Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Else-Marie Rasmussen
39 17 33 62

emr@dst.dk

Hent som PDF

Stofmisbrugsbehandling

Statistikkens samlede præcision er under løbende forbedring. Der er i 2022 for første gang opnået fuld dækning for alle kommuner (dvs. at alle 98 kommuner har godkendt deres data for 2022). Der kan generelt være nogen usikkerhed grundet varierende registreringspraksis i kommuner. I forbindelse med kvalitetsarbejde forventes revisioner. Desuden vil en højere dækning også give revisioner tilbage i tid.

Samlet præcision

Der vil sandsynligvis være en mindre grad af underrapportering, men der er ikke kilder til systematisk usikkerhed. Data kan ikke indberettes for personer uden validt cpr-nummer. Desuden kan kommuner, der har indgået aftale med andre kommuner eller behandlingssteder om at indberette på deres vegne, være mindre opmærksomme på kvaliteten af deres data.

Danmarks Statistik oplevede i perioden d. 11. april til 21. maj 2023 tekniske problemer der resulterede i, at kommunernes tal ikke blev opdateret dagligt som sædvanligt. Derfor vil kommuner, der har godkendt i denne periode, være registreret med en fiktiv godkendelsesdato d. 21. maj 2023. Danmarks Statistik har gennemgået data for de berørte kommuner og kan konstatere, at det kun har haft en meget lille betydning for de involverede kommuner.

Danmarks Statistik er desuden blevet bekendt med, at mange kommuner ikke har været opmærksomme på, at børn og unge, der modtager stofmisbrugsbehandling, også skal indberettes under Servicelovens § 101. Derfor har antallet af børn og unge under 18 år i statistikken sandsynligvis være underestimeret, og der forventes en svag stigning i 2022 og frem, eftersom flere kommuner er blevet opmærksomme på, at børn og unge under 18 år skal indberettes til netop denne statistik. Danmarks Statistik forventer en yderligere stigning i forbindelse med vedtagelse af Barnets Lov (§ 33), som understreger kommunens forpligtelse til at indberette stofmisbrugsbehandling for børn og unge under 18 år.

Danmarks Statistik er desuden blevet bekendt med, at nogle få kommuner kun indberetter § 142, når de har at gøre med en borger, der både modtager stofmisbrugsbehandling efter § 142 og § 101. Denne registreringspraksis vil resultere i en underestimering af antallet af borgere i § 101-behandling.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

I statistikken om stofmisbrug indgår kun de godkendte kommuner. I 2022 er statistikken dermed dækkende for hele landet, men for tidligere år er det ikke alle kommuner, som indgår. Ydermere indgår kun personer med gyldigt cpr-nummer i statistikken. Det betyder, at hverken anonyme i stofmisbrugsbehandling eller udlændinge, der endnu ikke har fået et dansk cpr-nummer, indgår i statistikken.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikkens kvalitet er stigende for hvert år, idet der løbende arbejdes på at finde nye måder at kvalitetssikre data og kommunikere bedre og mere effektivt med kommuner og behandlingstilbud.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Revisioner for forgangne år (fra og med 2015) foretages ved opgørelse af et nyt statistikår. Indberettere kan dagligt foretage rettelser til allerede indberettede data eller tilføjelser af nye oplysninger, og disse ændringer vil blive medtaget ved næste statistikopgørelse. Der er relativt få revisioner for år, der ligger mere end et to-tre år tilbage i tid.