVID-19-relaterede nedlukninger.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


Moderat BNP vækst i fjerde kvartal

15. februar 2021

Moderat BNP vækst i fjerde kvartal

BNP-indikatoren peger på en stigning i det sæsonkorrigerede reale BNP på 0,6 pct. i fjerde kvartal 2020 sammenlignet med tredje kvartal. Væksten trækkes især op af en fremgang i industriens produktion.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'


BNP har indhentet noget af det tabte

13. november 2020

BNP har indhentet noget af det tabte

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 4,9 pct. i tredje kvartal 2020 sammenlignet med andet kvartal. Det er i sig selv rekordhøj kvartalsvækst, men skal ses i lyset af det store fald i første halvår.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal for nationalregnskabet (BNP)'Dokumentation af BNP-indikator

Få et overblik over indikatorens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder indikatoren bygger på, og hvad den indeholder.

Invasion af Ukraine

Tema: Invasion af Ukraine