Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Selma Mustafic Mulalic
39 17 36 64

smu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med tjenester

Den første offentliggørelse af tallene for udenrigshandel med tjenester vil være behæftet med en vis usikkerhed, idet en mindre del af datamaterialet enten mangler eller er så fejlbehæftet, at den ikke kan medtages i opgørelsen. Derfor bliver der suppleret med fremskrivning/estimering. Pålideligheden af tal for et givet kvartal øges ved efterfølgende offentliggørelser. De endelige tal må regnes for ganske pålidelige, dog i faldende grad, jo mere detaljeret niveau der anlægges.

Samlet præcision

Udenrigshandel med tjenester bygger dels på en cut-off stikprøve af Danmarks ca. 390 største tjenestehandelsvirksomheder (månedlige indberetninger) og dels på en stratificeret stikprøve på ca. 1.300 mindre og mellemstore virksomheder (årlige indberetninger). Statistikken over udenrigshandel med tjenester byggerer altså i stor grad på en stikprøve. Dette indebærer, at opgørelsen indeholder opregninger for de ikke dækkede enheder, hvilket ifølge sagens natur indebærer en vis usikkerhed. Dette gælder ikke mindst i forhold til dimensionen geografisk fordeling. Den geografiske dimension indgår ikke i stratificering og optimering af stikprøven. En væsentlig usikkerhed knytter sig til den population, fra hvilken stikprøven er uddraget. Populationen er oprindeligt afgrænset ud fra oplysningerne til Nationalbankens betalingsstatistik, som ophørte med udgangen af 2004. Fra og med tællingsåret 2009 anvendes en population, som er afgrænset ud fra oplysninger fra Erhvervsregister samt de såkaldte screeningstællinger. Screeningstællingerne afvikles ca. hvert femte år (senest i 2013), hvor der bliver spurgt til 5.000-6.000 virksomheders samlede import og eksport af tjenesteydelser. Endelig kan det forekomme, at indberetningerne er fejlbehæftede, bl.a. som følge af misforståelser hos indberetterne. Danmarks Statistik vurderer løbende pålideligheden af de indberettede oplysninger og kontakter indberetterne, når formodning om fejl opstår. Endvidere har en række områder været udtaget til særlig gennemgang, bl.a. søtransport, rejser, merchanting, forsikring, bygge- og anlæg samt videnstjenester. Rejsepostens udgiftsside er svær at opgøre. P.t. udarbejdes den med udgangspunkt i oplysninger om danskeres forbrug, overnatninger og transport i udlandet fra udenlandske statistikker, men her er risiko for fejlvurdering relativt stor, især for de mindre lande. Usikkerheden kan dog ikke kvantificeres.

Stikprøveusikkerhed

Da undersøgelsen er stikprøvebaseret, er alle tal forbundet med en stikprøveusikkerhed. Stikprøveusikkerheden er størst for de mest detaljerede opgørelser på tjenestegrupper og/eller geografiske områder.

Til beskrivelse af stikprøveusikkerheden benyttes varianskoefficienter (CV). Varianskoefficienten er standardfejlens procentmæssige andel af estimatet; dvs. den relative standardfejl. De estimerede varianskoefficienter for tællingen Udenrigshandel med tjenester (foreløbige tal) er: Eksport af tjenester (i alt): ca. 0,5 pct. Import af tjenester (i alt): ca. 0,7 pct.. Med et sædvanligt statistisk sikkerhedsinterval på 95 pct. betyder det, at den relative stikprøvefejl højst er 1 pct. for eksporten og 1,4 pct. for importen. Hvis fx eksporten er estimeret til 200.000.000, er stikprøvefejlen ca. 1 pct. heraf, dvs. ca. 2.000.000.

De estimerede varianskoefficienter for de mere detaljerede opgørelser kan være betydeligt højere (se det vedhæftede dokument her). Værdierne med CV’er større end 35 er undertrykte.

Anden usikkerhed

En væsentlig usikkerhed knytter sig til den population, fra hvilken stikprøven til tællingen Udenrigshandel med tjenester er uddraget. Populationen er oprindelig afgrænset ud fra oplysningerne til Nationalbankens betalingsstatistik, som ophørte med udgangen af 2004. Fra og med tællingsåret 2009 anvendes en population, som er afgrænset ud fra oplysninger fra ESR samt de såkaldte screeningstællinger. Screeningstællingerne afvikles ca. hvert femte år (senest i 2013), hvor der bliver spurgt til 5.000-6.000 virksomheders samlede import og eksport af tjenesteydelser.

Udenrigshandel med tjenester bygger på et meget komplekst begrebsapparat. Derfor kan det forekomme, at indberetningerne er fejlbehæftede, bl.a. som følge af misforståelser hos indberetterne. Danmarks Statistik vurderer løbende pålideligheden af de indberettede oplysninger og kontakter indberetterne, når formodning om fejl opstår. Endvidere har en række områder været udtaget til særlig gennemgang, bl.a. søtransport, rejser, merchanting, forsikring, bygge- og anlæg samt videnstjenester. Begrundelsen for at udtage har været områdets størrelse (navnlig søtransport), eller at området måtte forventes at frembyde særlige udfordringer for indberetterne.

Rejsepostens udgiftsside er især svær at opgøre. P.t. udarbejdes den med udgangspunkt i oplysninger om danskeres forbrug, overnatninger og transport i udlandet fra udenlandske statistikker, men her er risiko for fejlvurdering relativt stor, især for de mindre lande. Usikkerheden kan dog ikke kvantificeres.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

I forhold til andre lande, der er sammenlignelige mht. størrelse og udvikling, vurderes den danske statistik over udenrigshandel med tjenester som værende af god kvalitet, dog med forbehold for en vis usikkerhed på især fordelingen på lande.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Efter første offentliggørelse af tjenestehandlen bliver denne løbende korrigeret, efterhånden som supplerende eller korrigeret statistisk materiale fremkommer. Denne supplerende information betyder, at den endelige opgørelse af tjenestehandlen først udarbejdes to-tre år efter udløbet af referenceåret. Det er fast praksis, at der i slutningen af september foretages fastlåsning af månederne i det foregående år. Samtidig revideres månederne i året før dette og låses atter. Den sidste revision foretages i forbindelse med, at det endelige nationalregnskab opstilles i år t+3.