Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Selma Mustafic Mulalic
39 17 36 64

smu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med tjenester

Statistikken udgives kvartalsvist i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres statistikken under Udenrigshandel med tjenester. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives kvartalsvist i Nyt fra Danmarks Statistik om Udenrigshandel med tjenester.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistiske Efterretninger Nationalregnskab og betalingsbalance samt i publikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Statistikken indgik også i publikationen Danmarks Udenrigsøkonomi der blev udgivet til og med 2014.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Udenrigshandel med tjenester i følgende tabeller:

  • UHT4S1: Tjenestehandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering og poster
  • UHT4S2: Tjenestehandel efter im- og eksport, sæsonkorrigering og land
  • UHTP: Tjenestebalance, kvartal efter im- og eksport og poster
  • UHTL: Tjenestebalance, kvartal efter im- og eksport og land
  • UHTX: Tjenestebalance, kvartal efter im- og eksport, poster og land
  • UHTY: Tjenestebalance, årlig efter im- og eksport, poster og land

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens anonymiserede mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Statistikkens anonymiserede mikrodata stilles også til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Anden tilgængelighed

Statistikken indgår i opgørelsen af betalingsbalancen og leveres endvidere til OECD og EU.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

For statistikken Udenrigshandel tjenester benyttes såkaldt passiv diskretionering, hvor virksomhederne selv skal anmode om diskretionering. Desuden aggregeres over nogle tjenestegrupper inden offentliggørelse, dog primært pga. stikprøveusikkerheden.

Reference til metodedokumenter

I MSITS er metoden til Udenrigshandel med tjenester beskrevet.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.