Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Søren Rich
39 17 33 36

sri@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med varer

Statistikken dækker Danmarks import og eksport af varer fra/til alle lande i verden fordelt på lande og landegrupper samt varegrupper og 9.300 detaljerede varekoder. Statistikken dækker ikke Færøernes og Grønlands udenrigshandel.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken dækker Danmarks import og eksport af varer fra/til alle lande i verden fordelt på ca. 9.300 forskellige varekoder og er opgjort i værdi, nettovægt i kg og evt. supplerende enhed (fx liter, stk. eller kvadratmeter).

Grupperinger og klassifikationer

Varefordelingen af udenrigshandelen sker på grundlag af de gældende versioner af EU's Kombinerede Nomenklatur (KN). Ved offentliggørelser anvendes desuden den gældende version af FN's Standard International Trade Classification (SITC). Derudover grupperes importen efter anvendelse opdelt efter en tilpasset udgave af FN's Broad Economic Categories (BEC), mens eksporten grupperes efter produktionsgrene (KONJ), der er en dansk klassifikation defineret på grundlag af SITC.

Den Kombinerede Nomenklatur (KN) er den vareklassifikation, EU lægger til grund for opgørelse af EU-landenes samhandel samt handel med ikke-EU-lande. I den danske udenrigshandelsstatistik sker offentliggørelse af de mest detaljerede vareoplysninger på grundlag af KN. KN består af omkring 9.300 varekoder. En fuldstændig beskrivelse af KN findes i EU’s Kombinerede Nomenklatur.

Ved offentliggørelse af udenrigshandlen fordelt på varegrupper anvendes primært FN’s Standard International Trade Classification - SITC revision 4 anvendes i udenrigshandelsstatistikken fra 1. januar 2007 og omfatter 2.970 5-cifrede varenumre, der kan sammenlægges til 1.033 4-cifrede, 260 3-cifrede, 66 2-cifrede og 10 1-cifrede varenumre. Statistik før 2007 offentliggøres på ældre udgaver af SITC-klassifikationen. SITC vareklassifikationen er i 2007 revideret som følge af en revision af den bagvedliggende nomenklatur Harmonized System (HS).

Varegrupperingen BEC, som med visse afvigelser er baseret på SITC, omfatter syv anvendelsesområder og under hver af disse et antal varegrupper. Opdelingen er defineret på grundlag af SITC, således at varenumre under samme SITC-nummer som hovedregel henføres til samme varegruppe i BEC. Der offentliggøres efter en tilpasset udgave af BEC.

Vareopdelingen KONJ er en dansk klassifikation, som omfatter otte hovedgrupper og under hver af disse et antal varegrupper. Opdelingen er også her i det væsentlige defineret på grundlag af SITC.

Landefordelingen sker efter Eurostats Geonomenclature, der klassificerer ca. 200 forskellige lande og territorier.

Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika benytter desuden Danmarks Statistiks Dansk Branchekode, som er en 6-cifret nomenklatur baseret på EU's branchenomenklatur, NACE, der udgør de første 4 cifre i Dansk Branchekode.

Sektordækning

Der er ingen sektorafgrænsning i udenrigshandel med varer.

Begreber og definitioner

Indsamlede oplysninger i statistikken: Mængden af de importerede og eksporterede varer opgøres på en hovedenhed og eventuelt på en supplerende enhed (fx styk eller liter). Hovedenheden er i langt de fleste tilfælde nettovægt uden emballage angivet i kg.

For hver varetransaktion (import eller eksport) indsamles følgende oplysninger:

I Intrastat:

 • Varekode i henhold til Den Kombinerede Nomenklatur (KN)
 • Partnerland (afsendelses eller bestemmelsesland)
 • Transaktionsart (fx almindeligt køb/salg, returvarer eller lønforarbejdning)
 • Fakturaværdi (omregnes til statistisk værdi)
 • Nettovægt
 • Evt. supplerende enhed, fx liter eller stk. (hvis det kræves i henhold til KN).

I Extrastat:

 • Varekode i henhold til Den Kombinerede Nomenklatur (KN) eller TARIC (kun import)
 • Partnerland (oprindelsesland og afsendelses-/bestemmelsesland)
 • Procedurekode (syv-cifret kode for toldproceduren, fx fortoldning til fri omsætning og frit forbrug, eller til aktiv forædling).
 • Statistisk værdi
 • Nettovægt
 • Evt. supplerende enhed, fx liter eller stk. (hvis det kræves i henhold til KN).
 • Transportform ved grænsen
 • Indenlandsk transportform

Statistikken offentliggøres på det mest detaljerede niveau som summer af statistisk værdi (import i cif- og eksport i fob-værdier), nettovægt og evt. supplerende enhed for ens forekomster af varekode og partnerland. Endvidere offentliggøres statistikken grupperet efter gældende varenomenklaturer (KN, SITC, BEC og KONJ).

Varer udeladt af statistikken: Nogle varer og varebevægelser indgår ikke i statistikken, fx legale betalingsmidler og værdipapirer samt monetært guld; varer, der er omfattet af diplomatisk, konsulær eller lignende immunitet; og varer, der ikke er genstand for en erhvervsmæssig transaktion.

Indeks i udenrigshandel med varer: Til yderligere belysning af udenrigshandlen offentliggøres også et værdiindeks, enhedsværdiindeks, kvantumindeks og bytteforhold.

 • Værdiindekset belyser udviklingen i import og eksportværdierne.
 • Enhedsværdiindekset udtrykker den ændring i værdien af de importerede og eksporterede varer, der hovedsageligt fremkaldes af prisændringer (ændringer i enhedsværdierne). Kvantumindekset viser den ændring i værdien af de importerede og eksporterede varer, der skyldes mængdeændringer.
 • Bytteforholdet beregnes som forholdet mellem enhedsværdiindekset for henholdsvis eksport og import.

Intrastat og Extrastat: Statistikkens datamateriale indsamles i Intra- og Extrastat-systemerne.

 • Intrastat bygger på indberetninger fra danske virksomheder med en samlet årlig vareimport og/eller vareeksport over henholdsvis 6,0 mio. kr. og 5,0 mio. kr. i 2015. Tærsklen for indberetning fastsættes årligt særskilt for import og eksport for at sikre en dækning på 93 pct. og 97 pct. af hhv. den samlede import og eksport og dækningen er bestemt af EU-lovgivningen. I Intrastat anvendes desuden en transaktionstærskel. Hvis summen af ensartede transaktioner inden for en kalendermåned har en værdi på højst 1.500 kr. og en vægt på højst 1.000 kg, kan disse varer anføres samlet under et særligt varenummer (»andre varer«).
 • Extrastat bygger på indberetninger til SKAT om told- og proviantoplysninger i forbindelse med ind- og udførsel af varer til/fra Danmark fra/til ikke-EU-lande (For proviantoplysninger dækker Extrastat også EU-lande). Der anvendes en statistisk tærskel, som kan sammenlignes med transaktionstærsklen i Intrastat. Hvis værdien af en transaktion er højest 7.500 kr., og vægten samtidig er højst 1.000 kg, kan disse varer registreres under et særligt varenummer (»andre varer«). Alle transaktioner i importen skal angives, mens det i eksporten er muligt at angive transaktioner under den statistiske tærskel mundtligt. Denne mundtlige indberetning registreres ikke, men omfanget er ubetydeligt.

Partnerland: Indsamlingen på partnerland sker efter Eurostats Geonomenclature, der klassificerer ca. 200 forskellige lande og territorier. I Extrastat indsamles oplysninger om oprindelsesland ("fremstillingsland") og afsendelsesland for importen samt bestemmelsesland for eksporten. Det er i langt de fleste situationer oprindelseslandet, der bruges i Extrastat. I Intrastat indsamles kun afsendelsesland i importen og bestemmelsesland i eksporten.

Særlige varer og varebevægelser: En række varer og varebevægelser adskiller sig fra den almindelige udenrigshandel og opgøres derfor efter andre principper, fx skibe og fly, proviantering og bunkering, fisk, elektricitet og naturgas. Naturgas opgøres via en kombination af indberettet handel og indsamlede metermålinger. Handlen opgøres for lande, som Danmark har rørledninger til/fra.

Statistiske værdi: Værdien af udenrigshandlen offentliggøres som den statistiske værdi. I importen er det cif-værdien (cost, insurance and freight); dvs. værdien af varen ved den danske grænse eller havn inklusiv de tjenesteomkostninger, der er forbundet med leveringen af varen frem til den danske grænse, fx transportomkostninger og forsikring.

I eksporten er den statistiske værdi lig med fob-værdien (free on board); dvs. værdien af varen ved det danske udførselssted inklusiv de omkostninger, der er forbundet med at transportere varen fra eksportøren til udførselsstedet på den danske grænse eller havn.

Generalhandel og specialhandel: Udenrigshandel med varer kan opgøres efter to forskellige principper: generalhandelsprincippet og specialhandelsprincippet.

Efter generalhandelsprincippet medtages alle varer, der passerer grænsen, såfremt der ikke gælder særlige regler (se nedenfor). I importen indgår således alle importerede varer, herunder også varer, der er bestemt til senere genudførsel eller faktisk bliver genudført. Eksporten omfatter tilsvarende alle varer, uanset om varerne er fremstillet i Danmark, eller om de tidligere er importeret (genudførsel).

Udenrigshandel opgjort efter specialhandelsprincippet omfatter ikke transaktioner mellem udlandet og danske toldoplag. En vare, der importeres til et dansk toldoplag, indgår således ikke i en udenrigshandelsstatistik opgjort efter specialhandelsprincippet. Først hvis en vare fraføres et toldoplag til dansk område vil den indgå i statistikken på tidspunktet for indfortoldning.

Transithandel, dvs. varer som kun transporteres gennem landet, medtages ikke efter hverken general- eller specialhandelsprincippet.

Efter en revision i 1997 er Danmarks udenrigshandelsstatistik tilbage til 1988 opgjort efter generalhandelsprincippet. EU's statistiske kontor, Eurostat, benytter derimod et tilpasset specialhandelsprincip. Der er derfor nominelle forskelle mellem Danmarks Statistiks og Eurostats tal for dansk udenrigshandel med varer.

Enheder

Enhederne i statistikken er varer og varegrupper samt lande og landegrupper. For Udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika benytter desuden den juridiske enhed (i praksis CVR-nummer) for identifikation og afgrænsning af virksomheder.

Population

Populationen, som statistikken dækker, udgøres i handelen med EU-lande af virksomheder, der har import og eksport over en vis tærskelværdi. For handelen med ikke-EU-lande er der tale om en totaltælling. I EU-handelen, Intrastat, anvendes en statistisk tærskel, baseret på værdien af henholdsvis den årlige import og eksport til andre EU-lande. Denne tærskel kaldes fritagelsestærsklen. Tærsklen fastsættes af Danmarks Statistik ud fra kravene om dækning formuleret i EU-lovgivningen om Intrastat, og den fastsættes årligt. Virksomheder, hvis årlige EU-handel ligger under denne tærskel, er fritaget for at indberette oplysninger til Intrastat.

Tærskelgrænserne under Intrastat er fastsat, så de indberetningspligtige virksomheders handel udgør mindst 93 pct. af den samlede danske EU-import og mindst 97 pct. af den danske EU-eksport. Den kreds af virksomheder, der skal indberette til Intrastat, bestemmes på baggrund af oplysninger på momsangivelsen til SKAT og tidligere perioders indberetninger til Intrastat. På momsblanketten drejer det sig om rubrik A, værdien af varekøb fra andre EU-lande og rubrik B, værdien af varesalg til andre EU-lande.

For så vidt angår handel med ikke-EU-lande er der ikke tale om en egentlig population, idet der er tale om en totaltælling hvor alle transaktioner i princippet kommer ind til Danmarks Statistik via virksomhedernes toldindberetninger til SKAT.

For udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika bruges ovenstående population så snart man taler om værdi som måleenhed. Når statistikken opgøres efter antal virksomheder er populationen begrænset til at omfatte virksomheder, der opfylder følgende to krav:

 1. Virksomheden har en udenrigshandel på mere end 37.500 kr. årligt. Dette opgøres separat for import og eksport.
 2. Virksomheden har eksport der overstiger 5 % af den samlede omsætning. Dette gør sig kun gældende for virksomheder med eksport.

Geografisk dækning

Statistikken dækker Danmarks udenrigshandel med varer overfor resten af verden. Statistikken dækker ikke Færøernes og Grønlands udenrigshandel.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 1988 og frem. Ældre tidsserier findes kun i papirpublikationer og beskrives under punktet Sammenlignelighed over tid.

Basisperiode

Hvad angår indeks over udenrigshandelen med varer er basisåret for kvantum- og enhedsværdiindeks er 1995. Dvs. 1995=100 og udviklingen i indeksene skal ses i forhold hertil.

Måleenhed

Statistikkens måleenheder er værdien i kroner, nettovægten i kilo samt for mange varekoder en supplerende mængdeenhed (fx liter, stk. eller kvadratmeter), fordelt på varekoder og lande. For udenrigshandel efter virksomhedskarakteristika findes måleenheden ’Antal virksomheder’ desuden.

Referencetid

kalendermåned

Hyppighed

Statistikken udkommer én gang om måneden.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik (lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000) samt Økonomi- og erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1495 af 16. december 2004.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 af 31. marts 2004 om statistikker over varehandlen mellem medlemsstaterne og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91, med tilhørende ændringer.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1982/2004 af 18. november 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandlen mellem medlemsstaterne og om ophævelse af

Kommissionens forordning (EF) nr. 1901/2000 og (EØF) nr. 3590/92, med tilhørende ændringer.

Kommissionens forordning (EU) nr. 92/2010 af 2. februar 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande, for så vidt angår dataudveksling mellem toldmyndighederne og de nationale statistikmyndigheder, udarbejdelse af statistikker og kvalitetsvurdering.

Kommissionens forordning (EU) nr. 113/2010 af 9. februar 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 471/2009 om fællesskabsstatistikker over varehandelen med tredjelande, for så vidt angår dækning af handelen, definition af dataene, udarbejdelse af handelsstatistikker efter virksomhedskendetegn og efter faktureringsvaluta samt særlige varer eller særlige varebevægelser.

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif.

Kommissionens forordning EF nr.1779/2002 af 4. oktober 2002 om den statistiske lande- og områdefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for samhandlen mellem dets medlemsstater.

Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af et EF-toldkodeks.

Indberetningsbyrde

For Intrastat er indberetningsbyrden anslået til ca. 49 mio. kr. i 2014 fordelt på ca. 7.500 virksomheder.

Som administrativ kilde pålægger Extrastat derimod ingen yderligere indberetningsbyrde på virksomheder.

Øvrige oplysninger

Udenrigshandel med varer har en Emneside.