Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Stefan Gottschalck Anbro
51 60 58 46

sfb@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med varer

Statistikken er i hovedparten sammenlignelig over tid og i forhold til andre lande.

International sammenlignelighed

Statistikken er i hovedparten sammenlignelig med andre landes udenrigshandelsopgørelser, hvor de grundlæggende principper i FNs guidelines følges. Sammenligneligheden påvirkes særligt af, om opgørelsen sker efter general- eller specialhandelsprincippet. I princippet kan statistikken sammenlignes med andre landes udenrigshandelsstatistik. I praktisk kan sammenligningen dog vanskeliggøres af forskelle i værdiniveauet for opgørelse af import og eksport (henholdsvis cif og fob) samt metodiske forskelle (fx anvendelse af specialhandel eller generalhandel). Endvidere kan usikkerheden i statistikkerne medfører at hvis man sammenligner på mere detaljerede niveau, så kan tal for sammenlignelig handelsstrøm – fx dansk import fra Sverige af en given varetype, hvor de to landes statistikker sammenlignes – vise ikke ubetydelige forskelle. Det fænomen at spejlstatistikken – her svensk statistik over eksport til Danmark af en given varer – viser et andet resultat kendes som ’asymmetri i udenrigshandelen’.

Sammenlignelighed over tid

Ethvert brud i tidsserier som følge af ændrede opgørelsesmetoder mv. korrigeres gennem estimation. Statistikken er derfor sammenlignelig over tid, dvs. fra 1988 og frem.

Sammenligneligheden gælder dog ikke på det mest detaljerede vareniveau, idet mange varekoders indhold ændres over tid.

Serier med tal for før 1988 findes kun i papirpublikationer og her er der over tid databrud som følge af ændret opgørelsesmetoder.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken over udenrigshandel med varer kan sammenlignes med flere andre statistikker og datakilder: - Partnerlandets opgørelse af den samme transaktion (spejltransaktionen). Sammenligningen vanskeliggøres af forskelle i værdiniveauet for opgørelse af import og eksport (henholdsvis cif og fob) samt metodiske forskelle. - Oplysninger om EU-varekøb og EU-varesalg fra momsangivelsens rubrik A og B anvendes af Danmarks Statistik i den løbende kontrol og opregning af indberetningerne til Intrastat. - For eksporten af industrivarers vedkommende med tal fra industristatistikkens opgørelse af omsætningen på eksportmarkederne. Sammenligningen vanskeliggøres af, at industristatistikkens opgørelse ikke er landefordelt. - Endvidere sammenlignes på en række vareområder med oplysninger fra andre varespecifikke statistikker. - Udenrigshandelsstatistikken indgår i statistikken over Danmarks betalingsbalance overfor udlandet. Der er dog nogle definitoriske forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost, fx bunkering. Det betyder, at betalingsbalancens opgørelse for handelsbalancen ikke er identisk med udenrigshandelsstatistikkens Se under Betalingsbalancens løbende poster

Intern konsistens

Statistikken er intern konsistent. Sæsonkorrektion er beregnet indirekte, hvilket giver konsistens mellem sæsonkorrigerede summer og deres delkomponenter.