Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Stefan Gottschalck Anbro
51 60 58 46

sfb@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med varer

På aggregeret niveau er den endelige statistiks pålidelighed forholdsvis høj. På detaljeret vare/lande-niveau er pålideligheden også høj for handelen med ikke-EU-lande (Extrastat), mens den er forholdsvis mindre for handelen med EU-landene (Intrastat) pga. usikkerhed i estimationen af handelen fra virksomheder fritaget for indberetning. De første offentliggørelser af udenrigshandelstallene er dog behæftet med nogen usikkerhed, idet nogle poster er så fejlbehæftede, at de ikke kan medtages ved offentliggørelsen – der kompenseres herfor ved estimation og senere korrektion. Pålideligheden af tal for en given måned øges således væsentligt ved senere offentliggørelser. Ligeledes er pålideligheden størst på aggregeret niveau. Det vurderes ikke at Covid-19 pandemien har haft betydning for præcisionen og pålideligheden af statistikken.

Samlet præcision

Statistikkens to hovedkilder har forskellige usikkerhedsniveauer.

Extrastat, der dækker handel med ikke-EU-lande, er af generel høj kvalitet. På detaljeret niveau er pålideligheden dog påvirket af: · Importtallene har sandsynligvis lidt højere kvalitet end eksporttallene, da importtransaktioner er underlagt en større kontrol i toldsystemet. · Oplysninger om vægt og mængde kan være mere fejlbehæftet end oplysninger om værdien.

Intrastat, der dækker handel med EU-lande, er forbundet med væsentlig større usikkerhed end Extrastat. Løbende fejlkontrol giver anledning til rettelser, men især manglende indberetninger er en væsentlig kilde til usikkerhed. Især i de første måneder erstattes estimater for forsinkede indberetninger med faktiske indberetninger, hvilket bl.a. giver anledning til forskydning af handel mellem forskellige varer og lande. Estimeringen af handlen for de mindste virksomheder, som er fritaget for indberetning, bidrager ligeledes til, at statistikken på det mest detaljerede niveau er forbundet med nogen usikkerhed.

Det vurderes ikke at Covid-19 pandemien har haft betydning for præcisionen og pålideligheden af statistikken. Der har været samme indberetningsmønster hos virksomheder, og udsættelser af momsangivelse i foråret 2020 har ikke haft betydning, selvom oplysninger fra virksomhedernes momsangivelser er vigtig, supplerende kilde til udenrigshandel med andre EU-lande.

Tallene for den totale import og eksport fra/til EU-lande må anses for at være af høj kvalitet i den endelige opgørelse, idet der suppleres med oplysninger fra virksomhedernes momsangivelser, der dækker alle varetransaktioner mellem Danmark og EU-lande. På detaljeret niveau er tallenes pålidelighed påvirket af: · Ingen indberetninger fra virksomheder under Intrastats tærskelgrænser. · Mangelfulde og/eller forsinkede indberetninger fra indberetningspligtige virksomheder · Afgivelse af inkonsistente oplysninger, fx hvor relationen mellem værdi og nettovægt i kg. og/eller supplerende enhed forekommer usandsynlig. · Af ressourcemæssige årsager er det ikke muligt at få undersøgt alle indberetninger, hvor der er afgivet (sandsynligvis) inkonsistente oplysninger.

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke eksakte tal for statistikkens usikkerhed.

Stikprøveusikkerhed

For handelen med lande udenfor EU, Extrastat, er der tale om en totaltælling og usikkerheden er derfor nul. For handelen med EU-lande, Intrastat, er der tale om en cut-off-stikprøve, der heller ikke har en egentlig stikprøveusikkerhed. Derimod er der usikkerhed knyttet til estimationen af den del af handlen, der stammer fra virksomheder under cut-off-grænsen som beskrevet nedenfor under anden usikkerhed.

Anden usikkerhed

Anden usikkerhed i statistikken skyldes manglende eller fejlagtige indberetninger fra de indberetningspligtige virksomheder eller forkert estimation af den manglende handel fra fritagne virksomheder i EU-handelen, Intrastat. Da den totale handel pr. virksomhed, der er fritaget fra indberetning, baseres på indberettede data fra momsangivelserne, er der kun mindre usikkerhed på dette niveau. En større usikkerhed må antages at være knyttet til den estimerede fordeling af fritagne virksomheders handel på vare og lande. Denne usikkerhed kan dog ikke kvantificeres entydigt.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikkens to hovedkilder har forskellige usikkerhedsniveauer. Extrastat, der dækker handel med ikke-EU-lande, er af generel høj kvalitet. På detaljeret niveau er pålideligheden dog påvirket af: · Importtallene har sandsynligvis en marginalt højere kvalitet end eksporttallene, da importtransaktioner er underlagt en større kontrol i toldsystemet. · Oplysninger om vægt og mængde kan være mere fejlbehæftet end oplysninger om værdien.

Intrastat, der dækker handel med EU-lande, er forbundet med væsentlig større usikkerhed end Extrastat. Løbende fejlkontrol giver anledning til rettelser, men især manglende indberetninger er en væsentlig kilde til usikkerhed. Især i de første måneder erstattes estimater for forsinkede indberetninger med faktiske indberetninger, hvilket bl.a. giver anledning til forskydning af handel mellem forskellige varer og lande. Estimationen af handelen for de mindste virksomheder, som er fritaget for indberetning, bidrager ligeledes til, at statistikken på det mest detaljerede niveau er forbundet med nogen usikkerhed. Tallene for den totale import og eksport fra/til EU-lande må anses for at være af høj kvalitet i den endelige opgørelse, idet der suppleres med oplysninger fra virksomhedernes momsangivelser, der dækker alle varetransaktioner mellem Danmark og EU-lande. På detaljeret niveau er tallenes pålidelighed påvirket af: · Ingen indberetninger fra virksomheder under Intrastats tærskelgrænser. · Mangelfulde og/eller forsinkede indberetninger fra indberetningspligtige virksomheder · Afgivelse af inkonsistente oplysninger, fx hvor relationen mellem værdi og nettovægt i kg. og/eller supplerende enhed forekommer usandsynlig. · Af ressourcemæssige årsager er det ikke muligt at få undersøgt alle indberetninger, hvor der er afgivet (sandsynligvis) inkonsistente oplysninger.

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke eksakte tal for statistikkens usikkerhed.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Da estimationsandelen ved første offentliggørelse er af størrelsesordenen 20 pct., forekommer en del afvigelser mellem den første og endelige offentliggørelse af udenrigshandelstal for en given måned. Usikkerheden på de løbende opgørelser kan illustreres ved forskellen mellem den første foreløbige offentliggørelse og efterfølgende offentliggørelser. Generelt afviger tal for EU-handlen (Intrastat) mere mellem første og sidste offentliggørelse end det er tilfældet med ikke-EU-handlen (Extrastat).