Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Else-Marie Rasmussen
39 17 33 62

emr@dst.dk

Hent som PDF

Stofmisbrugsbehandling

Statistikken er en årlig opgørelse af kommunernes stofmisbrugsbehandling opgjort i antal aktiviteter (anmodning, iværksættelse, afslutning), forløb og personer. Statistikken opdeles på kommuner, køn og aldersgrupper.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder oplysninger om stofmisbrugsbehandling. Oplysninger om kontaktforløb (fra anmodning til afsluttet behandling) og behandlingsforløb (fra iværksættelse til afsluttet behandling) er også en del af statistikken. Desuden opgøres afslutningsstatus (stoffri, reduceret/stabiliseret stofmisbrug og andet) ved endt behandling.

Statistikken er ikke dækkende for stofmisbrugsbehandling i hele landet. Statistikken opgøres på kommuneniveau, men alene de kommuner, der har godkendt deres indberetninger, indgår. Stofmisbrugsbehandling inkluderer ikke behandling af alkoholmisbrug. Privatbetalt behandling indgår ikke i denne opgørelse, ligesom personer i anonym stofmisbrugsbehandling heller ikke indgår.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken fordeles på kommuner.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Serviceloven § 101: Serviceloven § 101 beskriver kommunens forpligtelse til at tilbyde social behandling til personer med stofmisbrug.

Anmodning om behandling: En anmodning er når en borger henvender sig i kommunen eller i et behandlingstilbud med henblik på at modtage stofmisbrugsbehandling. En anmodning fører ikke nødvendigvis til behandling, hvis behandlingen ikke iværksættes.

Behandlingsgaranti: Alle borgere har et lovfæstet retskrav på at få et tilbud om social stofmisbrugsbehandling inden for 14 dage efter, at de har anmodet om behandling, og dette betegnes behandlingsgaranti.

Iværksættelse: Når kommunen har vurderet borgerens behov på baggrund af en screening af borgeren, iværksætter kommunen behandlingsforløbet

Tilbudstilknytning: Tilbudstilknytning angives af kommunen ved tilknytning af det konkrete tilbud til borgeren. Der kan være flere tilbudstilknytninger under den samme anmodning.

Indskrivning: En indskrivning betegner at tilbuddet har startet borgeren i behandling.

Udskrivning: En udskrivning betegner at tilbuddet har stoppet borgerens behandling.

Afslutning: En afslutning betegner at kommunen har afsluttet borgerens behandlingsforløb.

Kontaktforløb: Et kontaktforløb er perioden fra anmodning til afslutning. Et kontaktforløb resulterer ikke altid i et behandlingsforløb.

Behandlingsforløb: Et behandlingsforløb er perioden fra iværksat behandling til afslutning.

Enheder

  • Aktiviteter (anmodning, iværksættelse, afslutning) i behandlingsforløb
  • Personer i behandling i et givet referenceår
  • Status ved afsluttet behandling i procent

Population

Social stofmisbrugsbehandling som kommuner og behandlingstilbud yder til borgere i Danmark efter Servicelovens § 101.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2015 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal aktiviteter, antal forløb, antal personer i behandling og status ved afsluttet behandling i procent.

Referencetid

Kalenderår.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6

Data for social stofmisbrugsbehandling efter § 101 i Lov om Social Service indsamles med hjemmel i Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet (BEK nr 2090 af 11/12/2020) kapitel 5. Bekendtgørelsen og de krav der er til indberetning heri har ophæng i § 82 og § 84 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Indberetningsbyrde

Der er ikke beregnet en respondentbyrde for statistikken, da den baserer sig på administrative registre.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.