Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Nicklas Elversøe
39 17 31 42

nel@dst.dk

Hent som PDF

Producent- og importprisindeks for varer

Der indsamles ca. 6800 priser fra udvalgte producenter og importører i Danmark. Af disse anvendes ca. 3600 prisindberetninger til beregning af Producentprisindeks for varer, ca. 3200 til beregning af Importprisindeks for varer og ca. 5200 prisindberetninger anvendes til beregning af Prisindeks for indenlandsk vareforsyning. Priserne valideres automatisk i forbindelse med indsamlingen og usædvanligt store prisudviklinger bliver efterfølgende kontrolleret manuelt. De validerede prisudviklinger aggregeres herefter i et hierarkisk system, hvor de tillægges vægt efter deres betydning til de samlede prisindeks.

Kilder

Til stikprøven indsamles der ca. 6800 priser fra udvalgte producenter og importører i Danmark, til beregning af det samlede Producent- og importprisindeks for varer. Af disse anvendes ca. 3600 prisindberetninger til beregning af Producentprisindeks for varer, ca. 3200 til beregning af Importprisindeks for varer og ca. 5200 prisindberetninger anvendes til beregning af Prisindeks for indenlandsk vareforsyning.

Stikprøven på ca. 6.800 priser er fordelt på ca. 1100 varegrupper. Disse varegrupper udvælges så de dækker minimum 70 procent af den samlede omsætningsværdi for populationen. Inden for hver af disse varegrupper udvælges de største virksomheder(top-down), baseret på omsætningsværdi. Ved at udvælge de største virksomheder inden for en given varegruppe, antages det via. grundlæggende markedsteori, at der indsamles priser fra prissætterne, som er med til at sikrer en repræsentativ stikprøve for hele varegruppen. Hver af disse virksomheder anmodes om at udvælge deres mest repræsentative varer, altså deres mest solgte/mest importerede varer inden for en given varegruppe. For at matche omsætningsbalancerne i nationalregnskabet, indsamles der kun priser fra virksomheder, som har produktions- eller importværdi inden for de specifikke varegrupper.

Hver udvalgt virksomhed er bestemt ved den juridiske enhed. I Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register, bestemmes de juridiske enheder ved deres CVR-nummer. I enkelte tilfælde afviges fra princippet om, at én juridisk enhed svarer til én virksomhed. Flere virksomheder kan slås sammen til én enhed hvorfra der indsamles priser, hvis de fx har fælles administration eller at der er tale om franchisevirksomhed. Virksomhederne skal så vidt muligt indberette den pris, der er gældende den 15. i måneden. Hvis der ikke foreligger prisoplysninger for den 15. i måneden, så kan en passende dag tidligere på måneden eller et gennemsnit af priserne for månedens første 15 dage anvendes. For industrier eller varer med høj variation inden for måneden, spørges der efter et gennemsnit over måneden i stedet.

Vægtgrundlaget er baseret på Nationalregnskabets produktbalancer, som baseres på flere interne primærkilder (Industriens salg samt Udenrigshandelsstatistikken mm.). Dette dækker hoveddelen af al handel i første omsætningsled i Danmark, inden for statistikkens afgrænsning, og det vurderes at vægtgrundlaget er repræsentativt for den danske økonomi. Virksomheder under en defineret størrelse indgår ikke i Nationalregnskabets balancer. Der er dog en konstant forsinkelse i de anvendte vægte på minimum fire år.

Indsamlingshyppighed

Månedlig.

Indsamlingsmetode

Priserne indsamles via en digital indberetningsblanket på Virk.dk, som sendes til udvalgte virksomheder.

Datavalidering

Den første validering af prisdata sker, når priserne ankommer til Danmarks Statistik. Her bliver de autotestet for usædvanlige ændringer og store udsving. De priser, hvis udvikling er større end en forudbestemt tærskelværdi, bliver kontrolleret manuelt, og accepteres kun hvis virksomhederne kan bekræfte ændringen. Når alle priser er modtaget, genereres en liste med alle prisændringer, samt et mål for hvordan disse ændringer påvirker indeksene. Den sidste validering er en kvalitetsmæssig inspektion af alle beregnede indeks, hvor der ses på indeksbevægelserne over en længere periode, og på forskellige markeder, for at sikre at eventuelle atypiske udviklinger bliver undersøgt yderligere.

Databehandling

Producent- og importprisindeks for varer opgøres i et hierarkisk system, hvor de indsamlede priser inddeles i en række varegrupper på baggrund af den sekscifret KN varenomenklatur, såkaldte basisaggregater. Inden for et basisaggregat bliver der udregnet en basispris som geometriske gennemsnit af de indsamlede priser. Basisindeksene beregnes på baggrund af basispriserne mellem to eller flere perioder. Udviklingen i basispriserne svarer derfor til den samlede prisudvikling for en given sekscifret KN varegruppe. Basisindeksene er de mest detaljerede grupper af varer.

Efterfølgende sammenvejes de detaljerede basisindeks til aggregerede prisindeks, såkaldte delindeks, som aritmetiske gennemsnit. Indekset beregnes som et Laspeyres typeindeks, hvor beregningen af prisindekset forudsætter en uændret sammensætning af varekurven over tid, og at der regnes med faste vægte, men hvor der ikke er sammenfald mellem prisreferenceperiode og vægtreferenceperiode. Prisreferenceperiode er den periode man sammenligner periodens priser med, og vægtreferenceperioden er den periode vægtene er fra, her et specifikt år. Vægtperioden vil typisk ligge før prisreferenceperioden, da man skal have tid til at opgøre omsætning til vægtene for en periode, og derfor er det ikke praktisk muligt at lave et naturligt Laspeyres indeks.

Denne beregning bliver forklaret mere detaljeret i publikationen Indeksberegninger i Danmarks Statistik under Prisindeks for indenlandsk vareforsyning.

Hvert af indeksets detaljerede basisindeks (6 cifret KN varegruppe) tildeles en vægt, som anvendes til at sammenveje basisindeksene til delindeks og til det samlede producent- og importprisindeks for varer. Vægtgrundlaget, der er baseret på nationalregnskabets varebalance, er lig summen af importværdierne og produktionsværdierne til hjemmemarkedet ekskl. moms og punktafgifter. Dette sikrer at stikprøven afspejler populationen.

Omfanget af manglende svar er ubetydelig. Hvis der er bortfald for væsentlige varer, anvendes imputering, hvor de bortfaldne varers prisudvikling imputeres med udviklingen i det basisaggregat de tilhører. I andre tilfælde betragtes priserne som uændret.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.