Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
3917 3388

sit@dst.dk

Hent som PDF

Produktion af foderblandinger

Den samlede pålidelighed er god. Statistikken dækker kun produktionen af foderblandinger produceret hos de danske grovvarevirksomheder. Direkte importerede foderblandinger og foderblandinger produceret hos landmænd ikke er inkluderet. Resultatet er derfor ikke fuldt ud retvisende for det samlede forbrug af foderblandinger. I 2022 blev dataindsamlingen- og behandlingen for FBL omlagt, så indsamlingen blev identisk med Produktion af foderblandinger. Omlægningen medfører et databrud i FODER2. Den gamle opregningsmetode har medført en vis overestimering af nogle af fodermidlernes anvendelse i foderblandinger.

Samlet præcision

Den samlede pålidelighed er god, der er tale om en totaltælling. Statistikken dækker alene produktionen af foderblandinger og fodermidler anvendt i foderblandinger, som er produceret i de danske grovvarevirksomheder. Det vil sige, at direkte importerede foderblandinger og foderblandinger produceret hos landmænd, der blander deres foder selv, ikke er inkluderet. Resultatet er derfor ikke fuldt ud retvisende for det samlede forbrug af foderblandinger i Danmark. Det vil alt andet lige være højere end resultatet i denne statistik. I 2022 blev dataindsamlingen og databehandlingen for Foderblandingernes indholdsmæssige sammensætning omlagt, så indsamlingen blev identisk med Produktion af foderblandinger. Omlægningen medfører et databrud i FODER2 fra 2022, da der ikke længere er fuld sammenlignelighed i anvendelsen af fodermidlerne i foderblandinger og deraf mængderne af enkeltfoderstoffer, som beregnes på baggrund af mængden i foderblandingerne. Den gamle opregningsmetode har medført en vis overestimering af nogle af fodermidlernes anvendelse i foderblandinger.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik. Før 2022 var der en vis stikprøveusikkerhed i den ene del af statistikken, Foderblandingernes indholdsmæssige sammensætning, da den del ikke var en del af totaltællingen.

Anden usikkerhed

Statistikken Produktionen af foderblandinger dækker produktionen af foderblandinger og fodermidler anvendt i foderblandinger hos grovvarevirksomheder, men ikke direkte importeret foder og heller ikke foder produceret på landmændenes ejendomme. Derfor vil det samlede forbrug af foderblandinger være underestimeret i denne statistik. Produktionen af foderblandinger hos grovvarevirksomhederne dækkes rigtig godt. I 2022 blev dataindsamlingen og databehandlingen for Foderblandingernes indholdsmæssige sammensætning omlagt, så indsamlingen blev identisk med Produktion af foderblandinger. Omlægningen medfører et databrud i FODER2 fra 2022, da der ikke længere er fuld sammenlignelighed i anvendelsen af fodermidlerne i foderblandinger og deraf mængderne af enkeltfoderstoffer, som beregnes på baggrund af mængden i foderblandingerne. Den gamle opregningsmetode har medført en vis overestimering af nogle af fodermidlernes anvendelse i foderblandinger.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Den samlede pålidelighed vurderes til at være god, da det er en totaltælling. Statistikken dækker kun over produktionen af foderblandinger og anvendelsen af korn og fodermidler i foderblandinger hos danske foderstofvirksomheder, og derfor er landmænds direkte import af foderblandinger samt foderblandinger produceret på landmændenes ejendomme ikke inkluderet. Resultatet er derfor ikke fuldt ud retvisende for den samlede danske produktion af foderblandinger og anvendelse af korn og fodermidler i foderblandinger.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der er ingen revisioner i statistikbanktabellen FODER3, der offentliggøres kun endelige tal. For FODER2 foretages der revisioner i op til 1 1/2 år fra referenceperioden. De to seneste offentliggjorte år er derfor foreløbige.