Gå til sidens indhold

Produktion af foderblandinger

Formålet med statistikken Produktionen af foderblandinger er at belyse den mængdemæssige produktion af foderblandinger til husdyr fx kvæg, svin og fjerkræ. Statistikken anvendes som input til beregningerne af Landbrugets bruttofaktorindkomst, som er input til Nationalregnskabet. Statistikken er udarbejdet siden 1968, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1990 og frem.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af foderproduktionen opgjort i mio. kg. Foderproduktionen opgøres for både kalenderår og driftsår og for forskellige foderblandinger til kvæg, svin, fjerkræ og andre husdyrarter.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken er en totaltælling af produktionen af foderblandinger produceret hos grovvarevirksomheder i Danmark. Den opgøres halvårligt, hvor elektronisk indberettet data sammenholdes med andre leverandørers indberetninger samt tidligere års data. Hvis der foreligger spørgsmål, kontaktes indberetteren til en uddybende forklaring.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken Forbruget af foderblandinger er relevant for landbrugets organisationer, Ministerier og styrelser, som bruger den til at vurdere mængdeudviklingen i produktionen af foderblandinger i Danmark. Derudover er det et input til Landbrugets bruttofaktorindkomst. Brugerne kan komme med kommentarer til Statistikken i brugerudvalget for Fødevarestatistik, og der er udtrykt tilfredshed med statistikken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Den samlede pålidelighed er god. Statistikken dækker alene produktionen af foderblandinger produceret i de danske grovvarevirksomheder. Det vil sige, at direkte importerede foderblandinger og foderblandinger produceret hos landmænd, der blander deres foder selv, ikke er inkluderet. Resultatet er derfor ikke fuldt ud retvisende for det samlede forbrug af foderblandinger i Danmark. Det vil alt andet lige være højere end resultatet i denne statistik.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres to gange om året. Driftsårsstatistikken, som har referencetidspunkt d. 30. juni udkommer i januar måned i forbindelse med offentliggørelsen af foderforbruget, dvs. ca. 6 måneder efter referencetidspunktet. Kalenderårsstatistikken udkommer i maj måned i forbindelse med udgivelsen af Landbrugets Bruttofaktorindkomst, knap 6 måneder efter referencetidspunktet. Der offentliggøres kun endelige tal for Produktionen af foderblandinger.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der er fuld sammenlignelighed i data tilbage til 1990. De overordnede hovedgrupper er sammenlignelige tilbage til statistikkens start i driftsåret 1968/69. Produktionen af foderblandinger udarbejdes i overensstemmelse med den gældende EU forordning for landbrugets bruttofaktorindkomst, som statistikken er input til. Landbrugets bruttofaktorindkomst er sammenlignelig med den europæiske udgave af statistikken, Economic Accounts for Agriculture (EAA), hvilket Danmark også bidrager til.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Rå- og hjælpestoffer.

Læs mere om tilgængelighed