Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Selma Mustafic Mulalic
39 17 36 64

smu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med tjenester

Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af Danmarks import og eksport af tjenester fra/til udlandet opgjort i værdi, fordelt på samhandelslande/områder og tjenestekategorier, såsom transport, telekommunikation, royalties og licenser mv. På månedsbasis offentliggøres samhandlen helt aggregeret samt årligt på det mest detaljerede niveau. Statistikken offentliggøres i Statistikbanken og i Nyt fra Danmarks Statistik.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken viser på kvartalsbasis Danmarks import og eksport af tjenester fra/til udlandet opgjort i værdi, fordelt på samhandelslande/områder og tjenestekategorier. På månedsbasis offentliggøres samhandlen helt aggregeret samt årligt på det mest detaljerede niveau. I kvartalsopgørelserne korrigeres data for normale sæsonudsving, men de sæsonkorrigerede tal vises kun for udvalgte samhandelslande/områder og udvalgte tjenestegrupper i to separate opgørelser. Tjenestehandel i betalingsbalancen opfattes som køb og salg af alt, der ikke er fysiske varer. Det kan fx være transport, telekommunikation, royalties og licenser mv.. Betalingsbalancen har til formål at registrere alle økonomiske transaktioner mellem Danmark og udlandet. Derfor er det af afgørende betydning for statistikkens kvalitet at kunne afgrænse og operationalisere, hvad der hører til Danmark, og hvad der betragtes som udland. I den forbindelse taler man om såkaldte residenter (danskere) og ikke-residenter (udlændinge). Import og eksport af tjenester defineres i denne sammenhæng som køb og salg af tjenester fra/til ikke-resident modpart.

Grupperinger og klassifikationer

Danmarks udenrigshandel med tjenester opgøres på grundlag af FN’s tjenestehandelsnomenklatur EBOPS 2010 (Extended Balance of Payments Services Classification), som fremgår af den internationale tjenestehandelsmanual (Manual on Statistics of International Trade in Services, MSITS), der er udgivet af FN m.fl. senest i 2010. EBOPS er indbygget som nomenklatur i EU’s forordning om betalingsbalance. EBOPS omfatter omkring 80 tjenesteposter, der kan aggregeres til forskellige niveauer. Bag EBOPS ligger nomenklaturen i IMF’s betalingsbalancemanual fra 2009, som omfatter omkring 35 tjenesteposter. IMF’s nomenklatur blev i 1996 udbygget til et mere detaljeret niveau i et samarbejde mellem OECD og Eurostat til brug af deres medlemslande. EBOPS, der er en videreudbygning af denne fælles nomenklatur, er etableret navnlig for at imødekomme de krav om oplysninger om tjenestehandel, som følger af GATS (the General Agreement on Trade in Services). Den geografiske fordeling af posterne følger Eurostats anvisninger derom for betalingsbalance (Vademecum). Se oversigten over EBOPS 2010 på Danmarks Statistiks hjemmeside samt en kort beskrivelse af tjenesteposterne.

Sektordækning

Statistikken opgøres for hele økonomien under ét.

Begreber og definitioner

Residens: Residens er et udtryk for hvor i verden en given person eller virksomhed er hjemmehørende i statistisk forstand. Det handler ikke om statsborgerskab eller ejerskabet over virksomheden, men udelukkende at bestemme i hvilket lands statistik en given aktør skal indgå.

Resident person: Person, som er permanent bosiddende i Danmark, eller en person, som har været eller agter at være bosiddende i Danmark i mere end ét år. Studerende og personer i sygdomsbehandling forbliver dog residenter i deres hjemland, selv om de skulle opholde sig mere end et år i Danmark i forbindelse med deres studier eller behandling.

Resident virksomhed: En resident virksomhed er en virksomhed, som har et økonomisk interessetyngdepunkt (udøver økonomiske aktiviteter) i Danmark gennem længere tid (mere end ét år). Det betyder, at filialer eller datterselskaber af udenlandske virksomheder regnes som residente virksomheder i Danmark. For virksomheder, der udfører bygge- og anlægsaktivitet, defineres residens udelukkende ud fra om virksomhederne har etableret sig i værtslandet. Hvis de ikke har oprettet et selskab i det land, hvor de opererer, anses de ikke som residente i landet, selvom den økonomiske aktivitet varer i mere end et år.

Enheder

Handelstransaktioner

Population

Danske residenters handelstransaktioner med udenlandske residenter.

Geografisk dækning

Statistikken dækker danske residenter. Dette inkluderer ikke færøske og grønlandske residenter.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra januar 2005 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Millioner danske kroner.

Referencetid

Kvartal og år.

Hyppighed

Hovedresultater om tjenestehandel offentliggøres månedligt i forbindelse med offentliggørelsen af betalingsbalancen. Kvartalsvist offentliggøres tjenestehandlen som selvstændig opgørelse på et mere detaljeret niveau samt årligt på det mest detaljerede niveau.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Udenrigshandel med tjenester udarbejdes på baggrund af 1) Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 184/2005 af 12. januar 2005 om Fællesskabets statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer med tilhørende kommissionsforordninger og 2) Lov om Danmarks Statistik (§ 9a og § 10).

Indberetningsbyrde

Tjenestetællingen er estimeret til at have en respondentbyrde svarende til 4,7 mio. kr.

Øvrige oplysninger

Udenrigshandel med tjenester har en Emneside.