Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
3917 3388

sit@dst.dk

Hent som PDF

Produktion af foderblandinger

Statistikken er en årlig opgørelse af foderproduktionen opgjort i mio. kg. Foderproduktionen opgøres for både kalenderår og driftsår og for forskellige foderblandinger til kvæg, svin, fjerkræ og andre husdyrarter.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken er en totaltælling, som viser mængdeopgørelsen af foderforbruget i Danmark fordelt til forskellige typer af husdyr fx kvæg, svin og fjerkræ. Statistikken dækker produktionen af foder i de danske grovvarevirksomheder, hvilket vil sige, at landmænd der selv blander deres husdyrfoder og direkte importeret foder, ikke er inkluderet. Statistikken er derfor ikke helt retvisende for det samlede forbrug af foderblandinger, men viser en stor delmængde af det. Statistikken offentliggøres på kalenderår og driftsår (1/7 - 30/6), og er en halvårlig tælling.

Grupperinger og klassifikationer

Indberetterne er virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af foderblandinger, og er indeholdt i DB07 10.91.00

Sektordækning

Landbrug.

Begreber og definitioner

Foderblandinger: Foderblandinger er summen af foderblandinger til alle typer af husdyr.

Kvægfoderblandinger: Det er foderblandinger til kvæg og kalve opdelt efter lavt og højt proteinindhold

Svinefoderblandinger: Det er foderblandinger til slagtesvin, søer og smågrise opdelt efter om det er tilskudsfoder eller fuldfoder.

Fjerkræfoderblandinger: Det er foderblandinger til høns og kyllinger opdelt efter fodertype

Andre foderblandinger: Det er foderblandinger, der benyttes til andre husdyr end kvæg, svin og fjerkræ.

Mineralfoderblandinger: Det er mineralfoderblandinger til kvæg og svin

Diverse foderblandinger: Indeholder foderblandinger til andre husdyr fx heste og pelsdyr

Grovvarevirksomheder: Det er virksomheder, der bl.a. forhandler korn og foder til landmænd.

Enheder

Data er indsamlet fra juridiske enheder.

Population

Populationen dækker den samlede produktion af foderblandinger produceret af grovvarevirksomheder.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken er gældende for tidsperioden 1990 og frem

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Mio. kg.

Referencetid

Statistikken har to referencetider. Den 30. juni, som er slutningen af driftsåret, og den 31. december, som er slutningen af kalenderåret.

Hyppighed

Statistikken udgives 2 gange om året.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018. og derudover er produktionen af foderblandinger et bidrag til opfyldelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 om landbrugsregnskaber i fællesskabet.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden for Produktion af foderblandinger er senest opgjort i 2004 til 9.000 kr.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden Rå- og hjælpestoffer eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.