Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Nanna Nikander Nonboe-Nygaard
39 17 32 65

nio@dst.dk

Hent som PDF

Overnatninger i lystbådehavne

Data til denne statistik indsamles månedligt for månederne maj-september fra lystbådehavne. Data valideres ved at sammenligne med tidligere indberetninger. Desuden anvendes tal data for besætningsstørrelsen fra en survey-undersøgelse foretaget af VisitDanmark.

Gæstebådsovernatninger beregnes som antallet af lystbåde på besøg i danske havne ganget med længden på deres ophold, mens antal personovernatninger fås ved at gange gæstebådsovernatninger med en faktor for den gennemsnitlige besætningsstørrelse for både fra de forskellige lande.

Kilder

Data til denne statistik indsamles på grundlag af indberetninger fra alle lystbådehavne i Danmark, som er registreret under DB07 branche 93.29.10 Lystbådehavne, som ønsker at deltage i den frivillige undersøgelse. I 2003, hvor statistikken stadig var obligatorisk, var antallet af indberettere 308 lystbådehavne. Til sammenligning var antal indberettere i 2004, hvor statistikken blev frivillig at indberette til, 310 lystbådehavne. Fem år senere var antallet af indberettere 280 lystbådehavne. I 2019 indberettede 261 lystbådehavne i Danmark til statistikken.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles månedligt for månederne maj til og med september. Når sæsonen er slut, samles alle månedsindberetningerne til en årsopgørelse.

Indsamlingsmetode

Statistikken for lystbådehavne indsamles via virk.dk, en digital uploadløsning eller krypteret e-mail.

Datavalidering

De indkomne besvarelser sammenlignes med sidste års besvarelser, og evt. store ændringer undersøges, forklares og rettes, såfremt der er fejl. Skemaets variable sammenlignes også med hinanden, og det undersøges, hvorvidt de indkomne svar summerer på tværs. Enkelte lystbådehavne kan være registreret under en anden branche, hvis den pågældende virksomhed drives som en sekundær forretning, fx i forhold til en købmandsvirksomhed. Det er således ikke sikkert, at samtlige relevante virksomheder er med, men populationen gennemgås grundigt hvert år med henblik på at finde eventuelt nyåbnede virksomheder, som ikke er registrerede endnu eller registrerede under andre branchekoder end 93.29.10.

Databehandling

Alle lystbådehavne under branchekode 93.29.10 i Danmarks Statistiks Erhvervsregister - som ønsker at deltage - indberetter data til Danmarks Statistik for månederne maj til og med september. Inputdata fejlsøges først på virksomhedsniveau ved at se på udviklingen i en given måned sammenlignet med samme måned året før. Derudover tjekkes inputdata for intern konsistens, hvilket blandt andet indebærer, at personovernatninger skal være større end gæstebådsovernatninger. Herefter aggregeres data til en samlet population, som igen fejlsøges på et mere overordnet niveau ved at kigge på ændringer i referenceperioden sammenlignet med den tilsvarende periode året før. Der korrigeres ikke for manglende besvarelser fra havne, som ikke har indgået i tællingen i flere år. Data sæsonkorrigeres heller ikke, da der er tale om en tælling, der dækker fem måneder af et kalenderår.

Gæstebådsovernatninger er antallet af lystbåde i danske havne ganget med længden på deres ophold. Eks.: 2 lystbåde, som ligger i en lystbådehavn i 5 dage, er lig med 10 gæstebådsovernatninger. Personovernatninger er besætningens størrelse på lystbådene kombineret med længden på opholdet. Eks.: 2 tyske lystbåde med et gennemsnitlig besætningsstørrelse på 2,1 ligger i en lystbådehavn i 3 dage, hvilket afrundet giver 13 tyske personovernatninger. Nedenstående er en udtømmende oversigt over de gennemsnitlige besætningsstørrelser, som anvendes i statistikken til at udregne personovernatninger:

 • Danmark=2,1
 • Tyskland=2,1
 • Sverige=2,1
 • Norge=2,5
 • Nederlandene=2,5
 • Storbritannien=2,5
 • Frankrig=2,5
 • Finland=2,5
 • Spanien=2,5
 • Portugal=2,5
 • Italien=2,5
 • Island=2,5
 • Schweiz=2,5
 • Belgien=2,5
 • Luxembourg=2,5
 • Østrig=2,5
 • Færøerne=2,5
 • Monaco=2,5
 • Polen=2,5
 • Tjekkiet=2,5
 • Grækenland=2,5
 • USA=2,5
 • Canada=2,5
 • Australien=2,5 -New Zealand=2,5
 • Rusland=2,5
 • Andre lande=2,5

Korrektion

Statistikken omhandlende lystbådehavne sæsonkorrigeres ikke, da der ikke er data for samtlige 12 måneder i et år.