Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Peter Fink-Jensen
21 34 76 92

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Statistikken offentliggøres kvartalsvis i Statistikbanken som Producentprisindeks for nybyggeri af boliger (tabel PRIS90) og findes på emnesiden Indeks for byggeri og anlæg. Én gang årligt, i forbindelse med udgivelsen af 4. kvartal (i april) udgives en Nyt fra Danmarks Statistik under titlen "Producentprisindeks for byggeri", som omfatter årlig prisudvikling for nybyggeri af enfamiliehuse og årlig prisudvikling for renovering og vedligeholdelse.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnesiden Indeks for byggeri og anlæg i følgende tabel:

  • PRIS90: Producentprisindeks for byggeri af boliger efter boligtype, enhed og tid

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ingen.

Diskretioneringspolitik

Statistikken følger [Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik](https://www.dst.dk/ext/292786082/0/formid/datafortrolighedspolitik-i-Danmarks Statistik--pdf), som indeholder et sæt af regler og retningslinjer, som Danmarks Statistik anvender i håndteringen af de mange data om danskere og danske virksomheder, der er grundlaget for statistikproduktionen.

Diskretionering og databehandling

Al indsamlet data håndteres fortroligt. Statistikken offentliggøres på et aggregeringsniveau, der ikke kræver yderligere diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.