Gå til sidens indhold

Produktion af foderblandinger

Formålet med statistikken er at belyse den mængdemæssige produktion af foderblandinger til husdyr og opgøre de totale mængder af korn og fodermidler anvendt i foderblandinger. Statistikken viser fx, hvilke type foderblandinger, der produceres mest af, og udviklingen af foderblandinger gennem tid. De totaler mængder af foderblandinger og fodermidler anvendes til beregninger af det danske landbrugs omkostninger til Landbrugets bruttofaktorindkomst, som er input til Nationalregnskabet. Statistikken er udarbejdet siden 1968, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1990 og frem.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af blandingsfoderproduktionen og fodermidler anvendt i foderblandinger opgjort i mio. kg. Foderproduktionen opgøres for både kalenderår og driftsår til og med 2022 og for forskellige foderblandinger til kvæg, svin, fjerkræ og andre husdyrarter. Fra 2022 opgøres statistikken kun for kalenderår.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Dataindsamlingen foregår ved, at virksomhederne modtager et indberetningsskema en gang årligt, som de udfylder og indsender digitalt. Data fejlsøges og valideres først ved at sammenligne individuelle indberetninger med tidligere perioders indberetninger. Når dataindsamlingen er slut, fejlsøges data på makroniveau, fx ved at sammenligne de totale mængder med tidligere totale mængder og udviklingen i kvæg- og svinebestandene. Der forekommer ingen sæsonkorrektioner eller opregninger, da det er en totaltælling.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken Produktion af foderblandinger er relevant for landbrugets organisationer, ministerier og styrelser, som bruger den til at vurdere mængdeudviklingen i produktionen af foderblandinger i Danmark. Derudover er det et input til Landbrugets bruttofaktorindkomst.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Den samlede pålidelighed er god. Statistikken dækker alene produktionen af foderblandinger produceret i de danske grovvarevirksomheder. Det vil sige, at direkte importerede foderblandinger og foderblandinger produceret hos landmænd, der blander deres foder selv, ikke er inkluderet. Resultatet er derfor ikke fuldt ud retvisende for det samlede forbrug af foderblandinger i Danmark. Det vil alt andet lige være højere end resultatet i denne statistik.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Frem til og med 2022 blev statistikken offentliggjort to gange årligt. Fra og med 2023 offentliggøres statistikken kun én gang om året i maj måned i forbindelse med udgivelsen af Landbrugets Bruttofaktorindkomst, knap 6 måneder efter referencetidspunktet.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der er fuld sammenlignelighed i data tilbage til 1990. De overordnede hovedgrupper er sammenlignelige tilbage til statistikkens start i driftsåret 1968/69. Produktionen af foderblandinger udarbejdes i overensstemmelse med den gældende EU forordning for landbrugets bruttofaktorindkomst, som statistikken er input til. Landbrugets bruttofaktorindkomst er sammenlignelig med den europæiske udgave af statistikken, Economic Accounts for Agriculture (EAA), hvilket Danmark også bidrager til.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Foder, gødning og pesticider

Læs mere om tilgængelighed