Gå til sidens indhold

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
André Pedersen Ystehede
39 17 31 63

apy@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Producentprisindeks for byggeri af boliger 2021

Formålet med statistikken, Producentprisindeks for byggeri af boliger er at belyse udviklingen i producenternes priser på nybyggeri af boliger. Dvs. priserne på nybyggede boliger inkl. producenternes direkte byggeomkostninger og profit og eksklusiv omkostninger til grunden, skatter og afgifter, samt yderligere omkostninger, der ikke er direkte relateret til opførelsen af boligen. Statistikken kan anvendes i forbindelse med analyser af prisudviklingen i bygge- og anlægsbranchen. Statistikken er udarbejdet siden 2019 med tal for 2015 og frem.

Indhold

Producentprisindeks for boliger er en kvartalsvis opgørelse af prisudviklingen på opførelsen af boliger i Danmark i første omsætningsled. Med første omsætningsled menes den transaktion, der foregår mellem bygherre og entreprenøren. Indekset skal belyse udviklingen i priser for opførelse af boliger, hvilket vil sige udviklingen i den pris en husholdning eller investor skal betale en entreprenør, fx et typehusfirma, for opførelsen af en bolig.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indsamles kvartalsvist 500-600 priser fra udvalgte typehusfirmaer i Danmark. Priser og adresser indsamles via Virk.dk ved en upload-løsning. De indsamlede data beriges med en række relevante oplysninger fra Bygnings- og boligregistret om fx areal, antal badeværelser, etager og tagbeklædning. Indekset beregnes ved at modellere prisen på et nybygget enfamiliehus som en funktion af disse karakteristika - en såkaldt hedonisk regression.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Producentprisindeks for byggeri af boliger er en konjunkturindikator, som primært anvendes af fagpersoner og analytikere i forbindelse med deres vurdering af den samfundsøkonomiske udvikling. Herudover anvendes indeksene ved udarbejdelsen af nationalregnskabet.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Da stikprøven ikke er simpel tilfældigt, kan der ikke gives et mål for usikkerhed. Samlet set vurderes stikprøven at være dækkende således, at prisudviklingen i stikprøven korrekt afspejler prisudviklingen i population. Få priser medtages ikke i beregningen af indekset, da de tilhørende oplysninger i Bygnings- og boligregistret ikke er tilgængelige inden offentliggørelsen. Der er ikke konstateret systematik i dette beskedne bortfald. Den manuelle fejlsøgning af data er meget grundig og har til formål af afhjælpe evt. dæknings- og målefejl. Statistikken revideres ikke.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres 3-4 måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken følger internationale standarder og kan derfor sammenlignes med lignende statistikker fra andre lande. Statistikken findes med en tidsserie fra 2015.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres kvartalsvis i Statistikbanken under emnet Producentprisindeks for byggeri og anlæg. En gang årligt (april) udgives en Nyt fra Danmarks Statistik om producentpriser for byggeri og anlæg, som pt. omfatter prisudviklingen for byggeri af enfamiliehuse og prisudviklingen for renovering og vedligeholdelse. Se mere på emnesiden for Erhvervslivets priser.

Læs mere om tilgængelighed