Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Else-Marie Rasmussen
39 17 33 62

emr@dst.dk

Hent som PDF

Stofmisbrugsbehandling

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Stofmisbrug. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Stofmisbrugsbehandling.

Publikationer

Statistikken indgår ikke i nogen publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Stofmisbrugsbehandling i følgende tabeller:

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Stofmisbrugsdatabasen leverer data til tre registre:

  • VBGS: ”Ventetider vedrørende behandlingsgaranti for stofmisbrugere”, som er ejet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. VBGS-registret omfatter en myndighedsdel (Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere) og en tilbudsdel (indskrivninger). Før 1. juli 2019 var tilbudsdelen et selvstændigt register kaldet Dansk Registrerings- og Informationssystem (DanRis) ved Center for Rusmiddelforskning. VBGS-registrets myndighedsdel er datagrundlaget for denne statistik.

  • SIB: ”Stofmisbrugere i behandling”, som er ejet af Sundhedsdatastyrelsen.

  • KVALHEP: ”Kvalitet i den lægefaglige behandling og Hepatitis C”, som er ejet af Sundhedsstyrelsen.

Det er dog kun data om den sociale stofmisbrugsbehandling under § 101, der bliver offentligt tilgængelige, fx i statistikbanken og artiklen Nyt fra Danmarks Statistik. Data vedrørende § 142 (medicinsk stofmisbrugsbehandling) er kun tilgængelige som mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning (se afsnittet ”Adgang til mikrodata”).

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Ved alle kommuner med under 10 afsluttede behandlinger, vil oplysningen om afslutningsstatus være diskretioneret i statistikbankens tabel SMDBV005. Denne diskretionering er foretaget for antal, mens oplysning om fordeling på procent kan forekomme.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen officielle metodedokumenter på nuværende tidspunkt. Henvendelse kan rettes til statistikkontoret for yderlig uddybning af metode.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.