Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Selma Mustafic Mulalic
39 17 36 64

smu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med tjenester

Der indsamles hver måned data via forskellige kilder. De indberettede data fejlsøges for logiske fejl (fejl i CVR-nummer, ikke eksisterende landekode mv.) og sandsynlige fejl. Samtidig kontrolleres der for, hvor komplette indberetningerne er. De indberettede data anvendes til at opgøre udenrigshandelsstatistikken, hvor der via opregninger tages højde for den ikke indberettede handel. Den offentliggjorte statistik må således betragtes som fuldt dækkende for udenrigshandlen med tjenester.

Kilder

Statistikkens grundlag er navnlig tællingen Udenrigshandel med tjenester, hvortil der indberettes månedligt af ca. 390 virksomheder og årligt af ca.1.300 virksomheder. Udenrigshandel med tjenester er en stikprøvebaseret tælling. Undersøgelsespopulationen for Udenrigshandel med tjenester antages at udgøre omkring 40.000 (cvr-numre) enheder, der ud fra forskellige kriterier formodes at dække den samlede udenrigshandel med tjenester. Populationen (40.000 virksomheder) er defineret på baggrund af Det erhvervsstatistiske register og en række supplerende kilder fx. regnskabsstatistikken. Hertil kommer supplerende oplysninger fra andre statistikker, navnlig vedrørende rejseposten. Til rejsepostens indtægtsside foretager VisitDenmark - bl.a. baseret på interviews - en opgørelse over udenlandske rejsendes forbrug i Danmark. Rejsepostens udgiftsside beregnes med udgangspunkt i oplysninger om danskeres forbrug, overnatninger og transport i udlandet fra udenlandske statistikker. Oplysninger om offentlige tjenester modtages fra statistikken over offentlige finanser. Privatpersoners køb af elektroniske ydelser fra udlandet er baseret på oplysninger fra One Stop Moms. One Stop Moms er et EU system, hvor virksomheders salg af elektronisk leverede tjenester til ikke moms-registrerede modtagere i et andet EU land registreres og udveksles mellem EUs medlemsstater. Dette suppleres med et estimat for gambling tjenester baseret på en opgørelse over indtægter fra væddemål, lotteri og casinovirksomhed fra spillemyndigheden. Øvrige kilder er estimater for illegal handel over af grænsen (se evt. mere om metoden på Hovedrevision af nationalregnskab).

Indsamlingshyppighed

Hyppigheden er månedlig og årlig for tællingen Udenrigshandel med tjenester. For supplerende kilder kan der forekomme andre hyppigheder.

Indsamlingsmetode

Til tællingen Udenrigshandel med tjenester indsamles data overvejende elektronisk ved systemet IDEP.

Datavalidering

De indsamlede oplysninger sammenlignes med virksomhedens tidligere indberettede oplysninger. Endvidere sammenlignes – hvor det er relevant – med oplysninger indberettet til andre statistikker.

Databehandling

De indberettede data opregnes til den fulde population, som antages at udgøre omkring 40.000 enheder. Opregningsprocessen er fuldt dynamisk, hvor vægtene genberegnes, hver gang der foreligger nye data, dvs. for såvel den aktuelle produktionsmåned som for tidligere perioder. De 390 månedsindberettere indgår med vægten 1, mens de ca. 1.300 årsindberettere indgår i beregningerne med vægte større end 1 (eller lig med 1). De endelige vægte beregnes ud fra designvægtene, som justeres, så overordnede stratumtotaler kalibreres på plads.

Korrektion

I kvartalsopgørelserne korrigeres data for normale sæsonudsving. Alle tjenestegruppers handel er fordelt på indtægter og udgifter samt EU og verden udenfor EU. Disse serier samt de udvalgte landes handel fordelt på indtægter og udgifter sæsonkorrigeres direkte. Andre niveauer er beregnet på baggrund heraf (indirekte sæsonkorrektion). Data sæsonkorrigeres vha. JDemetra+ med fast modelvalg, som undersøges hvert andet år. Der bliver korrigeret for påske, handelsdage og skudår, hvis disse effekter er signifikante. Der foretages ikke årsafstemning, og der kan derfor forekomme forskelle imellem de faktiske og de sæsonkorrigerede tal på årsbasis. De sæsonkorrigerede tal vises dels fordelt på tjenestegrupper, dels efter geografi. Totalerne i de to opgørelser er indbyrdes afstemt.