Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Selma Mustafic Mulalic
39 17 36 64

smu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med tjenester

Der indsamles hver måned data fra mange forskellige kilder. Data fejlsøges for logiske fejl (fejl i CVR-nr., ikke eksisterende landekode mv.) og sandsynlige fejl (fx fejl i beløb eller tjenestekategori). Samtidig kontrolleres der for, hvor komplette indberetningerne er. De indberettede data anvendes til at opgøre udenrigshandelen, hvor der via opregninger (fra stikprøve til population) og/eller imputeringer (modelbaserede estimater for manglende indberetninger) tages højde for den ikke-indberettede handel. Den offentliggjorte statistik betragtes som fuldt dækkende for danske residenters udenrigshandel med tjenester.

Kilder

Der er mange forskellige kilder til opgørelsen af udenrigshandel med tjenester. Den mest centrale kilde er tællingen Udenrigshandel med tjenester. Oplysningerne indhentes fra en stikprøve af virksomheder med tjenestehandel med udlandet. Fra denne stikprøve skal nogle virksomheder indberette månedligt og andre virksomheder skal indberette kvartalsvist. De månedlige indberetninger skal komme fra Danmarks ca. 325 største tjenestehandelsvirksomheder, mens de kvartalsvise indberetninger skal komme fra ca.2.600 virksomheder, der i princippet repræsenterer ca. 50.000 mindre og mellemstore virksomheder Undersøgelsespopulationen (50.000 virksomheder) er defineret på baggrund af oplysninger fra Erhvervsregistret om antal ansatte og omsætning sammen med oplysninger fra SKAT (momsindberetningen og EU-salg uden moms) og erhvervsstatistikken. Når stikprøven skal opdateres, benyttes disse oplysninger i en model, der for hver branche estimerer omfanget af handel omfattet af tællingen Udenrigshandel med tjenester. På baggrund af den estimerede handel og oplysninger fra den løbende tælling udtages en stratificeret simpel tilfældig stikprøve. Virksomheder med mindre end 1 mio. kr. i estimeret handel udtrækkes ikke.

Hertil kommer supplerende oplysninger fra andre statistikker, navnlig vedrørende rejseposten. Til rejsepostens indtægtsside bruges tal fra overnatningsstatistikken. Desuden foretager VisitDenmark - bl.a. baseret på interviews - en opgørelse over udenlandske rejsendes forbrug i Danmark fordelt på lande. Rejsepostens udgiftsside beregnes med udgangspunkt i spejldata samt gamle oplysninger om danskeres forbrug, overnatninger og transport i udlandet. Derefter fremskrives statistikken med månedlige luftfartsstatistik og grænsetal og kvartalvise og årlige spejldata.

Oplysninger om offentlige tjenester modtages fra statistikken over offentlige finanser.

Privatpersoners køb af elektroniske ydelser fra udlandet er baseret på oplysninger fra One Stop Moms. One Stop Moms er et EU system, hvor virksomheders salg af elektronisk leverede tjenester til ikke moms-registrerede modtagere i et andet EU land registreres og udveksles mellem EUs medlemsstater. Dette suppleres med et estimat for gambling tjenester baseret på en opgørelse over indtægter fra væddemål, lotteri og casinovirksomhed fra spillemyndigheden.

Øvrige kilder er estimater for illegal handel over af grænsen (se mere om metoden for illegal handel).

Indsamlingshyppighed

Hyppigheden er månedlig og kvartalsvis for tællingen Udenrigshandel med tjenester. For supplerende kilder kan der forekomme andre hyppigheder.

Indsamlingsmetode

Til tællingen Udenrigshandel med tjenester indsamles data overvejende elektronisk ved systemet IDEP. Til rejsepostens indtægtsside foretager VisitDenmark face-to-face interviews om udenlandske rejsendes forbrug i Danmark. Ellers hentes supplerende oplysninger fra eksisterende statistikker og interne leverancer i Danmarks Statistik.

Datavalidering

De indsamlede oplysninger sammenlignes med virksomhedens tidligere indberettede oplysninger. Endvidere sammenlignes – hvor det er relevant – med oplysninger indberettet til andre statistikker.

Kvalitetssikringen af udenrigshandel med tjenester fokuserer primært på totalniveau. Stemmer dette med tidligere indberettet tjenestehandel. Der kontrolleres dog også for kodeskift, nye koder og store udsving på koder. Danmarks Statistik vurderer løbende pålideligheden af de indberettede oplysninger og kontakter indberetterne når formodning om fejl opstår. Endvidere har en række områder været udtaget til særlig gennemgang, bl.a. søtransport, rejser, forsikring og bygge- og anlæg.

For at sikre høj kvalitet af data i de enkelte statistikker, og konsistens på virksomhedsniveau mellem udvalgte statistikker, gennemføres konsistenstjek på virksomhedsniveau for de virksomheder, der påvirker betalingsbalancen mest. Disse virksomheder betegnes som statistikkritiske virksomheder. Nogle konsistenstjek udføres på månedsbasis og andre årligt. Sammenligningerne på tværs af statistikkerne er foretaget på firmaniveau (CVR-nr.), dvs. for de statistikker, hvor der ikke indsamles på CVR-niveau, er der opsummeret til dette. Fokus er primært på, at sikre konsistens mellem den handel der er indberettet til udenrigshandel med varer og den handel der er indberettet til udenrigshandel med tjenester/betalingsbalancen. Konsistenstjekket udføres for at sikre at betalingsbalancens løbende poster opgøres korrekt.

Databehandling

De indberettede data anvendes til at opgøre udenrigshandel med tjenester, hvor der via opregninger og/eller imputeringer tages højde for den ikke-indberettede handel. Den offentliggjorte statistik må således betragtes som fuldt dækkende for udenrigshandlen med tjenester.

De indberettede data til tællingen Udenrigshandel med tjenester opregnes til den fulde population, som antages at udgøre omkring 50.000 enheder. Opregningsprocessen er fuldt dynamisk, hvor vægtene genberegnes, hver gang der foreligger nye data, dvs. for såvel den aktuelle måned som for tidligere perioder. Der opregnes med simple bortfaldskorrigerede vægte. Opregningen er delt i flere dele. I den første del af opregningen tildeles de meget store eller ”specielle” indberettere vægten 1, da en sådan virksomhed kun forventes at kunne repræsentere sig selv. I den anden del af opregningen skal der både opregnes for den tilfældigt udtrukne stikprøve og for de virksomheder, der har handel på under en million kr. og derfor ikke indgår i stikprøven og indberetter. Virksomhederne med handel på under en mio. kr. antages, at ligne virksomheder med 1-10 mio. kr. i estimeret handel. Designvægtene for virksomheder med 1-10. mio. kr. i estimeret handel øges således for hver branchegruppe med den del af den estimerede handel under 10 mio., som ligger under 1 mio. Hvis der mangler en indberetning skal der enten imputeres eller opregnes. De manglende indberetninger erstattes med indberetninger fra tidligere perioder, hvis sådanne eksisterer, ellers bliver de manglende indberetninger estimeret ved en justering af vægterne for de virksomheder, der ligner de manglende virksomheder.

De to første måneder offentliggøres udelukkende baseret på månedsindberetninger (dvs. indberetninger fra de største virksomheder) samt imputationer baseret på tidligere indberetninger. Således er disse måneder behæftet med betydelig usikkerhed, omend selve vægtningsmetoden er som beskrevet ovenfor.

Korrektion

I kvartalsopgørelserne korrigeres data for normale sæsonudsving. Alle tjenestegruppers handel er fordelt på indtægter og udgifter samt EU og verden uden for EU. Disse serier samt de udvalgte landes handel fordelt på indtægter og udgifter sæsonkorrigeres direkte. Andre niveauer er beregnet på baggrund heraf (indirekte sæsonkorrektion). Data sæsonkorrigeres vha. JDemetra+ med fast modelvalg, som undersøges hvert andet år. Der bliver korrigeret for påske, handelsdage og skudår, hvis disse effekter er signifikante. Der foretages ikke årsafstemning, og der kan derfor forekomme forskelle imellem de faktiske og de sæsonkorrigerede tal på årsbasis. De sæsonkorrigerede tal vises dels fordelt på tjenestegrupper, dels efter geografi.