Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Nanna Nikander Nonboe-Nygaard
39 17 32 65

nio@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger i lystbådehavne

Statistikken for lystbådehavne er blevet frivillig fra 2004, hvilket kan influere på sammenligneligheden over tid samt dækningsgraden. Nogle indberetninger er baseret på skøn efter bedste evne, da lystbådehavnene ikke har bookingsystemer.

Samlet præcision

Fra 2004 er undersøgelsen frivillig, og den præcise svarprocent kendes ikke. Før 2004 var undersøgelsen en totaltælling med en svarprocent på 100 pct. Den ændrede indsamling kan have negativ indflydelse på statistikkens dækningsgrad og validitet.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik

Anden usikkerhed

Statistikken dækker ikke alle danske lystbådehavne, da indberetning til statistikken er frivillig. Der kan desuden ske indberetningsfejl følge af usikker hukommelse, da mange af lystbådehavnene ikke har bookingsystemer, og indberetningerne derfor er foretaget på baggrund af et skøn. Endelig baserer antallet af personovernatninger sig på en række gennemsnitstal for besætningens størrelse og ikke præcise oplysninger fra den enkelte båd.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken om lystbådehavne er en totaltælling af samtlige danske lystbådehavne, som ønsker at deltage i den frivillige undersøgelse. Tællingen er baseret på lystbådehavne under branchekode 93.29.10 i Danmarks Statistiks Erhvervsregister. Dog kan enkelte lystbådehavne være registreret under en anden branche, hvis den pågældende virksomhed drives som en sekundær forretning, fx i forhold til en købmandsvirksomhed. Det er således ikke sikkert, at samtlige relevante virksomheder er med, men populationen gennemgås grundigt hvert år med henblik på at finde eventuelt nyåbnede virksomheder, som ikke er registrerede endnu eller registrerede under andre branchekoder end 93.29.10. Eftersom populationen er forholdsvis konstant fra år til år, menes tallene at være sammenlignelige fra år til år. Dog skal det bemærkes, at undersøgelsen gik fra at obligatorisk til frivillig i 2004, hvilket kan have indflydelse på besvarelsesprocenten og dermed statistikkens dækningsgrad. Variablene antal gæstebådsovernatninger fordelt efter nationalitet, geografisk område og farvand samt antal havne og bådepladser til rådighed anses som værende mest pålidelige. Tal for antal personovernatninger er baseret på en opregningsfaktor, som blev ændret markant i 2007, hvorfor antallet af personovernatninger er usammenligneligt i mellem 2006 og 2007.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Den månedlige statistik er foreløbig og kan afvige fra den endelige årsopgørelse, som udkommer ca. 75 dage efter referenceårets udløb. Beskriv praksis for revisoner