Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Nicklas Elversøe
39 17 31 42

nel@dst.dk

Hent som PDF

Producent- og importprisindeks for varer

Producent- og importprisindeks for varer indeholder månedlige indeks over prisudviklingen på varer i første omsætningsled (business-to-business), dvs. typisk salg fra producent til grossist eller detailhandelsledet, for varer der er produceret i Danmark til hjemmemarkedet og eksport, eller for varer som importeres til Danmark. Statistikken opdeles efter vare- og branchegrupper.

Indholdsbeskrivelse

Det samlede Producent- og importprisindeks for varer indeholder prisoplysninger om:

  1. Danskproducerede varer til det danske marked (hjemmemarked)
  2. Danskproducerede varer til udenlandske markeder (eksport)
  3. Importerede varer til det danske marked (import)

Producentprisindeks for varer belyser den totale prisudvikling i første omsætningsled for varer, der produceres i Danmark. Det omfatter 1 og 2 ovenfor (hjemmemarked + eksport). En række delindeks herunder viser prisudviklingen inden for forskellige brancher og varegrupper.

Importprisindeks for varer belyser den totale prisudvikling i første omsætningsled for varer, der importeres til Danmark, dvs. 3 ovenfor (import). En række delindeks herunder viser prisudviklingen inden for forskellige brancher og varegrupper.

Prisindeks for indenlandsk vareforsyning belyser den totale prisudvikling i første omsætningsled (business-to-business) for varer, der anvendes i Danmark. Den omfatter 1 og 3 (hjemmemarked + import). Herunder beregnes en række delindeks, der viser opdelinger af den totale indenlandske vareforsyning fordelt efter brancher og varegrupper.

Statistikken dækker alle internationalt handlet varer, som tilgår eller fragår Danmarks materielle ressourcer ved at varerne bliver udført (eksport) eller indført (import) fra Danmarks økonomiske område. Statistikken følger dermed internationale retningslinjer for hvilke transaktioner, der skal registreres med hensyn til eksport og import af varer.

Grupperinger og klassifikationer

Producentprisindeks for varer, Importprisindeks for varer og Prisindeks for indenlandsk vareforsyning fordeles efter varegrupper og brancher.

Branchefordelte indeks følger Dansk Branchenomenklatur 2007 (DB07). DB07 er en dansk underopdeling af EU's fælles branchenomenklatur, den 4-cifrede NACE rev. 2.

Indeks der er branchefordelte: - Producentprisindeks for varer (PRIS4015, PRIS4215) - Importprisindeks for varer (PRIS4115) - Det samlede Producent- og Importprisindeks for varer (PRIS 4315) - Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS4615)

Varegruppefordelte indeks følger Den kombinerede nomenklatur (KN) og Harmonized Commodity Description and Coding System (HS). HS er den internationale toldklassifikation, og er udviklet af Verdenstoldorganisationen WCO. (EU medlemsstaterne har i lighed med mange andre lande anvendt HS som klassifikation for toldtariffen og udenrigshandelsstatistikken siden 1988).

HS er en 6-cifret hierarkisk struktureret vareklassifikation. KN er EU's klassifikation for toldtariffer og udenrigshandelsstatistik. KN er en underopdeling af HS. Grundmaterialet til det samlede producent- og importprisindeks for varer indsamles efter denne vareopdelte struktur.

Indeks der er varefordelte: - Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS1115)

Sektordækning

Statistikken følger Rådets Forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik. Ifølge denne forordning omfatter statistikken alle importerede og danskfremstillede varer, der hører under DB07 industrierne B til E. Derudover indsamles der også priser for industri A til det danske Prisindeks for indenlandsk vareforsyning. Statistikken dækker følgende brancher:

  • A: Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
  • B: Råstofindvinding
  • C: Fremstillingsvirksomhed
  • D: El-, gas- og fjernvarmeforsyning
  • E: Vandforsyning; Kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

Producent- og importprisindeks for varer beregnes ved anvendelse af industri B til E.

Prisindeks for indenlandsk vareforsyning beregnes ved anvendelse af industri A til C.

Begreber og definitioner

Hjemmemarkedspris: Prisen på indenlandsk producerede varer og tjenester, solgt til hjemmemarkedet.

Eksportmarkedspris: Prisen på indenlandsk producerede varer og tjenester, solgt til eksport.

Importpris: Prisen på importerede varer og tjenester.

Transaktionspris: Prisen på en vare eller tjeneste, som faktisk betales i markedet. Transaktionsprisen repræsenterer den faktiske betalte pris, inklusiv eventuelle rabatter og tillæg, for en transaktion der kan observeres gentagende gange.

Transfer pricing: Proces hvor virksomheder prissætter koncerninterne transaktioner således, at det sikres, at der handles på markedslignende vilkår. Det gøres i praksis ved at prissætte transaktionerne med henblik på, at hvert led i koncernens værdikæde får et overskud, der ligger inden for de rammer, som myndighederne har udstukket.

Enheder

Priser på varer i første omsætningsled.

Population

Priser på varer solgt i første omsætningsled fra danske selskaber på hjemme- og eksportmarkedet, og priser på danske selskabers købte importvarer.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Producentprisindeks for varer dækker tidsperioden fra 2000 og frem. Importprisindeks for varer dækker tidsperioden fra 2005 og frem. Prisindeks for indenlandsk vareforsyning dækker tidsperioden fra 1981 og frem. Indeksene har ikke haft databrud.

Basisperiode

2015=100

Måleenhed

Indeks og procentvise ændringer.

Referencetid

Statistikken beskriver prisudviklingen for en given kalendermåned.

Hyppighed

Månedlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i § 8 stk. 1 i Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018.

Producent- og importprisindeks for varer er omfattet af Rådets Forordning (EF) nr. 1165/98 af 19. maj 1998 om konjunkturstatistik (EFT L 162 05.06.98).

Den udvides af Kommissionens forordning (EF) nr. 656/2007 af 15. juni 2007 om konjunkturstatistik (EUT L 155 15.6.07) til at indeholde hoved industri grupperne.

Senere har der været forskellige forordninger, der videre har introduceret nye aspekter, som nu bliver samlet og erstattet af Europa-parlamentets og rådets forordning (EU) 2019/2152 af 27. november 2019.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden for denne statistik er i 2004 beregnet til 1.148.000 kr. Byrden blev beregnet på baggrund af AMVAB metoden. AMVAB er en metode, der bruges til at måle de administrative byrder for virksomhederne, der er forbundet med at skulle efterleve konkrete lovkrav. AMVAB er en forkortelse for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder, og er den danske version af den internationalt anerkendte SCM-metode (Standard Cost Model). En ny indberetningsbyrdeberegning bliver lavet hvis antallet af indberettere stiger med 20 pct. eller hvis der sker strukturelle ændringer af indberetning til statistikken, der medfører større indberettebyrde.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.