Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Selma Mustafic Mulalic
39 17 36 64

smu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med tjenester

Statistikken viser Danmarks import og eksport af tjenester fra/til udlandet opgjort i værdi, fordelt på samhandelslande/områder og på ca. 70 tjenestekategorier.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken viser på kvartalsbasis Danmarks import og eksport af tjenester fra/til udlandet opgjort i værdi, fordelt på samhandelslande/områder og på ca. 70 tjenestekategorier. På månedsbasis offentliggøres samhandlen helt aggregeret.

Grupperinger og klassifikationer

Grupperingerne i statistikken over udenrigshandel med tjenester følger anvisningerne i den internationale betalingsbalancemanual, som er udsendt af IMF senest i 2009 (BPM6). Den geografiske fordeling af posterne følger Eurostats anvisninger derom for betalingsbalance (Vademecum). Statistikken omfatter ca. 70 tjenestekategorier, der er samlet i 15 hovedgrupper: - Forarbejdningstjenester - Reparationstjenester - Søtransport - Lufttransport - Anden transport - Post- og kurértjenester - Rejser - Bygge- og anlægstjenester - Forsikringstjenester - Finansielle tjenester - Royalties og licenser - Telekommunikation, computer- og informationstjenester - Andre forretningstjenester – Audiovisuelle tjenester samt tjenester ifm. uddannelse, sundhed, kultur og rekreation - Offentlige tjenester.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Resident virksomhed: En virksomhed, som har et økonomisk interessetyngdepunkt (udøver økonomiske aktiviteter) i Danmark gennem længere tid (mere end ét år). Det betyder, at filialer eller datterselskaber af udenlandske virksomheder regnes som residente virksomheder.

Resident person: En person, som er permanent bosiddende i Danmark, eller en person, som har været eller agter at være bosiddende i Danmark i mere end ét år. Studerende og personer i sygdomsbehandling forbliver dog residenter i deres hjemland, selv om de skulle opholde sig mere end et år i Danmark i forbindelse med deres studier eller behandling. For Fremstillingsvirksomhedernes internationale produktion er merchanting aktivitet opgjort i bruttostørrelser, mens merchanting opgøres som et nettobegreb i betalingsbalancestatistikken. Når der henvises til virksomhedernes salg, herunder solgte merchantingvarer, er det derfor ikke identisk med betalingsbalancens eksportbegreb.

Enheder

Overordnet dækker denne statistik danske residenters transaktioner med udenlandske residenter. I tællingen Udenrigshandel med tjenester opereres der med juridiske enheder afgrænset ved cvr-numre. I supplerende opgørelser benyttes der andre enheder, fx personer.

Population

Overordnet dækker denne statistik danske residenters transaktioner med udenlandske residenter. Således antages populationen for Udenrigshandel med tjenester at udgøre omkring 40.000 (cvr-numre) enheder, der ud fra forskellige kriterier formodes at dække den samlede udenrigshandel med tjenester. Populationen (40.000 virksomheder) er defineret på baggrund af Erhvervsregister og en række supplerende kilder fx regnskabsstatistikken.

Geografisk dækning

Statistikken dækker danske residenters handel med tjenester med udenlandske residenter.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra januar 2005 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Statistikken opgøres i kr.

Referencetid

Kvartal

Hyppighed

Hovedresultater om tjenestehandel offentliggøres månedligt i forbindelse med offentliggørelsen af betalingsbalancen. Kvartalsvist offentliggøres tjenestehandlen som selvstændig opgørelse på et mere detaljeret niveau samt årligt på det mest detaljerede niveau.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Udenrigshandel med tjenester udarbejdes på baggrund af 1) Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om Fællesskabets statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer med tilhørende kommissionsforordninger og 2) Lov om Danmarks Statistik (§ 9a og § 10).

Indberetningsbyrde

Tjenestetællingen er estimeret til at have en respondentbyrde svarende til 8,1 mio. kr.

Øvrige oplysninger

Udenrigshandel med tjenester har en Emneside.