Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Else-Marie Rasmussen
39 17 33 62

emr@dst.dk

Hent som PDF

Stofmisbrugsbehandling

Data til denne statistik indsamles løbende fra kommuner og stofmisbrugsbehandlingssteder. Data gennemgår en omfattende datavalideringsproces, hvor der sendes tilbagemeldingstabeller til kommunerne for validering og godkendelse. Efter valideringen gennemføres nogle processer, fx fjernelse af personer med invalide personnumre og afslutning af forløb, hvis personen er død. Til opgørelse af kontaktforløb sammenlægges to eller flere anmodninger for samme person, hvis der er ti eller færre dage mellem afslutning af første forløb og start på næste forløb.

Kilder

Data modtages fra kommuners fagsystemer, hvor borgerenes sager administreres eller fra kommuners og behandlingssteders indberetninger direkte i Stofmisbrugsdatabasen (SMDB).

Indsamlingshyppighed

Data indsamles løbende. For nogle kommuner indkommer daglige opdateringer til Stofmisbrugsdatabasen, for andre indsendes data med en fast kadence, der varierer afhængigt af hvilken IT-leverandør, deres fagsystem er leveret af.

Indsamlingsmetode

Direkte indberetning samt system-til-system indberetning til Stofmisbrugsdatabasen (SMDB).

Stofmisbrugsdatabasen er en samlet indberetningsløsning for tre registre: 1. VBGS-registret ved Social- og Ældreministeriet omfatter en myndighedsdel (Ventetider vedr. behandlingsgaranti for stofmisbrugere) og en tilbudsdel (indskrivninger). Før 1. juli 2019 var tilbudsdelen et selvstændigt register Dansk Registrerings- og Informationssystem (DanRis) ved Center for Rusmiddelforskning. VBGS-registrets myndighedsdel er datagrundlaget for denne statistik. 2. Registeret over stofmisbrugere i behandling (SIB) ved Sundhedsdatastyrelsen 3. Kvalitetssikring af stofmisbrugsbehandling og forebyggelse af hepatitis C (KVALHEP) ved Sundhedsstyrelsen

Der ligger printvenlige skemaer samt link til at logge på web-indberetningsløsningen til SMDB på statistikkens oplysningsside

Se indberetningsflowet for statistikken. Indberetninger til Stofmisbrugsdatabasen sker først fra myndigheden (kommunen), der registrerer borgerens Anmodning om at komme i behandling. Når kommunen har vurderet borgerens behov, på baggrund af en screening af borgeren, Iværksætter kommunen også Behandlingsforløbet. I forbindelse med iværksættelsen tilknytter kommunen et tilbud til borgerens behandling. Ved tilbudstilknytningen angiver kommunen tilbudsstartdato, der for første tilbud for borgeren vil være identisk med iværksættelsesdatoen. Hvis borgeren får medicinsk behandling eller udviser risikoadfærd skal sundhedsfaglig indberetning til Kvalhep foretages.

Tilbuddet foretager en Indskrivning af borgeren. Første tilbudsindskrivning vil have samme startdato som iværksættelsesdatoen. Til tilbudsindskrivningen knyttes der de Ydelser, som tilbuddet vurderer relevante for borgerens behandling. Når en borgers behandling er afsluttet, vil tilbuddet afslutte ydelserne og derefter Udskrive borgeren.

Kommunen udfylder, som en del af tidligere tilbudstilknytning, en tilbudsslutdato. Hvis borgeren skal videre til andet tilbud, vil kommunen igen foretage en tilbudstilknytning. Hvis det er sidste tilbud for borgerens behandlingsforløb, er det også myndigheden, der afslutter det samlede Kontaktforløb, ved at kommunen afslutter borgeres behandling.

Datavalidering

Der laves kommuneopdelte udtræk fra databasen, som sendes til kommunerne for kontrol af om data er retvisende. Kommunerne vurderer følgende hovedtal: Anmodninger, Iværksættelser, Indskrivninger, Igangværende kontaktforløb og Igangværende behandlingsforløb.

Der har ved valideringen af indberetningerne været fokus på, om hovedtallenes niveau er retvisende for kommunens stofmisbrugsbehandling. Desuden har der været fokus på retvisende antal personer i behandling, det vil sige kontrol af de igangværende forløb i kommunen med henblik på om forløbet burde være afsluttet. Opmærksomheden er endvidere blevet henledt på, om der er sammenhæng mellem myndighedsindberetninger og tilbudsindskrivningerne. For detaljeret kontrol af indberetningerne har kommunerne fået tilsendt personoplysninger for personer i de enkelte hovedtal for året. Lignende kontrollister kan kommunerne selv tilgå via indberetningsløsningens forside.

Dataindsamlingen i 2021 har forløbet planmæssigt. 88 ud af de 98 kommuner har godkendt data for 2021 og for nogle kommuner er der også indhentet godkendelser for tidligere år. 9 af de 10 kommuner, som ikke nåede til godkendelse, havde udfordringer med system-til-system indberetningsløsninger.

Databehandling

Efter indberetning af data i Stofmisbrugsdatabasen bliver der, for aktiviteter alene, beregnet en alder for borgeren på hændelsestidspunkterne. Hvis borgeren har haft mange forløb i tidligere år, med kort tid mellem de enkelte behandlingsforløb, sker der en aggregering af aktiviteter til sammenlagte kontaktforløb. Anmodninger samles hvis der er mindre end, eller lig med ti dage fra slutdato til ny startdato. Anmodningen skal derudover være i samme kommune. Tilbudsindskrivninger samles hvis der er mindre end, eller lig med 30 dage fra slutdato til ny startdato på et nyt forløb. Tilbuds-ID skal være samme tilbud.

Iværksættelser sammenlægges ikke i sig selv i databehandlingen. Hvis der anvendes data fra det aggregerede datasæt med kontaktforløb, vil der mangle iværksættelser for de forløb, hvor der er sammenlagt flere anmodninger til et samlet kontaktforløb. Ved brug af de sammenlagte kontaktforløb, vil der være færre kontakt-, behandlings- og tilbudsforløb, end hvis man tæller på de oprindelige aktiviteter. Kommunerne validerer de oprindelige aktiviteter. Kun de godkendte kommuner indgår i de offentliggjorte tal. Det er alene muligt at indberette personer med et gyldigt cpr-nummer. Anonyme i stofmisbrugsbehandling indberettes ikke og ligeledes kan udlændinge, der endnu ikke har fået et dansk cpr-nummer, ikke indberettes i Stofmisbrugsdatabasen. Af hensyn til at denne praksis også er gældende i de offentliggjorte tal, fjernes ikke-valide cpr-numre fra datagrundlaget inden offentliggørelse af statistikken. I tidligere år har det været muligt at indberette ugyldige cpr-numre, men dette er ikke længere muligt. Fordelingen af ugyldige cpr-numre viser derfor et højere antal i de tidligere år, de sorteres fra.

Tidligere analyser af data fra Stofmisbrugsdatabasen har vist, at en stor andel af de aktive kontaktforløb i databasen burde være afsluttet. Siden datavalideringen i 2016 har der været fokus på dette. Desuden sker der i forbindelse med en kommunes systemskifte en gennemgang af aktive sager, så de fejlagtigt åbne sager bliver lukket inden overgangen til nyt system.

Ved opgørelse i smdbv002 og smdbv003 anvendes oplysninger om personer i behandling fra sammenlagte kontaktforløb, dvs. der kan være iværksættelser der ikke tælles med, hvis borgeren har haft flere behandlingsforløb, der er blevet sammenlagt til færre kontaktforløb. Personopgørelse: Ved opgørelse af personer i enten forløb eller personer med aktivitet i perioden, vil Danmarks Statistik afgrænse til at en person kun kan tælle én gang i den angivne periode. Danmarks Statistik vælger den nyeste hændelse for personen.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.