Gå til sidens indhold

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen

Statistikken giver et samlet overblik over antallet af fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper, herunder deltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. I denne statistik defineres de erhvervsaktive aldre som de personer der er fyldt 16 år og som endnu ikke er nået deres egen officielle folkepensionsalder. Statistikken omfatter registrerede nettoledige, personer i forskellige aktiveringsforanstaltninger samt modtagere af kontanthjælp, syge-/barselsdagpenge, førtidspension, efterløn, SU mv. Statistikken over offentligt forsørgede kan i sin nuværende form føres tilbage til 1. kvartal 2007.

Indhold

Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af udviklingen i antallet af fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger samt øvrige personer der er offentligt forsørgede, herunder modtagere af syge- og barselsdagpenge, førtidspension og efterløn fra og med 2007. Fra og med 2008 indgår SU-modtagere ligeledes i statistikken. De offentligt forsørgede opgøres som fuldtidsdeltagere der er et volumenmål, der opgørelsesmæssigt er sammenligneligt med ledighedsstatistikkens fuldtidsledige.

Fra og med offentliggørelsen den 17. juni 2022 af statistikken for første kvartal 2022 , udvides statistikken med personer på 'Tidlig Pension' (med data fra og med 1. kvartal 2022), personer på 'Seniorpension' (disse personer indgik i 2020 og 2021, som en delmængde af populationen af førtidspensionister) samt 'Voksenlærlinge' (med data fra og med 1. kvartal 2011).

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data fra de forskellige administrative registre modtages enten direkte fra kilden (system til system-løsning) eller via STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Herefter valideres data kildevis, hvorefter samtlige data samles på ensartet form. Herefter 'overlapsbehandles' samtlige indkomne data også op i mod de tidligere kvartalsindberetninger, således at ingen person herefter optræder med mere end 37 timer pr. uge i alt på diverse foranstaltningsydelser. Det er disse overlapsbehandlede data der anvendes til produktion af diverse offentliggørelser herunder samtlige statistikbanktabeller.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er meget udbredt til arbejdsmarkedsovervågning. Her er de typiske brugere: Kommuner, regioner, ministerier, organisationer, pressen samt Eurostat. I de senere år har statistikken indgået som en væsentlig del af det samlede Arbejdsmarkedsregnskab (AMR), som giver overblik over hele befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. AMR er opgjort fra og med 2008.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er baseret på mange forskellige indberetningskilder, typisk i form af administrative udbetalingsregistre, hvor der kan forekomme indbyrdes modstridende oplysninger om den enkelte person. Andelen af modstridende oplysninger varierer fra foranstaltning til foranstaltning, men ligger i reglen på under 5 pct. Den endelige statistik over offentligt forsørgede er behandlet for tidsmæssige overlap for den enkelte person, således at hver enkel person højest kan bidrage med 37 timer ugentligt i de samlede opgørelser. Den samlede 'overlapsbehandling' fjerner i gennemsnit under 2 pct. af den indberettede person-volumen.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Kvartalsstatistikken udkommer omkring 80 dage efter kvartalets afslutning og årsstatistikken udkommer 110 dage efter årets afslutning. Udgivelsestiderne overholdes i reglen altid og er fastlagt mere end et år i forvejen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken dækker perioden fra 1. kvartal 2007 og frem. SU-modtagerne er dog først medtaget fra og med 1. kvartal 2008. Der er ikke tale om større databrud i statistikken siden 2007/2008. Data for en væsentlige delmængde af de offentligt forsørgede under folkepensionsalderen indberettes årligt af samtlige EU-lande til den såkaldte LMP-database, der vedligeholdes af EU-kommissionen. De enkelte offentlige forsørgelsesydelser vil ikke være direkte sammenlignelige med de tilsvarende primærstatistikker (fx for bruttoledige, kontanthjælpsmodtagere mv.) fra Danmarks Statistik.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken findes offentliggøres tallene under Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen. Derudover indgår statistikken i Statistisk Tiårsoversigt og Statistiske efterretninger (Arbejdsmarked). Se mere på emnesiden for Offentligt forsørgede.

Læs mere om tilgængelighed