Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

BNP-indikator

Udviklingen i bruttonationalproduktet, BNP, beskriver den samlede værditilvækst forbundet med produktion på dansk område. 

Opgørelsen af BNP offentliggøres som del af nationalregnskabet, og som det øvrige nationalregnskab bliver BNP-opgørelsen løbende revideret i forbindelse med, at nye og mere detaljerede informationer bliver tilgængelige. En BNP-vækstrate kan derfor sædvanligvis først klassificeres som værende endelig omkring tre år efter statistikårets udløb.

BNP-indikatoren (BNP45) er den tidligste version af BNP-vækstraten. Dermed er BNP-indikatoren også den version af de offentliggjorte vækstrater, der indeholder den mindste mængde kildedata. Indikatoren offentliggøres ca. 45 dage efter et kvartals udløb, hvilket er 15 dage tidligere end den tidligste version af det kvartalsvise nationalregnskab (KNR60), der udgives ca. 60 dage efter kvartalets udløb. Efter KNR60 følger den reviderede version (KNR90), der udgives ca. 90 dage efter kvartalets udløb. Herefter revideres BNP-væksten løbende i forhold til en fast revisionsrytme, hvor den sidste revision sker 3 år efter årets udløb. Denne sidste beregning indeholder flest og mest nøjagtige kilder.


Beregningen bag BNP-indikatoren

BNP-indikatoren giver et foreløbigt estimat på den kvartalsvise vækst i det sæsonkorrigerede reale BNP for det senest afsluttede kvartal. Estimatet er baseret på indikatorer for bruttoværditilvæksten, BVT, fra produktionssiden af dansk økonomi. 

Beregningen bag indikatoren gennemføres i videst muligt omfang med tilsvarende kilder og metoder, der anvendes til KNR60. Afvigelser mellem de to beregninger forekommer blandt andet, når der må arbejdes med færre data samt andre kilder og metoder. Man forsøger at mindske afvigelser af denne slags ved at bruge alternative data og økonometriske estimater. Modsat senere beregninger af BNP-vækstraten omfatter beregningen af BNP-indikatoren som nævnt kun BNP fra produktionssiden. BNP-indikatoren tager dermed ikke udenrigshandel, investeringer og samlede udgifter til forbrug i betragtning, hvilket også vil være en væsentlig kilde til revisioner. 

Denne beregningsmetode anvendes, da indikatorer fra produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme.

Se en nærmere beskrivelse af beregningen bag BNP-indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator.


Revision og usikkerhed

Beregningen af BNP-indikatoren afviger som nævnt fra beregningen af nationalregnskabet, hvilket skaber behov for revisioner og øger usikkerheden på indikatoren sammenholdt med senere beregninger af BNP-vækstraten (fx KNR60 og KNR90). Det er endnu ikke meningsfuldt at beregne et usikkerhedsmål for indikatoren, da den stadig er meget ny. 

En revision af væksten fra BNP-indikatoren til nationalregnskabet kan forekomme på to måder. Revisionen kan omfatte revisioner i den samlede produktion, som følge af at større mængder data for produktionen er tilgængelige på et senere tidspunkt. En revision kan også opstå når skønnet på virksomhedernes forbrug i produktionen justeres i forbindelse med at økonomiens tilgang og anvendelse afbalanceres. 

Danmarks Statistik fremstillede BNP-indikatoren i 2016. Der blev gennemført testberegninger på konstruerede data for 3. kvartal 2014 til og med 4. kvartal 2015. Genskabelsen af det relevante kildemateriale for disse kvartaler har været vanskelig, hvorfor der skal tages ekstra forbehold på dem (markeret med blå i figuren). Beregninger for alle kvartaler i 2016 er udført med de relevante datasæt. Første offentliggørelse var 3. kvartal 2016.

De første resultater fra beregningen af BNP-indikatoren, samt nationalregnskabets første BNP-estimat, fremgår af nedenstående figur. 

Realvækst i BNP

Realvækst i BNP

Kilde: Danmarks Statistik. Figuren vil blive opdateret med det seneste kvartal efter hver beregning af 60-dagsversionen.


Væksten i BNP revideres igen ca. 90 dage efter kvartalets udløb og derefter flere gange indtil den sidste gang ca. 3 år efter årets udløb under beregningen af endelige årstal.


Seneste udgivelser

Historisk stort fald i BNP

14. august 2020

Historisk stort fald i BNP

BNP-indikatoren peger på et fald i det sæsonkorrigerede reale BNP på hele 7,4 pct. i andet kvartal sammenlignet med første kvartal. Det vil være det klart største fald siden første opgørelse af kvartalsvis nationalregnskab.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab'


1,9 pct. fald i BNP-indikatoren

15. maj 2020

1,9 pct. fald i BNP-indikatoren

BNP-indikatoren peger på et fald i det sæsonkorrigerede reale BNP på 1,9 pct. i første kvartal 2020 sammenlignet med fjerde kvartal 2019. Dermed er dansk økonomi tydeligt påvirket af effekterne af Covid-19.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab'


BNP voksede med 0,3 pct. i fjerde kvartal

14. februar 2020

BNP voksede med 0,3 pct. i fjerde kvartal

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,3 pct. i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal 2019. Fremgangen på 0,3 pct. er lidt under den gennemsnitlige vækst i de sidste årtier.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab'


BNP-vækst dæmpes lidt i tredje kvartal

14. november 2019

BNP-vækst dæmpes lidt i tredje kvartal

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,3 pct. i tredje kvartal sammenlignet med andet kvartal 2019. Samtidig viser beskæftigelsesindikatoren en vækst i den samlede beskæftigelse på 0,2 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab'


BNP voksede med 0,8 pct. i andet kvartal 2019

14. august 2019

BNP voksede med 0,8 pct. i andet kvartal 2019

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,8 pct. i andet kvartal sammenlignet med første kvartal 2019. En ny beskæftigelsesindikator viser en vækst i den samlede beskæftigelse på 0,2 pct. i samme periode.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab'


0,3 pct. vækst i BNP-indikatoren

15. maj 2019

0,3 pct. vækst i BNP-indikatoren

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,3 pct. i første kvartal 2019 sammenlignet med fjerde kvartal 2018. Fremgangen i økonomien synes dermed at fortsætte, om end mere afdæmpet end foregående kvartal.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab'


BNP-indikatoren vokser med 0,8 pct. i fjerde kvartal

14. februar 2019

BNP-indikatoren vokser med 0,8 pct. i fjerde kvartal

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,8 pct. i fjerde kvartal 2018 sammenlignet med tredje kvartal 2018. Især industri og transport bidrager positivt til væksten.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab'


BNP vokser med 0,7 pct. i tredje kvartal

14. november 2018

BNP vokser med 0,7 pct. i tredje kvartal

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,7 pct. i tredje kvartal 2018 sammenlignet med andet kvartal 2018. Fremgangen i BNP siden 2013 ser dermed ud til at fortsætte.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab'


Fortsat afdæmpet BNP-vækst

14. august 2018

Fortsat afdæmpet BNP-vækst

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,3 pct. i andet kvartal 2018 sammenlignet med første kvartal 2018. Den afdæmpede fremgang fra første kvartal ser dermed ud til at fortsætte.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab'


Afdæmpet vækst i BNP

15. maj 2018

Afdæmpet vækst i BNP

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,3 pct. i første kvartal 2018 sammenlignet med fjerde kvartal 2017. Fremgangen i økonomien synes dermed at fortsætte, omend mere afdæmpet end de seneste år.

Tabeller i Statistikbanken om 'Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab'Dokumentation af BNP-indikator

Få et overblik over indikatorens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder indikatoren bygger på, og hvad den indeholder.