Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Peter Fink-Jensen
21 34 76 92

pfj@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Producentprisindeks for byggeri af boliger er en kvartalsvis opgørelse af prisudviklingen på opførelse af boliger i Danmark i første omsætningsled. Med første omsætningsled menes den transaktion, der foregår mellem bygherre og entreprenør, dvs. i den pris en husholdning eller investor skal betale en entreprenør for opførelse af en bolig. Statistikken er kun gældende for fritliggende enfamiliehuse, og altså ikke for fx etagebyggeri, rækkehuse, alment boligbyggeri, sommerhuse eller erhvervsbyggeri.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken Producentprisindeks for byggeri af boliger har til formål at beskrive prisudviklingen på opførelse af boliger i Danmark og offentliggøres indtil videre kun for fritliggende enfamiliehuse. Prisbegrebet er prisen på en nybygget bolig inkl. producenternes direkte byggeomkostninger og profit, men eksklusiv omkostninger til grunden, skatter og afgifter, samt yderligere omkostninger, der ikke er direkte relateret til opførelsen af boligen. Statistikken indeholder således oplysninger om producenternes priser for nyopførte enfamiliehuse i Danmark. Offentliggørelsen sker kvartalsvis og er baseret på indsamlede priser fra danske typehusfirmaer. Ved offentliggørelsen vises både prisindeks og den procentuelle prisudvikling siden sidste kvartal.

Grupperinger og klassifikationer

Indekset dækker kun opførelse af fritliggende enfamiliehuse. Enfamiliehuse defineres ved anvendelseskoden 120 (fritliggende enfamiliehus) i Bygnings- og Boligregistret (BBR)). Anvendelseskoden beskriver en bygnings hovedanvendelse. Indekset dækker således boligbyggeri udført af typehusfirmaer tilhørende branchen DB07 41.20.00 (Opførelse af bygninger).

Sektordækning

Statistikken repræsenterer nybyggeri af fritliggende enfamiliehuse og dækker dermed en del af byggesektoren.

Begreber og definitioner

Hedonisk regression: Metode hvor en vares pris modelleres som en funktion af samme vares egenskaber.

Producentpris: Prisen på en produceret vare inkl. producenternes direkte produktionsomkostninger og profit, men ekskl. skatter, afgifter og yderligere omkostninger, der ikke er direkte relateret til varen.

Enheder

Priser.

Population

Målpopulationen er alle nybyggede boliger i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2015-.

Basisperiode

2015 = 100.

Måleenhed

Indeks og procentvis udvikling.

Referencetid

Statistikken refererer til det enkelte kvartal. Indeksene vedrører boliger, som er færdiggjorte inden for kvartalet.

Hyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i § 8, stk. 1 i Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018. Statistikken er også omfattet af den kommende rammeforordning for økonomiske statistikker i EU: FRIBS.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden for denne statistik er endnu ikke opgjort. Virksomheder udfylder et spørgeskema, som uploades til https://virk.dk/. Danmarks Statistik stræber efter at minimere indberetningsbyrden, ved at gøre indberetningsprocessen så klar og brugervenlig som muligt. Det antages, at de indberettende virksomheder anvender under en time pr. indberetning (dvs. pr. kvartal). Ved manglende eller forkerte oplysninger undersøger Danmarks Statistik først, om der kan suppleres med oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Hvis ikke, kan Danmarks Statistik tage kontakt til virksomheder for at korrigere fejlagtig data.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden for Indeks for byggeri og anlæg eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.