Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Grønt national­regnskab

Det grønne nationalregnskab er en fælles betegnelse for et system af delregnskaber for miljø og økonomi, der opstilles i tilknytning til det traditionelle nationalregnskab og følger internationale retningslinjer udarbejdet af FN.

Introduktion

Det grønne nationalregnskab supplerer det traditionelle nationalregnskab og giver et bredere og mere dækkende billede af såvel den økonomiske som miljømæssige udvikling. Et grønt nationalregnskab er et redskab, der kan indgå i vurderinger og analyser af, om samfundsudviklingen er bæredygtig. Det kan bl.a. bruges til at vurdere, om væksten i produktionen og miljøbelastningen følges ad, eller vi bliver bedre til at producere på måder, der belaster naturen mindre og sparer på vores naturressourcer.

Det grønne nationalregnskab er ikke ét regnskab eller ét tal, men en fælles betegnelse for et system af delregnskaber for økonomi og miljø, der opstilles i tilknytning til det traditionelle nationalregnskab.

Ved at bruge de samme afgrænsninger, definitioner og klassifikationer som det traditionelle nationalregnskab belyser det grønne nationalregnskab strømme mellem økonomi og miljø på en logisk måde med udgangspunkt i branchernes og husholdningernes aktiviteter. Det er fx muligt at sammenholde branchernes produktionsværdier eller værditilvækst med deres energiforbrug og emissioner af drivhusgasser . Også strømme af vand og spildevand , samt materialer og affald er omfattet af delregnskaber.

Regnskaberne for naturressourcer  (olie og naturgas, arealer, fisk og skov) supplerer nationalregnskabets traditionelle opgørelser af kapitalapparatet i form af bygninger, maskiner og udstyr med oplysninger om beholdningerne og brugen af den naturkapital, der er en nødvendig forudsætning for, at økonomien kan fungere.

Endelig fremhæver det grønne nationalregnskab de dele af det traditionelle nationalregnskab, der er tæt knyttet til miljø- og naturressourcer – også kaldet den grønne økonomi. Grønne afgifter, grønne varer og tjenester, udgifter til miljøbeskyttelse m.m. er en del af nationalregnskabet, men kan ikke ses særskilt der. Det grønne nationalregnskab identificerer og fremhæver disse dele af nationalregnskabet. På den måde kan man belyse områder som grøn vækst og samfundets indsats for at beskytte og bevare miljø og naturressourcer.

Det grønne nationalregnskab er baseret på retningslinjer udarbejdet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD, FAO og EU for at skabe grundlag for internationalt sammenlignelige opgørelser af sammenhængene mellem økonomi og miljø. Den internationale statistiske standard hedder SEEA CF. Det står for System of Environmental-Economic Accounting - Central Framework.

Grønt Nationalregnskab hed tidligere ”Miljøøkonomisk regnskab for Danmark”. Det nye navn blev indført i forbindelse med, at det miljøøkonomiske regnskab blev udvidet med en række nye moduler i 2015-17.


Nyt

Seneste nyt om Grønt nationalregnskab

Vi sorterer mere madaffald til genanvendelse

24. september 2020

Vi sorterer mere madaffald til genanvendelse

Husholdninger og serviceerhverv sendte i alt 295.200 ton organisk affald, primært madaffald, til genanvendelse i 2018. Mængden af organisk affald som blev indsamlet til genanvendelse fra husholdninger steg 54 pct. fra 2017.

Tabeller i Statistikbanken om 'Materialer og affald'


Stort fald i nye bilers energiforbrug

23. september 2020

Stort fald i nye bilers energiforbrug

Det gennemsnitlige energiforbrug for nye personbiler lå 13,9 pct. lavere i første halvår 2020 end i første halvår 2019. Forbruget på 3,5 liter/100 km svarer til en energieffektivitet på 28,6 km/liter (NEDC-metode).

Tabeller i Statistikbanken om 'Materialer og affald'


Fald i husholdningernes drivhusgasudledning

18. september 2020

Fald i husholdningernes drivhusgasudledning

I 2019 stod danske husholdninger for en emission/udledning på 11,9 mio. ton CO2-ækvivalenter, når man ser bort fra den CO2 udledning, der sker i forbindelse med afbrænding af biomasse i private træpillefyr, brændeovne etc.

Tabeller i Statistikbanken om 'Energi og emissioner'


Vi betaler mindre i grønne afgifter

26. juni 2020

Vi betaler mindre i grønne afgifter

Provenuet af de grønne afgifter faldt med 6 pct. fra 81 mia. kr. i 2018 til 76 mia. kr. i 2019. De 76 mia. kr. udgjorde omtrent 7 pct. af de samlede indtægter fra skatter og afgifter i 2019.

Tabeller i Statistikbanken om 'Grøn økonomi'


Mere vedmasse i skovene - især af løvtræ

24. juni 2020

Mere vedmasse i skovene - især af løvtræ

De danske skove indeholdt 135 mio. kubikmeter vedmasse i 2018. Det er 17 pct. mere end i 2008. Vedmasse af løvtræ er vokset mest med 23 pct., mens der er blevet 8 pct. mere vedmasse af nåletræ.

Tabeller i Statistikbanken om 'Naturressourcer'


Energiforbruget faldt i 2019 - første gang i fem år

16. juni 2020

Energiforbruget faldt i 2019 - første gang i fem år

Danske husholdninger og virksomheder brugte 1.241 Petajoule (PJ) energi i 2019, hvilket er 1,3 pct. mindre end i 2018. Det er første gang siden 2014, at det samlede energiforbrug falder.

Tabeller i Statistikbanken om 'Materialer og affald'


Landbrug fylder lidt mindre, byer og natur vokser

28. januar 2020

Landbrug fylder lidt mindre, byer og natur vokser

Landbrugsareal optog 25.787 km2 eller 59,8 pct. af Danmark i 2018. Det er 1,8 pct. mindre end i 2011. For de mest intensivt dyrkede landbrugsarealer med etårige afgrøder som korn og rodfrugter har tilbagegangen været større.

Tabeller i Statistikbanken om 'Naturressourcer'


Stort fald i danskproduceret biomasse

13. december 2019

Stort fald i danskproduceret biomasse

Tørken i sommeren 2018 betød en dårlig høst, som førte til en markant lavere indvinding af dansk biomasse. Således faldt indvindingen med 17 pct. i forhold til året før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Grøn økonomi'


Virksomheders udgifter til miljøbeskyttelse falder

4. december 2019

Virksomheders udgifter til miljøbeskyttelse falder

Industriens direkte miljøbeskyttelsesudgifter var 3,2 mia. kr. i 2018, hvilket er et fald på 7 pct. i forhold til 2017. Miljøbeskyttelsesudgifter er for eksempel udgifter til affalds og spildevandshåndtering.

Tabeller i Statistikbanken om 'Grøn økonomi'


Varm og tør sommer gav stigende vandforbrug

27. november 2019

Varm og tør sommer gav stigende vandforbrug

Landbruget brugte 412 mio. m3 grundvand i 2018, hvilket er 71 pct. mere end året før, hvor der blev brugt 241 mio. m3 grundvand. Det øgede vandforbrug skyldes den solrige og tørre sommer, som øgede behovet for markvanding.

Tabeller i Statistikbanken om 'Vand og spildevand'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

COVID-19 restriktionerne har påvirket elforbruget

29. juli 2020

COVID-19 restriktionerne har påvirket elforbruget

For at mindske spredningen af COVID-19 virus blev store dele af det danske samfund lukket ned midt i marts 2020. Nedlukningen betød ændringer i både virksomheders og husstandes elforbrug.

How the Danish consumption affects the world's natural resources

14. februar 2020

How the Danish consumption affects the world

The Danish consumption taps into the natural resources - not just domestically, but in major parts of the world. Our planet's resources are not infinite, and the focus on sustainability and pressure on resources is increasing.

Hvordan påvirker vores forbrug verdens naturressourcer?

21. november 2019

Hvordan påvirker vores forbrug verdens naturressourcer?

Vores forbrug trækker på naturens ressourcer - ikke kun i Danmark, men i store dele af verden. Jordens ressourcer er ikke uendelige, og der er i stigende grad kommet fokus på bæredygtighed og ressourceknaphed.

Hvem ejer de bebyggede områder i Danmark?

8. oktober 2018

Hvem ejer de bebyggede områder i Danmark?

Danmark er et lille land med et areal på 43.000 km2, men hvem ejer egentlig jorden i Danmark? Denne analyse ser nærmere på ejerskabet af Danmarks jord. Især fokuseres der på ejerskab af de bebyggede områder, som består af parcelhuse og tilhørende haver, sommerhuse, erhvervsbygninger, boligblokke samt andre bygninger. De bebyggede områder udgør 7 pct. af Danmarks samlede areal.

Størstedelen af de danske naturarealer er ejet af private

31. oktober 2017

Størstedelen af de danske naturarealer er ejet af private

Mange danskere nyder at bruge de naturområder og andre rekreative områder, der findes tæt på deres bopæl. Der er dog store forskelle på, hvor meget natur, der er til rådighed i de forskellige kommuner. Der er også store kommunale forskelle på, hvilken natur der er tilgængelig, og hvem der ejer naturområderne. Mens der i nogle kommuner primært findes store privatejede skove, heder eller vådområder, er der i andre kommuner primært kommunalt ejede parker og anlæg.

Publikationer

Green National Accounts for Denmark 2015-2016

Green National Accounts for Denmark 2015-2016

Statistics Denmark’s Green National Accounts highlight the link between the economy and the environment through environmental-economic accounting. The feature publication titled “Green National Accounts for Denmark 2015-2016” is the final outcome of a three-year project which has developed a full set of environmental-economic accounts for Denmark according to the principles of the international statistical standard System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Central Framework.Grønne varer og tjenester 2014

Grønne varer og tjenester 2014

Grønne varer og tjenester er ikke bare produkter, der er direkte miljøbeskyttende, men også produkter, som betyder reduktion i miljøbelastende forbrug af naturressourcer. Det er med andre ord alt lige fra termostater og isoleringsmaterialer til rådgivning om spildevandshåndtering og optimering af energiforbrug.Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP

Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP Temapublikationen Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP - metoder og muligheder sætter fokus på behovet for at gå ud over det traditionelle nationalregnskab og inddrage miljøet.

Publikationen behandler de muligheder og usikkerheder, som er forbundet med at lave et grønt nationalregnskab og beregne et grønt BNP.

Greenhouse Gas Emissions from the Danish Economy

Greenhouse Gas Emissions from the Danish Economy Temapublikationen handler om udslippet af drivhusgasser fra dansk økonomi og findes kun på engelsk. Den er baseret på Danmarks Statistiks miljøregnskab.

Bag tallene

Danske virksomheder udleder mere CO2

18. maj 2020

Danske virksomheder udleder mere CO2

Efter flere års fald er CO2-udslippet fra danske virksomheder steget en anelse siden 2014. Store CO2-udledere som skibsfart, luftfart og glas- og betonindustri udleder mere CO2 end tidligere. Udslippet fra energiforsyning er til gengæld faldet væsentligt. Samlet set er de danske virksomheders CO2-udledninger steget mindre end deres produktion er steget. CO2-intensiteten, opgjort som ton CO2 pr. mio. kr. produktion, er derfor faldet for de danske virksomheder samlet set. Men for de enkelte brancher varierer billedet, flere brancher har haft en stigende CO2-intensitet.

Danmark producerer rekordmeget energi fra biomasse - og mere af det kommer fra importeret træ

15. november 2019

Danmark producerer rekordmeget energi fra biomasse - og mere af det kommer fra importeret træ

I 2018 producerede Danmark rekordmeget energi ved at afbrænde biomasse. En stadig mindre andel af brændslet kommer fra udnyttelse af biologiske affaldsprodukter, mens mere kommer fra importeret træ.

Mere effektive forsynings­selskaber sikrer, at danske husholdninger får stadig mere ud af energien

7. marts 2019

Mere effektive forsynings­selskaber sikrer, at danske husholdninger får stadig mere ud af energien

Selvom vi er blevet flere mennesker, kører mere i bil og har fået flere elektriske apparater, er husholdningernes bruttoenergiforbrug faldet de seneste tyve år. Det skyldes blandt andet, at forsyningsselskaberne og bilerne er blevet mere energieffektive.

Fakta om Danmarks udledning af drivhusgasser samt energiforbrug (opdateret)

6. december 2018

Fakta om Danmarks udledning af drivhusgasser samt energiforbrug (opdateret)

I dette faktaark kan du få et overblik over blandt andet, hvor de danske drivhusgasser stammer fra, og hvor vi får vores energi fra.

Højfrekvente data om danskernes elforbrug

Med de nye 'smart meters' kan man få data på danskernes elforbrug time for time.

Se faglig debat på Christiansborg 26. april 2017 om Danmarks grønne nationalregnskab

Se debatten

Præsentationer:

Cirkulær økonomi og det grønne nationalregnskab

Artikel fra håndbogen "Klimaledelse"