Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Else-Marie Rasmussen
39 17 33 62

emr@dst.dk

Hent som PDF

Stofmisbrugsbehandling

Statistikkens samlede præcision er under løbende forbedring. Der er ikke fuld dækning for alle kommuner, og der kan være nogen usikkerhed begrundet i varierende registreringspraksis. I forbindelse med kvalitetsarbejde forventes revisioner. Desuden vil en højere dækning også give revisioner tilbage i tid.

Samlet præcision

Der vil sandsynligvis være en mindre grad af underrapportering, men der er ikke kilder til systematisk usikkerhed. Data kan ikke indberettes for personer uden validt cpr-nummer. Det kan forekomme, at unge under 18 år bliver registreret under andre paragraffer i Serviceloven (og ikke indberettes til SMDB), selvom de modtager stofmisbrugsbehandling. Desuden kan kommuner, der har indgået aftale med andre kommuner eller behandlingssteder om at indberette på deres vegne, være mindre opmærksomme på kvaliteten af deres data.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

I statistikken om stofmisbrug indgår kun de godkendte kommuner. Dermed er statistikken ikke dækkende for stofmisbrugsbehandling i hele landet. Ydermere indgår kun personer med gyldigt cpr-nummer i statistikken.

For 2021 indgår 88 kommuner, der har godkendt deres indberettede data.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikkens samlede præcision er under forbedring. Der er ikke fuld dækning for alle kommuner og der kan være nogen usikkerhed begrundet i varierende registreringspraksis. Alle 98 kommuner har modtaget en valideringsrapport med hovedtal fra Stofmisbrugsdatabasen. I valideringsrapporten er medsendt en opgørelse over indberetningsmangler, hvor det kan konstateres at kommunen har indberettet en tilknytning af borgeren til et bestemt behandlingstilbud, men der er ikke modtaget en indberetning af en indskrivning fra behandlingstilbuddet. Tilsvarende kontrolleres for den modsatte situation, hvor det er kommunen, der mangler at indberette deres del af borgerens forløb.

Ved efterfølgende dialog har en række kommuner modtaget yderligere oplysninger. Kommunerne vurderer selv kvaliteten og godkender de indberettede data. Danmarks Statistik har dog angivet et maksimalt antal fejl og mangler (20 pct. af antal anmodninger), der må være i kommunens data for året, førend kommunen bedes godkende deres indberetninger. Der kan være få kommuner, der de enkelte år får lov til at godkende deres hovedtal på trods af, at de ikke er kommet under den definerede fejlmargin. Når dette sker er det efter en vurdering af kommunens indsats i forhold til at nedbringe et væsentligt antal fejl og mangler, hvor Danmarks Statistik i dialogen med kommunen må konstatere, at de resterende fejl eller mangler ikke kan udbedres inden offentliggørelse af statistikken. Årsagerne kan være forskellige.

Hvis data for en kommune falder mere en 20 pct. og kommunen fastholder dette er retvisende, anmodes om en kortfattende forklaring på faldet.

Den gennemførte validering med kommunerne forbedrer hvert år kvaliteten for det pågældende år, og ofte rettes også fejl og mangler, der går længere tilbage i tid. Statistikken revideres derfor tilbage i tid ved den årlige offentliggørelse.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Revisioner for forgangne år (fra og med 2015) foretages ved opgørelse af et nyt statistikår. Indberettere kan dagligt foretage rettelser til allerede indberettede data eller tilføjelser af nye oplysninger, og disse ændringer vil blive medtaget ved næste statistikopgørelse. Der er relativt få revisioner for år, der ligger mere end et to-tre år tilbage i tid.