Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
André Pedersen Ystehede
39 17 31 63

apy@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Producentprisindeks for boliger er en kvartalsvis opgørelse af prisudviklingen på opførelsen af boliger i Danmark i første omsætningsled. Med første omsætningsled menes den transaktion, der foregår mellem bygherre og entreprenøren. Indekset skal belyse udviklingen i priser for opførelse af boliger, hvilket vil sige udviklingen i den pris en husholdning eller investor skal betale en entreprenør, fx et typehusfirma, for opførelsen af en bolig.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken producentprisindeks for boliger har til formål at beskrive prisudviklingen på opførelsen af boliger i Danmark og offentliggøres indtil videre kun for enfamiliehuse. Prisbegrebet er prisen på en nybygget bolig inkl. producenternes direkte byggeomkostninger og profit, men eksklusiv omkostninger til grunden, skatter og afgifter, samt yderligere omkostninger, der ikke er direkte relateret til opførelsen af boligen. Statistikken indeholder således oplysninger om producenternes priser for nyopførte enfamiliehuse i Danmark. Offentliggørelsen sker kvartalsvis og er baseret på indsamlede priser fra danske typehusfirmaer. Ved offentliggørelsen vises både prisindeks og den kvartalsvise udvikling angivet i procent. Der arbejdes med at finde datakilder til også at dække byggeri af etageboliger.

Grupperinger og klassifikationer

Indekset dækker kun opførelse af enfamiliehuse. Enfamiliehuse defineres ved anvendelseskoden 120 (fritliggende enfamiliehus) i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Anvendelseskoden beskriver en bygnings hovedanvendelse. Indekset dækker således boligbyggeri udført af typehusfirmaer tilhørende branchen DB07 41.20.00 (Opførelse af bygninger).

Sektordækning

Statistikken dækker byggeri af boliger, dvs. en del af byggesektoren.

Begreber og definitioner

Producentpris: Prisen på en produceret vare inkl. producenternes direkte produktionsomkostninger og profit og eksklusiv skatter, afgifter og yderligere omkostninger, der ikke er direkte relateret til varen.

Hedonisk regression: Metode hvor en vares pris modelleres som en funktion af samme vares egenskaber.

Enheder

Priser.

Population

Målpopulationen er alle nybyggede boliger i Danmark.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2015-.

Basisperiode

2015 = 100.

Måleenhed

Indeks og procentvis udvikling.

Referencetid

Statistikken refererer til det enkelte kvartal. Indeksene vedrører boliger, som er færdiggjorte inden for kvartalet.

Hyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i § 8, stk. 1 i Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018. Statistikken er også omfattet af den kommende rammeforordning for konjunkturstatistikker FRIBS.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden for denne statistik er endnu ikke opgjort, men det antages, at de indberettende virksomheder anvender under en time. I forhold til det oprindelige spørgeskema er der sket en kraftig reduktion således at indberetningsbyrden er blevet reduceret. Danmarks Statistik trækker i stedet de manglende oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.