Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
39 17 30 43

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen

Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af udviklingen i antallet af fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger samt øvrige personer der er offentligt forsørgede, herunder modtagere af syge- og barselsdagpenge, førtidspension og efterløn fra og med 2007. Fra og med 2008 indgår SU-modtagere ligeledes i statistikken. De offentligt forsørgede opgøres som fuldtidsdeltagere der er et volumenmål, der opgørelsesmæssigt er sammenligneligt med ledighedsstatistikkens fuldtidsledige.

Fra og med offentliggørelsen den 17. juni 2022 af statistikken for første kvartal 2022 , udvides statistikken med personer på 'Tidlig Pension' (med data fra og med 1. kvartal 2022), personer på 'Seniorpension' (disse personer indgik i 2020 og 2021, som en delmængde af populationen af førtidspensionister) samt 'Voksenlærlinge' (med data fra og med 1. kvartal 2011).

Indholdsbeskrivelse

Statistikken giver et samlet overblik over udviklingen i antallet af fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger samt øvrige personer der er offentligt forsørgede, herunder modtagere af syge/barselsdagpenge, førtidspension og efterløn fra og med 2007. Fra og med 2008 indgår SU-modtagere ligeledes i statistikken.

Fra og med offentliggørelsen den 17. juni 2022 af statistikken over antallet af 'Offentlige forsørgede under folkepensionsalderen' for første kvartal 2022 , udvides statistikken med personer på 'Tidlig Pension' (med data fra og med 1. kvartal 2022), personer på 'Seniorpension' (med særskilte data fra og med 1. kvartal 2020, disse personer indgik i 2020 og 2021, som en delmængde af populationen af førtidspensionister) samt 'Voksenlærlinge' (med data fra og med 1. kvartal 2011).

De offentligt forsørgede opgøres som fuldtidsdeltagere der er et volumenmål, der opgørelsesmæssigt er sammenligneligt med ledighedsstatistikkens fuldtidsledige. Fuldtidsdeltagelse i fleks- og skånejob opgøres dog lidt anderledes, idet det for disse personer antages at de altid arbejder alt det de kan, altså en fuld uge, hvilket betyder at reduktionen fra berørte personer til fuldtidspersoner i fleks- og skånejob udelukkende udføres i henhold til antallet af dage i jobbet i forhold til samtlige dage i referenceperioden.

For tabellerne i statistikbanken er samtlige datakilder behandlet for interne overlap, således at ingen personer kan optræde med mere end 37 timers samlet deltagelse pr. uge, når man summerer personens ugentlige timer/deltagelses-grader i de forskellige ydelsestyper/tilstande (ledighed, aktivering, kontanthjælp, syge/barselsdagpenge, efterløn og førtidspension mv.). Det betyder, at man kan lægge antallet af fuldtidsdeltagere i de forskellige grupper sammen uden at risikere dobbelttælling.

Fuldtidsdeltagerne under diverse forsørgelsesydelser/arbejdsmarkedstilstande beregnes som gennemsnit for hver referenceperiode, mens tildelingen af alder, bopælskommune og herkomst sker på baggrund af oplysninger ultimo opgørelsesperioden.

Grupperinger og klassifikationer

Mht. bopæl opgøres de offentligt forsørgede under folkepensionsalderen på Regioner, landsdele og kommuner.

Desuden grupperes samtlige ordninger af offentlig forsørgelse på følgende vis:

  • SU-modtagere
  • Nettoledige: Nettoledige dagpengemodtagere og nettoledige kontanthjælpsmodtagere
  • Feriedagpengemodtagere
  • Vejledning og opkvalificering: Vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere, vejledning og opkvalificering for kontanthjælpsmodtagere og 6 ugers selvvalgt uddannelse
  • Støttet beskæftigelse: Virksomhedspraktik, nytteindsats, ansættelse med løntilskud og jobrotation alle for dagpenge- og kontanthjælpsberettigede samt personer i fleks- og skånejobs
  • Barselsdagpenge

Visse tabeller i statistikbanken bliver ydermere grupperet efter oprindelsesland eller sektorer.

  • Tilbagetrækning: Førtidspension, efterløn og fleksydelse
  • Øvrige ydelsesmodtagere: Personer der ikke er medtaget i en af ovenstående grupperinger og som samtidig modtager kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Fuldtidsmodtagere: Begrebet fuldtidsmodtagere/fuldtidsvolumen er en beregnet størrelse, der kan sidestilles med begrebet fuldtidsledige i den registerbaserede ledighedsstatistik. I den samlede fuldtidsvolumen indgår hver person på offentlig forsørgelse med den andel af referenceperioden pågældende har modtaget offentlig forsørgelse.

Foranstaltningsforløb (af hvilke den enkelte person på offentlig forsørgelse kan have flere sideløbende): Defineres ved personens løbenummer, ydelsestypen, start- og slutdato samt antallet af timer pr. uge de berørte personer modtager den offentlige forsørgelsesydelse.

Enheder

Statistikken offentliggøres typisk i enheden fuldtidsmodtagere, jf. begreber og definitioner. Enkelte årsserier offentliggøres dog også i enheden 'berørte personer'.

Population

Samtlige offentligt forsørgede personer som er fyldt 16 år, men endnu ikke har nået deres folkepensionsalder.

Geografisk dækning

Statistikken dækker samtlige personer der har modtaget den pågældende (danske) offentlige forsørgelse uafhængigt af om de har bopæl i Danmark.

Tidsperiode

Statistikken kan uden (væsentlige) databrud føres tilbage til 1. januar 2007. Det har dog kun været muligt at inkludere SU-modtagerne fra og med den 1. januar 2008.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Statistikkens grundlæggende måleenhed er fuldtidsmodtagere, jf. beskrivelsen under 'Begreber og definitioner'.

Derudover offentliggøres der enkelte tidsserier med samtlige (berørte) personer i aktiviteten/ydelsen pr. år.

Referencetid

Referencetiden er kvartaler og kalenderår.

Hyppighed

Statistikken udkommer kvartalsvist og årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Oplysninger omkring ledighed, efterløn, syge/barseldagpenge, førtidspension samt øvrige forsørgelsesydelser indberettes til Danmarks Statistik som følge af Lov om Danmarks Statistik §6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018). Beskæftigelsesministeriet har pr. 1. april 2004 overtaget ansvaret for indsamling af data vedrørende beskæftigelsesindsatsen gennem de såkaldte arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Beskæftigelsesministeriet har hjemmel i Lov om ansvar og styring af den aktive beskæftigelsesindsats §§ 48 og 50-53. Efter modtagelse af disse data i STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) videresendes data til Danmarks Statistik. Der er pt. ingen EU-regulering på området.

Indberetningsbyrde

Statistikken er registerbaseret. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde (påført af Danmarks Statistik), idet alle oplysninger indsamles via administrative registre eller fra offentlige myndigheder, herunder særligt fra STAR.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside.