Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
39 17 30 43

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken findes offentliggøres tallene under Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen. Derudover indgår statistikken i Statistisk Tiårsoversigt og Statistiske efterretninger (Arbejdsmarked). Se mere på emnesiden for Offentligt forsørgede.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udarbejdes en kvartalsvis (og årlig) Nyt vedrørende de offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, jf. Nyt om offentligt forsørgede

Publikationer

Vi har lavet følgende Emneside om offentligt forsørgede

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Levevilkår i følgende tabeller:

Offentligt forsørgede:

 • AUK05: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) efter ydelsestype, sektor, køn, alder og tid
 • AUK01: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) efter område, ydelsestype, køn, alder og tid
 • AUH01: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) efter område, ydelsestype, køn, alder og tid
 • AUK03: Offentligt forsørgede (aktiverede fuldtidsmodtagere) efter område, ydelsestype, køn, alder og tid
 • AUH03: Offentligt forsørgede (aktiverede fuldtidsmodtagere) efter område, ydelsestype, køn, alder og tid
 • AUH05: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) efter ydelsestype, sektor, køn, alder og tid
 • AUKS01: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere, sæsonkorrigeret) efter ydelsestype og tid
 • AUKS02: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere, sæsonkorrigeret) efter ydelsestype, køn, alder og tid
 • AUK02: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) efter type, ydelsestype, alder, køn og tid
 • AUH02: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) efter type, ydelsestype, alder, køn og tid
 • AUK04: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) efter område, ydelsestype, oprindelsesland, køn og tid
 • AUH04: Offentligt forsørgede (fuldtidsmodtagere) efter område, ydelsestype, oprindelsesland, køn og tid

Ligestilling:

 • LIGEIB6: Offentligt forsørgede efter køn, alder, ydelsestype, familietype og tid
 • LIGEII5: Ligestillingsindikator for offentligt forsørgede efter indikator, alder, ydelsestype, herkomst og tid
 • LIGEII6: Ligestillingsindikator for offentligt forsørgede efter indikator, alder, ydelsestype, familietype og tid
 • LIGEIB5: Offentligt forsørgede efter køn, alder, ydelsestype, herkomst og tid

Adgang til mikrodata

De væsentligste variable fra det individbaserede grundmateriale stilles til rådighed for forskere mv. qua de såkaldte moduldata vedrørende offentligt forsørgede, tidligere kaldet PUOB, som stod for 'Personer Uden Ordinær Beskæftigelse'. Forskerordningen giver adgang til disse kvartalsvise moduldata under sædvanlig hensynstagen til Danmarks Statistiks generelle anonymiseringsregler, som opdateres løbebende. Se også generelle datafortrolighedspolitik.

Anden tilgængelighed

Grundmaterialet/mikrodata til statistikken over offentligt forsørgede under folkepensionsalderen er et godt beredskab til diverse skræddersyede serviceopgaver. Dette grundmateriale anvendes ligeledes til aflevering af en større årlig international LMP-afrapportering til Eurostat. LMP står for Labour Market Policy og indeholder en lang række 'foranstaltninger'/ydelsestyper til fastholdelse samt indtræden på arbejdsmarkedet. Desuden indgår hele mikrodatagrundlaget for OF-statistikken som input til Arbejdsmarkedsregnskabet (AMR), der er en kontinuerlig oversigt (fra januar-2008) over hele befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Diskretioneringspolitik

Her følges Danmarks Statistiks generelle datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Da tallene i statistikbanktabeller og serviceopgaver typisk er opgjort i begrebet fuldtidsmodtagere eller fuldtidspersoner, hvor et afrundet 1-tal i tabellen ofte vil dække over summen af flere personers deltagelsesgrader (hvor hver persons deltagelsesgrad er under 1) i den enkelte ordning i løbet af referenceperioden, er der i princippet ikke diskretioneringsproblemer i relation til statistikken over offentligt forsørgede under folkepensionsalderen. Dette betyder samtidig, at der ikke er nogle konkrete tiltag i relation til diskretionering af de enkelte dataceller. Mere generelt sikres det dog, at antallet af variable der kan kombineres i de enkelte statistikbanktabeller holdes på et vist minimum.

Reference til metodedokumenter

For yderligere dokumentation henvises der til Emneside om offentligt forsørgede.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.