Gå til sidens indhold

Beskæftigede

Danmarks Statistik laver en række forskellige beskæftigelsesstatistikker. Her kan du se, hvad de forskellige statistikker belyser.Dokumentation

Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker omfatter:

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS og KAS) opgør beskæftigelsen ultimo november hvert år. RAS følger i videst muligt omfang de internationale regler for opgørelse af beskæftigelse. Man er beskæftiget, når man har, hvad der svarer til en times betalt arbejde i referenceugen. Det er relevant at anvende RAS, hvis man ønsker at belyse beskæftigelse som er detaljeret fordelt, fx. på enkeltkommuner, 1-års aldersklasser, enkeltbrancher. RAS anvendes også til at opgøre erhvervspendling. Foruden RAS-opgørelsen af beskæftigelsen ultimo november udarbejdes der også gennemsnitlig beskæftigelse over året og de fire kvartaler i KAS-statistikken. 

Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) er en interviewundersøgelse, der benytter sig af den internationalt anvendte definition af beskæftigelse (en times betalt beskæftigelse i referenceugen). AKU bør derfor benyttes ved internationale sammenligninger. AKU kan desuden belyse forhold, der ikke er registreret i de administrative systemer, fx om deltidsansatte ønsker at arbejde flere timer. Timeopgørelserne i AKU er ugentlige timer, hvilket gør det muligt at beregne timer pr. beskæftiget. AKU har været opgjort efter stort set uændret metode siden 1. kvartal 1995.

Arbejdstidsregnskabet (ATR) kan anvendes, når man ønsker en sammenhængende tidsserie for beskæftigelse, job og ikke mindst præsterede arbejdstimer. Oplysningerne kan fordeles på brancher, sektorer og køn. I modsætning til RAS og AKU indgår beskæftigede med bopæl uden for Danmark også i ATR. De nuværende opgørelser går tilbage til 1. kvartal 2008.

Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) benyttes, når man ønsker en hurtig indikator for den samlede lønmodtagerbeskæftigelse opgjort som enten antal lønmodtagere med et job eller antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Data går tilbage til januar 2008.

Offentlig beskæftigelsesstatistik opgør antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere inden for offentlig forvaltning og service. Offentlig beskæftigelsesstatistik muliggør, som den eneste arbejdsmarkedsstatistik, en opdeling på COFOG-grupper, der er nationalregnskabets fordeling af det offentliges udgifter efter formål. De nuværende opgørelser går tilbage til 1. kvartal 2008. 

Dokumentationsnotater

Notatet Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker giver et overblik over Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, centrale begreber og begrebsforskelle mellem statistikkerne.

Oversigten Internationale definitioner relateret til beskæftigelse indeholder engelske betegnelser for de mest centrale beskæftigelsesbegreber og links til forordninger og nomenklarturer. 

Notatet Ny sektorkode i beskæftigelsesstatistikkerne beskriver den sektorkodeinddeling, der blev implementeret i 2013.