Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
3917 3388

sit@dst.dk

Hent som PDF

Produktion af foderblandinger

Statistikken er en årlig opgørelse af blandingsfoderproduktionen og fodermidler anvendt i foderblandinger opgjort i mio. kg. Foderproduktionen opgøres for både kalenderår og driftsår til og med 2022 og for forskellige foderblandinger til kvæg, svin, fjerkræ og andre husdyrarter. Fra 2022 opgøres statistikken kun for kalenderår.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken er en totaltælling. Statistikken består af to dele: Produktionen af foderblandinger (PAF) og Foderblandingernes indholdsmæssige sammensætning (FBL). Produktion af foderblandinger viser de totale mængder af foderblandinger produceret i Danmark fordelt på forskellige typer af husdyr, fx kvægfoderblandinger, mens Foderblandingernes indholdsmæssige sammensætning viser de totale mængder af råvarer, som er anvendt i foderblandingerne, hovedsageligt korn, men også bælgsæd, oliekager, animalske produkter mv. Statistikken dækker produktionen af foderblandinger i de danske grovvarevirksomheder og foderproduktionsvirksomheder. Landmænd, der selv blander deres husdyrfoder og direkte importerer foder, ikke er inkluderet. Statistikken er derfor ikke helt retvisende for det samlede forbrug af foderblandinger, men viser en stor delmængde af det. Frem til 2022 offentliggøres statistikken på kalenderår og driftsår (1/7 - 30/6) og er en halvårlig tælling. Fra 2022 er statistikken omlagt til en årlig tælling og offentliggøres på kalenderår.

Grupperinger og klassifikationer

Data fordeles i overordnede grupperinger, som er kvægfoderblandinger, svinefoderblandinger, fjerkræfoderblandinger, andre foderblandinger og mineralstoffoderblandinger. Inden for hvert af disse hovedgrupper fordeles data yderligere i mindre grupper, såsom kvægfoderblandinger med højt proteinindhold, undtagen til kalve, fuldfoderblandinger til slagtesvin, fuldfoderblandinger til levekyllinger eller mineralstoffoderblandinger til svin. Data i Foderblandingernes indholdsmæssige sammensætninger fordeles ud på korntyper, bælgsæd, kornprodukter til foder, oliefrøprodukter, vegetabilske restprodukter, fiskeprodukter til foder, mælkeprodukter til foder, foderfedt, sukkerprodukter til foder og diverse andre foderstoffer.

Sektordækning

Landbrug.

Begreber og definitioner

Diverse foderblandinger: Indeholder foderblandinger til andre husdyr, som ikke er kvæg, svin og fjerkræ, fx heste og pelsdyr

Fjerkræfoderblandinger : Det er foderblandinger til høns og kyllinger opdelt efter fodertype

Foderblandinger: En foderblanding til husdyr består typisk af flere råvarer, både vegetabilske og animalske. Det kunne være byg, palmeolie, hørfrø eller fiskemel og mælkepulver. De er ofte tilsat et eller flere tilsætningsstoffer.

Grovvarevirksomheder: Det er virksomheder, der bl.a. forhandler korn og foder til landmænd.

Kvægfoderblandinger: Foderblandinger til kvæg og kalve, som kan have lavt og højt proteinindhold

Mineralfoderblandinger: Det er mineralfoderblandinger til kvæg og svin

Svinefoderblandinger: Foderblandinger til slagtesvin, søer og smågrise, som kan være tilskudsfoder eller fuldfoder

Enheder

Data er indsamlet fra juridiske enheder.

Population

Populationen dækker den samlede produktion af foderblandinger produceret af grovvarevirksomheder og producenter af foder til husdyr i Danmark. Indberetterne er de danske virksomheder, som beskæftiger sig med produktion af foderblandinger til husdyr, og er indeholdt i DB07 10.91.00.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken er gældende for tidsperioden 1990 og frem

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Mio. kg.

Referencetid

Til og med 2022 har statistikken har to referencetider. Den 30. juni, som er slutningen af driftsåret, og den 31. december, som er slutningen af kalenderåret. Fra 2023 har statistikken kun en referencetid, som er slutningen af kalenderåret.

Hyppighed

Statistikken udgives 2 gange om året til og med 2022. Fra 2023 udgives statistikken en gang årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018. og derudover er produktionen af foderblandinger et bidrag til opfyldelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 om landbrugsregnskaber i fællesskabet.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden for Produktion af foderblandinger er senest opgjort i 2004 til 9.000 kr. Der findes ikke en nyere opgørelse.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden Foder, gødning og pesticider eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.