Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Nicklas Elversøe
39 17 31 42

nel@dst.dk

Hent som PDF

Producent- og importprisindeks for varer

De priser som dækkes af dataindsamlingen til indekset dækker ca. 70 procent af den samlede omsætning i den danske økonomi. Vægtgrundlaget baseres på Nationalregnskabets produktbalancer, som dækker hoveddelen af handel i første omsætningsled inden for statistikkens afgrænsning, og der er konstant monitorering af kvaliteten i stikprøven. Stikprøven udtrækkes ikke simpelt tilfældigt, hvorfor der ikke gives et mål for stikprøveusikkerheden.

Der offentliggøres kun endelige tal.

Producent og importprisindeks for varer vurderes ikke at have en øget usikkerhed som følge af COVID-19, idet dataindsamlingen og dermed bortfaldet har været stort set uændret som følge af krisen.

Samlet præcision

Stikprøven tilhørende Producent- og importprisindeks for varer består af 1100 varegrupper, dækket af ca. 6800 prisserier. Disse udvælges så de dækker minimum 70 procent af den samlede omsætningsværdi for populationen. De sidste 30 procent af omsætningen, der ikke er dækket af stikprøven, er fordelt på varer der er mindre omsætningstunge og derfor ikke er udslagsgivende for skildringen af prisudviklingen i den danske økonomi.

Vægtgrundlaget er baseret på Nationalregnskabets produkt balancer, som baseres på flere interne primærkilder. De aktuelle vægte blev implementeret ved offentliggørelsen af indekset for januar 2024. Der er dog en konstant forsinkelse i de anvendte vægte på minimum fire år. Derfor kan der forekomme forskelle i den virkelighed indekset skildrer og den faktiske virkelighed ved større skift i den danske økonomi.

Stikprøveusikkerhed

Stikprøven af virksomheder der indberetter priser inden for hver varegruppe vælges oppefra og ned (top-down) for at opnå så høj omsætningsdækning som muligt. Da stikprøven ikke er udtrukket simpelt tilfældigt kan der ikke beregnes et mål for stikprøveusikkerheden, da det bryder med de metodiske antagelser for en sådan beregning.

Anden usikkerhed

Da Danmark i foråret 2020 lukkede ned som følge af COVID-19 og i de efterfølgende genop- og nedlukninger, har det været muligt at indsamle priser til Producent- og importprisindekset. Bortfaldet er stort set uændret i forhold til sammenlignelige perioder før pandemien, og indekset vurderes derfor ikke at have en øget usikkerhed som følge af COVID-19.

Som tiden går, sker der en vis udskiftning af de varer der indgår i beregningerne. Da de nye varer kan have en anden kvalitet end de varer der udgår, foretages der derfor løbende kvalitetskorrektion af indeksene. Ved udskiftning af varer medtages den nye vare først i prisberegningen, når der foreligger to på hinanden følgende prisobservationer for den pågældende vare. I de tilfælde, hvor prisændringer normalt kun finder sted samtidig med kvalitetsændringer, kan dette give anledning til skævheder. Metoder for håndtering af kvalitetsændringer er nærmere beskrevet i IMF's metodeguide for producentprisindeks for varer (Producer Price Index Manual - Theory and Practice).

Der kan være en tendens til at forældede varer bliver for længe i stikprøven, og at nye varer medtages for sent. Virksomhederne anmodes både løbende, men også systematisk ca. hvert andet år om at gennemgå de varer, som de indberetter priser på (varekurven) i forhold til om de fortsat er repræsentative for virksomhedens generelle salg eller import. Hvis dette ikke er tilfældet anmodes virksomheden om at udskifte forældede varer med nye. Der kan opstå fejl ved at en virksomhed indberetter en pris for en forkert vare. Dette skyldes som regel misforståelser fx i forbindelse med personaleskift i den virksomhed, der indberetter. Derudover kan forekomme fejl i forbindelse med registrering af oplysninger i Danmarks Statistik. Der undersøges imidlertid maskinelt for fejl, og registreringsfejl skønnes ikke at udgøre nogen kilde til væsentlige fejl.

Prisindekset beregnes som et fastkurvsindeks af Laspeyres-typen. Det betyder, at der i forbindelse med beregningen af indekset forudsættes en uændret sammensætning af varekurven. I virkelighedens verden substituerer virksomhederne mellem produkter af forskellige grunde (fx ændrede relative priser, præferencer eller teknologi). Det betyder, at den beregnede prisudvikling i prisindekset ikke nødvendigvis præcist modsvarer den oplevede prisudvikling hos virksomhederne, da de fx kan substituere væk fra produkter, der stiger relativt meget i pris. Dette forsøges at minimeres ved stikprøveopdatering hvert 5 år, samt virksomhederne anmodes både løbende, men også systematisk ca. hvert andet år om at gennemgå de varer, som de indberetter priser på (varekurven) i forhold til om de fortsat er repræsentative for virksomhedens generelle salg eller import.

Bortfaldet er mindre end 1 pct. og anses derfor ikke for at være en væsentlig fejlkilde. Hvis bortfald skulle ske for væsentlige varer, anvendes imputering, hvor de bortfaldne vares prisudvikling imputeres med udviklingen i det basisaggregat de tilhører. I andre tilfælde betragtes priserne som uændret.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Samlet set vurderes indeksets at være af høj kvalitet, samt repræsentativt for prisudviklingen på varer som sælges af danske producenter, og varer som købes af danske importører. Vurderingen beror på dataindsamlingen der ligger til grund for beregningen af Producent- og importprisindeks for varer har 6800 priser fordelt på ca. 1100 varegrupper som dækker minimum 70 procent af den samlede omsætning i populationen. Dette sammenholdt med at vægtgrundlaget for indekset dækker hoveddelen af al handel med varer i Danmark, samt konstant monitorering af kvaliteten i stikprøven.

Der er stor forskel på de vare- og branchegrupper som Producent- og importprisindeks for varer dækker. Særligt at der er stor variation i antallet af virksomheder fra gruppe til gruppe. I grupper med meget få virksomheder og monopollignende tilstande, kan man med én til to virksomheder opnå meget høj omsætningsdækning. Omvendt findes der grupper med tusindvis af virksomheder, hvoraf den største tegner sig for 3 til 5 procent af branchens samlede omsætning. Der kan derfor ikke fastsættes et egentligt benchmark for stikprøvernes kvalitet på tværs af alle brancher, og kvaliteten vil variere for mere disaggregeret indeks.

Kvalitetsvurderingen hviler på en kombination af omsætningsdækning, antal virksomheder og priser i stikprøven samt kvaliteten af de indsamlede priser, herunder de prismetoder der anvendes. Kvaliteten monitoreres løbende og der sættes ind der, hvor det vurderes at kvaliteten kan gives et løft. Kvalitetsarbejdet består derfor bl.a. i at udskifte, og øge stikprøven med nye virksomheder, bede eksisterende indberettere om at indberette flere priser, eller at anvende bedre prismetoder til at definere og beregne priserne.

Yderligere kan kvaliteten af denne statistik bedømmes ud fra, i hvilket omfang statistikken er relevant, nøjagtig og pålidelig, aktuel og punktlig, sammenhængende og sammenlignelig samt tilgængelig for brugerne. Hvordan statistikken lever op til disse kvalitetsmål, kan der læses om i afsnittene med tilsvarende overskrifter.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.