Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Nanna Nikander Nonboe-Nygaard
39 17 32 65

nio@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger i lystbådehavne

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Lystbådehavne. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt. Det er endvidere muligt at finde kommunalt fordelte tal via VisitDenmarks hjemmeside. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives månedligt i en samlet Nyt fra Danmarks Statstik om Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv.

Publikationer

Statistikken indgår i publikationerne Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Lystbådehavne i følgende tabeller:

  • LYST1: Overnatninger i lystbådehavne efter område, gæstens nationalitet, periode og tid
  • LYST2: Overnatninger i lystbådehavne efter farvand, gæstens nationalitet, periode og tid
  • LYST10: Overnatninger i lystbådehavne efter område, gæstens nationalitet, periode og overnatningsform
  • LYST11: Overnatninger i lystbådehavne efter farvand, gæstens nationalitet, periode og overnatningsform
  • LYST12: Lystbådehavne efter størrelse og kapacitet
  • LYST13: Lystbådehavne efter område og kapacitet

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Kommunal- og landsdelsfordelte lystbådehavnetal kan tilkøbes som månedligt standardabonnement via DST Consulting eller som skræddersyet abonnement via statistikkontoret. Derudover kan der tilkøbes specifikke særudtræk ved at kontakte statistikkontoret. Der findes kommunalfordelte tal for lystbådehavne på VisitDenmarks hjemmeside fra 2017 og frem. Disse tal stammer fra Danmarks Statistik og offentliggøres hver måned af VisitDenmark.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitikken i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Ethvert geografisk område skal have mindst 3 indberettende enheder, før data bliver offentliggjort. Hvis der er færre end 3 enheder i fx en kommune, vil denne kommune blive lagt sammen med andre nærtliggende kommuner eller i en restgruppe kaldet diskretionerede kommuner. Der er ikke behov for diskretionering i lands-, landsdels- og regionstotalerne for lystbådehavne. På kommune-, og farvandsniveau vil der være områder med færre end tre lystbådehavne, og de vil være diskretioneret. Diskretioneringen sker ved, at et antal kommuner eller farvande lægges sammen. Såfremt denne fremgangsmåde ikke er mulig, udelades de pågældende kommuners eller farvandes lystbådehavnetal helt fra statistikken. Det skal bemærkes, at farvandet Nordlige jyske vestkyst som standard er lagt ind under Limfjorden af diskretionshensyn i samtlige publikationer.

Reference til metodedokumenter

Ikke udarbejdet andre steder end i indeværende dokument.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.