Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Nicklas Elversøe
39 17 31 42

nel@dst.dk

Hent som PDF

Producent- og importprisindeks for varer

Danmarks Statistik har beregnet variationer af denne statistik siden 1876. Producent- og importprisindeks for varer findes som en ubrudt månedlig tidsserie fra 2005 til i dag. Statistikken er udarbejdet efter internationale standarter og kan derfor sammenlignes med lignende statistikker fra andre europæiske lande.

International sammenlignelighed

Alle EU-medlemslande er forpligtet til at producere Producent- og importprisindeks for varer under de retningslinjer, der er i Rådets Forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik.

Statistikken kan således sammenlignes internationalt hos Eurostat, hvor data fra de forskellige EU-medlemslande er tilgængelige.

Statistikken er internationalt kendt under forkortelsen PPI og produceres også uden for det europæiske fællesskab.

Sammenlignelighed over tid

Producent- og importprisindeks for varer er i sin nuværende form produceret siden år 2000, men har skiftet basisår, vægtreference og branchegruppering i løbet af perioden.

 • Periode: 2005-2008. Basisår: 2000=100. Vægt år: 2000. Branchegruppering DB03
 • Periode: 2009-2013. Basisår: 2005=100. Vægt år: 2005. Branchegruppering DB07
 • Periode: 2014-2018. Basisår: 2010=100. Vægt år: 2010. Branchegruppering DB07
 • Periode: 2019. Basisår: 2015=100. Vægt år: 2015. Branchegruppering DB07
 • Periode: 2020. Basisår: 2015=100. Vægt år: 2016 Branchegruppering DB07
 • Periode: 2021. Basisår: 2015=100. Vægt år: 2017 Branchegruppering DB07
 • Periode: 2022. Basisår: 2015=100. Vægt år: 2018 Branchegruppering DB07
 • Periode: 2023. Basisår: 2015=100. Vægt år: 2019 Branchegruppering DB07
 • Periode: 2024. Basisår: 2015=100. Vægt år: 2019* Branchegruppering DB07

*Siden 2019 er der hvert år blevet implementeret det nyest mulige vægtsæt fra Nationalregnskabets produktbalancer, som i 2024 normalt ville være 2020 vægte. Idet 2020 er meget påvirket af COVID-19, og derfor ikke er særlig repræsentativt for den nuværende økonomiske struktur i den danske vareøkonomi, har vi i stedet valgt at basere vægtene i 2024 på 2019 balancer fra Nationalregnskabet. 2019 værdierne er derefter blevet prisopdateret til 2023, for bedre at afspejle den aktuelle økonomiske struktur i 2023. Dog har vi valgt at fastholde andelene for medicinalbranchen og medicinalvarer, idet der ifølge aktørers regnskaber i branchen har været en markant stigning i medicinalbranchens omsætning 2019-2023, og der endnu ikke er forordningsbestemte datakilder klar til at vurdere deres andel af hele den danske vareøkonomi. Derfor fastholdes branchens og varernes vægtandel for 2019, før prisfremskrivning, da det er vurderet, at deres betydning ellers ville undervurderes.

Til sammenligning bagud i tid, kan der foretages sammenkædning af gamle og nye indeks, ved at sammenholde indeks med nyt og gammelt sammenligningsår for samme periode.

Der skal ved sammenligning over længere perioder dog tages højde for, at vægtskifte og den løbende opdatering af stikprøven gør, at det ikke er den samme kurv af varer og tjenester, der sammenlignes idet varekurven løbende bliver opdateret for at afspejle den aktuelle omsætning i den danske økonomi.

Prisindeks for indenlandsk vareforsyning er i sin nuværende form produceret som et månedsindeks siden 1981, men har skiftet basisår og vægtreference i løbet af perioden.

Prisindeks for indenlandsk vareforsyning offentliggøres desuden som et historisk årligt indeks i statistikbanken, PRIS1900. Danmarks Statistik har produceret variationer af indekset siden 1876, og offentliggjorde indekset første gang i Statistisk årbog fra 1913 (tabel 61). Indtil 1957 hed indekset Engrospristallet. Herefter hed det Engrosprisindekset indtil 2003, hvor indekset skiftede navn til Prisindeks for indenlandsk vareforsyning, som også er navnet i dag. Indekset er altså sammensat af en række historiske indeks, som gennem tiden har gennemgået forskellige metodiske ændringer.

Prisindeks for indenlandsk vareforsyning har i tidens løb gennemløbet mange ændringer. Nedenfor vises en skematisk oversigt for ændringer i basisår, vægtreference og varegruppering.

 • Periode: 1925-1934. Basisår: 1913=100. Vægt år: 1924. Varegruppering: 11 grupper
 • Periode: 1935-1937. Basisår: 1931=100. Vægt år: 1934 .Varegruppering: 11 grupper
 • Periode: 1938-1956. Basisår: 1935=100. Vægt år: 1935. Varegruppering: 11 grupper
 • Periode: 1957-1971. Basisår: 1955=100. Vægt år: 1954. Varegruppering: SITC
 • Periode: 1971-1981. Basisår: 1968=100. Vægt år: 1966. Varegruppering: BTN
 • Periode: 1982-1984. Basisår: 1975=100. Vægt år: 1975. Varegruppering: CCCN
 • Periode: 1985-1993. Basisår: 1980=100. Vægt år: 1980. Varegruppering: CCCN
 • Periode: 1994-2002. Basisår: 1990=100. Vægt år: 1990. Varegruppering: HS
 • Periode: 2003-2004. Basisår: 2000=100. Vægt år: 1998. Varegruppering: HS
 • Periode: 2005-2008. Basisår: 2000=100. Vægt år: 2000. Varegruppering: HS
 • Periode: 2009-2013. Basisår: 2005=100. Vægt år: 2005. Varegruppering: HS
 • Periode: 2014-2018. Basisår: 2010=100. Vægt år: 2010. Varegruppering: HS
 • Periode: 2019. Basisår: 2015=100. Vægt år: 2015. Varegruppering: HS
 • Periode: 2020. Basisår: 2015=100. Vægt år: 2016. Varegruppering: HS
 • Periode: 2021. Basisår: 2015=100. Vægt år: 2017. Varegruppering: HS
 • Periode: 2022. Basisår: 2015=100. Vægt år: 2018. Varegruppering: HS
 • Periode: 2023. Basisår: 2015=100. Vægt år: 2019. Varegruppering: HS
 • Periode: 2024. Basisår: 2015=100. Vægt år: 2019*. Varegruppering: HS

*Se beskrivelse under Producent- og Importprisindeks for varer.

Oprindeligt blev indekset beregnet på grundlag af, de ved værdiberegningerne i handelsstatistikker, anvendte priser for 38 væsentlige varer, der yderligere blev tillagt vægt efter deres betydning. Gennem tiden er stikprøven blevet udvidet ligesom at forskellige metoder, prisbegreber mm er blevet anvendt. Disse gennemgås overordnet nedenfor, mens der kan læses mere i en mere detaljeret gennemgang som kommer på emnesiden i en nær fremtid.

Oversigt over øvrige ændringer over tid:

 • 1913: Indekset offentliggøres første gang i Statistisk årbog 1913 for årene 1876, 1881, 1886, 1900, 1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 og 1912.
 • 1914: Indekset offentliggøres første gang for hele serien fra 1876-1913 i Statistisk årbog 1914. Som basisår anvendes gennemsnittet for årene 1891-1900=100.
 • 1925: Det statistiske departement omlægger statistikken fra at være et årsindeks til at være et månedsindeks.
 • 1936: Øget prisinformation og nye opdelinger
 • 1957: Statistikken ændrer navn fra Engrospristallet til Engrosprisindekset.
 • 1962: Indekset opgøres ekskl. moms og punktafgifter.
 • 1963: Prisbegrebet ændres fra engrospriser til producentpriser.
 • 1982: Råvareprisindekset indgår selvstændigt i tabellen for import.
 • 1985: Nyt prismateriale og vægtgrundlag. Prisreference- og basisår ændres til 1980=100.
 • 1994: Revision af vægtgrundlaget og prismateriale. Basisår ændres til 1990=100 og den anvendte klassifikation ændres til HS (Harmonized System).
 • 2001: Indsamlingsdatoen ændres fra den 25. til den 15. i måneden.
 • 2003: Beregningsmetoden ændres fra et simpelt gennemsnit til geometrisk gennemsnit og prisbegrebet ændres til faktiske priser. Indekset skifter navn til Prisindeks for indenlandsk vareforsyning.
 • 2004: Prisbegrebet ændres for importpriserne fra salgspriser til købspriser.
 • 2013: Det overordnede navn for statistikken ændrer navn til Producent- og importprisindeks for varer. Herunder findes fortsat Prisindeks for indenlandsk vareforsyning. Råvareprisindekset udgår.

I mange af disse tilfælde er der tale om databrud. Derudover er der en masse ændringer i klassifikationer, vægte, varekurv, opdelinger, og indsamlingsmetoder. Alle disse ting skal der tages forbehold for når det historiske indeks tilbage til 1876 anvendes.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken er beslægtet med Producentprisindeks for tjenester, der ligesom Producent- og importprisindeks for varer, anvendes til fastprisberegninger i opgørelsen af Danmarks Nationalregnskab.

Producentprisindeksene for varer og tjenester belyser prisudviklingen i første omsætningsled (business-to-business), i modsætning til Forbrugerprisindeksene, der belyser prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug.

Statistikken er harmoniseret med Nationalregnskabet i kraft af de anvendte vægte, som baseres på deres produktbalancer. Producentprisindeksene er en integral del af fastprisberegningerne i Nationalregnskabet, som muliggør beregningen af mængdeændringerne i den danske økonomi.

Intern konsistens

Vare- og branchefordelte prisindeks beregnes med udgangspunkt i samme datagrundlag.

Ved beregningen af prisindeks tages der udgangspunkt i prisudviklingen (prisrelativet) for det enkelte produkt i stikprøven. Dermed kan sammensætningen af produkter under en produktgruppe være baseret på fx forskellige mængder og mængdeenheder. Hvis fx en 500 grams stålbolt stiger 4 pct. i pris og en 1 kg stålbolt stiger 6 pct. i pris, kan den gennemsnitlige prisstigning beregnes til 5 pct. for stålboltsprodukter.