Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
3917 3388

sit@dst.dk

Hent som PDF

Produktion af foderblandinger

Data fejlsøges først ved at sammenligne individuelle indberetninger med tidligere perioders indberetninger. Når dataindsamlingen er slut, fejlsøges data på makroniveau, fx ved at sammenligne med udviklingen i kvæg- og svinebestandene. I 2022 blev dataindsamlingen og databehandlingen for Foderblandingernes indholdsmæssige sammensætning (FBL) omlagt, så den blev identisk med Produktion af foderblandinger (PAF). Omlægningen medfører et databrud i FODER2, da der ikke længere er fuld sammenlignelighed i anvendelsen af fodermidlerne i foderblandinger og deraf mængderne af enkeltfoderstoffer.

Kilder

Statistikken er en totaltælling, hvor alle virksomheder, der producerer foderblandinger i Danmark, leverer data til statistikken. Det er pt. 13 virksomheder, som leverer data til statistikken. Frem til 2022 var den del af tællingen, som omhandler Produktion af foderblandinger, en totaltælling, mens Foderblandingernes indholdsmæssige sammensætning var en stikprøve og efterfølgende opregning.

Indsamlingshyppighed

Til og med 2022 er data blevet indsamlet halvårligt. Fra 2023 indsamles data årligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles digitalt i et indberetningsark, som virksomhederne uploader til Danmarks Statistik via http://www.www.virk.dk. Statistikken har følgende oplysningsside. Virksomhederne udfylder og uploader et regneark, som består af to ark. I det første ark angiver de mængderne af virksomhedens produktion af forskellige foderblandinger, ekskl. eksport, samt deres mængder af indkøbte tilskudsblandinger, i egenproduktion, ekskl. eksport. I det andet ark angiver de mængderne af en lang række råvarer i deres egen produktion af foderblandinger, ekskl. eksport.

Datavalidering

Datavalideringen foregår opdelt mellem Produktion af foderblandinger og Foderblandingernes indholdsmæssige sammensætning. Data fra de enkelte indberetningsark samles, og der udregnes delmængder og totale mængder, samt sammenlignes med tidligere perioder. Data fejlsøges og valideres først på mikroniveau, fx ved at sammenligne individuelle indberetninger med tidligere perioders indberetninger. Hvis disse sammenligninger giver anledning til spørgsmål, kontaktes virksomheden til en uddybende forklaring og en eventuel genindberetning. Derefter tjekkes data på makroniveau. Det sker ved at sammenligne delmængder, fx Brugsfærdige foderblandinger til søer, og ved at sammenligne de totale mængder, fx Kvægfoderblandinger i alt, med tidligere totale mængder og udviklingen i kvæg- og svinebestandene.

Databehandling

Databehandlingen foregår opdelt mellem Produktion af foderblandinger (PAF) og Foderblandingernes indholdsmæssige sammensætning (FBL), da de ender ud i forskellige tabeller, men de to databehandlingsmetoder er enslydende. PAF anvendes både til udarbejdelse af statistikbanktabellerne FODER3 og FODER2, mens FBL kun anvendes til FODER2.

I 2022 blev dataindsamlingen og databehandlingen for FBL omlagt, så indsamlingen blev identisk med PAF. Det betyder også ny databehandlingsmetode for FBL, hvor der ikke længere foretages opregninger af de enkelte variabler (fx hvede eller fiskemel) ud fra en stikprøve og omregningsfaktorer, som var baseret på mængderne fra PAF. For begge dele af tællingen lægges de validerede data lægges sammen, og derved opnås den samlede produktion af foderblandinger og den samlede mængde af korn og fodermidler anvendt i foderblandingerne. Omlægningen medfører et databrud i FODER2 fra 2022, da der ikke længere er fuld sammenlignelighed i anvendelsen af fodermidlerne i foderblandinger og deraf mængderne af enkeltfoderstoffer, som beregnes på baggrund af mængden i foderblandingerne. Den gamle opregningsmetode har medført en vis overestimering af nogle af fodermidlernes anvendelse i foderblandinger. Det kan dog ikke nødvendigvis ses i FODER2 i 2022, da mængderne af de enkelte fodermidler anvendt i foderblandinger svinger en del år fra år. Data vægtes ikke, og der imputeres heller ikke.

Korrektion

Data korrigeres ikke.