Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Peter Fink-Jensen
21 34 76 92

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Der indsamles kvartalsvist 500-1200 priser fra udvalgte typehusfirmaer i Danmark. Priser og adresser indsamles via Virk.dk ved en upload-løsning. De indsamlede data beriges med en række relevante oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) om fx areal, antal badeværelser, etager og tagbeklædning. Indekset beregnes ved at modellere prisen på et nybygget enfamiliehus som en funktion af disse karakteristika - en såkaldt hedonisk regression.

Kilder

Statistikken beregnes på baggrund af prisindberetninger fra en stikprøve af danske typehusfirmaer. Stikprøven er udvalgt ud fra et størrelseshensyn, vha. top down-princippet, således at de største typehusfirmaer i Danmark, målt på omsætning, indberetter til statistikken. De indsamlede priser dækker hvert kvartal 30 til 40 pct. af de fuldførte fritliggende enfamiliehuse i Danmark. Prisindberetningerne knyttes desuden med oplysninger fra Bygnings- og boligregistret. På nuværende tidspunkt indsamles der udelukkende data om fritliggende enfamiliehuse. Dette er fordi, at etageboliger typisk ikke bygges af én entreprenør, som kan varetage alle dele af byggeprocessen, som det er tilfældet med typehusfirmaernes opførelse af enfamiliehuse. For etageboligerne skal der indsamles producentpriser for de enkelte byggeprocesser, hvilket er en mere kompleks indsamling.

Indsamlingshyppighed

Kvartalsvist.

Indsamlingsmetode

Priserne indsamles via en Excel-uploadløsning på Virk.dk, som sendes til relevante kontaktpersoner i de udvalgte virksomheder. Alle øvrige oplysninger indhentes fra Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Datavalidering

Den første validering af de indberettede data sker, når data ankommer til Danmarks Statistik. Her bliver de først testet for usædvanlige prisobservationer og manglende adresseoplysninger. Efterfølgende knyttes priserne via de tilknyttede adresser til oplysninger fra Bygnings- og boligregistret (BBR). De observationer, der ikke matches med BBR-data, undersøges nærmere med henblik på adressevask eller manuelt opslag i BBR. Såfremt det er nødvendigt, kontaktes den indberettende virksomhed og bedes rette fejlagtige oplysninger. Endelig foretages en validering af prisobservationerne i forhold til det tilknyttede boligareal. Det er således relativt let at finde fejlagtige observationer og derefter rette eller kassere dem, så kun boliger, der tilhører den korrekte klassifikation, og som er fuldført i det relevante kvartal, inkluderes.

Databehandling

Producentprisindeks for byggeri af boliger opgøres på baggrund af indberettede priser fra typehusfirmaer og oplysninger fra Bygnings- og boligregistret (BBR). Hvert kvartal indhentes priser på fuldførte nybyggerier af fritliggende enfamiliehuse inden for kvartalet fra den udtrukne stikprøve af typehusfirmaer. Priserne suppleres med oplysninger om adresse, hvilket benyttes til at tilknytte yderligere oplysninger om boligen fra BBR. Ved manglende match af boligens adresse med BBR foretages der fejlsøgning via manualt opslag og korrektion af adresse, eller via kontakt til indberetteren. Boliger med anden klassifikation end fritliggende enfamiliehuse sorteres fra. De samlede oplysninger fra det seneste kvartal indlæses herefter sammen med oplysninger fra de foregående kvartaler og via en hedonisk regression beregnes prisudviklingen. Ved denne metode modelleres prisen på et nybygget enfamiliehus som en funktion af husets karakteristika. Disse karakteristika er arealoplysninger om boligen og evt. udestue, kælder, carport/garage og tagetage, typen af tagkonstruktion, antal værelser, antal toiletter, antal etager, geografi og typehusfirmaet, der har opført boligen.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data, udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.