Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
André Pedersen Ystehede
39 17 31 63

apy@dst.dk

Hent som PDF

Producentprisindeks for byggeri af boliger

Da stikprøven ikke er simpel tilfældigt, kan der ikke gives et mål for usikkerhed. Samlet set vurderes stikprøven at være dækkende således, at prisudviklingen i stikprøven korrekt afspejler prisudviklingen i population. Få priser medtages ikke i beregningen af indekset, da de tilhørende oplysninger i Bygnings- og boligregistret ikke er tilgængelige inden offentliggørelsen. Der er ikke konstateret systematik i dette beskedne bortfald. Den manuelle fejlsøgning af data er meget grundig og har til formål af afhjælpe evt. dæknings- og målefejl. Statistikken revideres ikke.

Samlet præcision

Formålet med Producentprisindeks for nybyggeri af boliger er at belyse udviklingen i prisen på et færdigbygget enfamiliehus inkl. producentens profit. Målpopulationen er således alle nyopførte enfamiliehuse i Danmark. Statistikken er i dag baseret på omkring 2.000 prisindberetninger om året, hvilket udgør omkring 40 pct. af antallet af nyopførte enfamiliehuse om året i perioden 2019 og 2020. Indberetningerne kommer fra et mindre antal typehusfirmaer som specialiserer sig i byggeri af enfamiliehuse. Typehusfirmaerne vælges efter "top-down"-princippet, dvs. virksomheder med de største omsætninger udtrækkes til stikprøven for derved at få størst mulig dækning ved færrest muligt antal indberettere. Disse specialiserede typehusfirmaer kommer således til at repræsentere al nybyggeri af enfamiliehuse, uanset om der er tale om standardbyggeri (typehuse) eller byggeri af unikaboliger. På trods af dette vurderes præcisionen at være acceptabel, da beregningen af prisudviklingen for enfamiliehuse sker ved anvendelse af en hedonisk regression, hvor der kun er et begrænset antal oplysninger om det enkelte byggeri tilgængeligt. Ved denne metode modelleres prisen på et nybygget enfamiliehus som en funktion af husets karakteristika. Disse karakteristika er arealoplysninger om boligen og evt. udestue, kælder, carport/garage og tagetage, typen af tagkonstruktion, antal værelser, antal toiletter, antal etager, geografi og typehusfirmaet, der har opført boligen. De oplysninger, der skulle anvendes for at kunne differentiere mellem unikaboliger og standardboliger, er ikke tilgængelige, og en blanding af priser for byggeri af unikaboliger og priser for byggeri af standardboliger ville derfor kunne medføre en større usikkerhed til tallene. Det årlige bortfald er minimalt og anses derfor ikke for at være en væsentlig fejlkilde. Det vurderes derfor, at prisudviklingen i stikprøven udtrykker prisudviklingen i hele populationen. Der kan opstå fejl ved typehusfirmaernes indberetninger af priser og tilsvarende kan der være fejl i oplysningerne i de administrative registre. Der undersøges for dette ved modtagelse af data ved gennemførelse af en række logiske test.

Stikprøveusikkerhed

Stikprøven vælges så der opnås stor en omsætningsdækning som muligt, med færrest muligt antal virksomheder. Det er ikke muligt at beregne et samlet mål for stikprøveusikkerheden, men det antages, at prisudviklingen i stikprøven udtrykker prisudviklingen i populationen.

Anden usikkerhed

Der kan opstår dækningsfejl, hvis typehusfirmaerne fejlagtigt indberetter data for boliger, som ikke er énfamiliehuse, fx række- eller dobbelthuse. Koblingen til BBR og den øvrige manuelle behandling er med til at sikre, at denne type fejl opdages, således at kun énfamiliehuse medtages i beregningerne. Når virksomhederne indberetter priser og tilhørende adresser på nybyggeri, kan der naturligvis forekomme fejlregistreringer. I forbindelse med modtagelse af indberetningerne holdes de indberettede oplysninger op mod registeroplysninger fra Bygnings- og boligregistret (BBR). Ydermere kan der forekomme fejl i administrative registre som BBR, men dette vurderes ikke at være i et omfang, der påvirker statistikken. Et meget lille antal af de indberettede priser for en periode medtages ikke i beregningen af indekset, da de tilhørende oplysninger i BBR ikke er tilgængelige inden offentliggørelsen. Derudover er der ikke konstateret problemer med bortfald i datamaterialet. Prisudviklingen beregnes på baggrund af en hedonisk regression, som indeholder en række modelantagelser i forhold til, hvilke karakteristika, der har indflydelse på prisen for byggeri af et nyt enfamiliehus. I denne tages der hensyn nogle, men ikke alle karakteristika, som kan have betydning for prisen. De karakteristika, der tages med i beregningen er følgende: · Arealoplysninger (bolig, udestue, kælder, carport/garage, tagetage) · Tagkonstruktion · Antal værelser · Antal toiletter · Antal etager · Geografi · Typehusfirma Oplysninger om kvalitet (fx. marmor kontra fliser eller eksklusive køkkenmoduler kontra standardløsning) kan ikke hentes fra administrative registre, og det ville derfor være typehusfirmaerne, der skulle give disse oplysninger for hvert enkelt gennemførte byggeprojekt. Dermed introduceres også en usikkerhed, da en prisudvikling kan dække over ændringer i kvaliteten. Det antages dog at kvaliteten på typehuse bygget i to på hinanden følgende kvartaler har en gennemsnitlig ens kvalitet.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

En samlet kvalitetsvurderingen hviler på en kombination af omsætningsdækning, antal virksomheder og priser i stikprøven samt kvaliteten af de indsamlede priser, herunder de prismetoder der anvendes. Stikprøven er udvalgt for at dække så stor en andel af omsætningen i branchen som muligt. I statistikkens løbetid, siden 2015, er der hvert år indsamlet priser på 30 til 40 pct. af de faktiske opførte enfamiliehuse. Dækningen varierer med de indberettende virksomheders kombinerede markedsandel, som generelt har været stigende i hele perioden. Priserne kobles sammen med oplysninger fra Bygnings- og boligregistret om fx. areal, antal toiletter og tagbeklædning. Disse oplysninger anvendes i beregningen af indekset, som sker ved anvendelse af en hedonisk regression - en af Eurostat anbefalet metode til beregning af prisindeks uhomogene produkter/tjenesteydelser. Kvaliteten monitoreres løbende og der sættes ind der hvor det vurderes om kvaliteten kan gives et løft. Kvalitetsarbejdet består derfor bl.a. i at udskifte i, og øge stikprøven med nye virksomheder.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Statistikken revideres ikke løbende.