Gå til sidens indhold

Stofmisbrugsbehandling

Statistikkens formål er at belyse stofmisbrugsbehandling i Danmark, som kommunerne bevilger til borgere efter Servicelovens § 101, Sundhedslovens § 142 og Barnets Lov § 33. Statistikken anvendes bl.a. til at redegøre for omfanget af borgere i stofmisbrugsbehandling, antal og typer af stofmisbrugsbehandlinger samt til at overvåge overholdelse af behandlingsgarantien på 14 dage fra anmodning til iværksættelse af behandling.

Statistikken er udarbejdet siden 2015 og er sammenlignelig i hele perioden, men der er løbende sket betydelige forbedringer af datakvaliteten. Ved denne udgivelse har alle kommuner godkendt deres indberetninger for 2021-2023.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af kommunernes stofmisbrugsbehandling opgjort i antal aktiviteter (anmodning, iværksættelse, afslutning), forløb og personer. Statistikken opdeles på kommuner, køn og aldersgrupper.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indberettes løbende af kommuner og stofmisbrugsbehandlingstilbud direkte til Stofmisbrugsdatabasen eller automatisk gennem system-til-systemløsninger via kommunernes fagsystem.

Data gennemgår en omfattende datavalideringsproces, hvor der bl.a. sendes valideringslister med rådata til kommunerne til validering og godkendelse. Efter valideringen og kommunernes godkendelse af, at data er retvisende, gennemføres databehandling, fx i form af fjernelse af personer med invalide personnumre og afslutning af forløb, hvis personen er død.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for alle med interesse for stofmisbrugsområdet, herunder bl.a. forskere, kommuner, stofmisbrugsbehandlingstilbud, regioner, ministerier samt interesseorganisationer. Statistikken giver konkret viden om den offentligt visiterede og betalte stofmisbrugsbehandling i Danmark og bidrager mere generelt til en afdækning af stofmisbrugsområdet. Datagrundlaget bruges i forskningsøjemed og internationalt i EU-regi, men også i policy-sammenhænge af bl.a. Social-, Bolig- og Ældreministeriet samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at udforme ny politik på stofmisbrugsområdet.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikkens samlede præcision og pålidelighed er under løbende forbedring. Der er modsat tidligere år for referenceårene 2021, 2022 og 2023 opnået fuld dækning, hvilket betyder, at samtlige 98 kommuner har godkendt deres data.

Der kan generelt være nogen usikkerhed grundet varierende registreringspraksis i kommunerne. I forbindelse med kvalitetsarbejde forventes revisioner. Desuden vil en højere dækning også give revisioner tilbage i tid.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres normalt seks måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken i 2024 offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet for 2015-2023 og er sammenlignelig i hele perioden for de kommuner, som har godkendt.

Ved sammenligning med andre lande skal der tages det forbehold, at registreringspraksis og strukturelle forskelle lande imellem kan have indflydelse på sammenligneligheden. På det internationale område er Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen ansvarlige for at indberette til EMCDDA, hvorfor henvendelser om international sammenlignelighed med fordel kan rettes til dem.

Ved sammenligning over tid bør der tages forbehold for kommunernes forskelle i registreringspraksis, ligesom visse spørgsmål kan tolkes forskelligt afhængigt af den sagsbehandler, som udfylder skemaerne. Derudover kan ændrede indberetningskrav over tid og flytning af stofmisbrugsbehandling til forskellige myndigheder påvirke sammenligneligheden. Fra 1. januar 2024 blev skemaerne Indskrivning, Ydelser og Udskrivning frivillige at indberette, og pr. 1. januar 2025 vil de ikke længere være mulige at indberette. Derfor vil indberetninger af skemaerne efter 1. januar 2024 være mangelfulde og understimerede.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Stofmisbrug. Se mere på statistikkens emneside og statistikkens oplysningsside.

Læs mere om tilgængelighed