Gå til sidens indhold

Økonomien i landbrugets produktionsgrene

Formålet med statistikken er at belyse det økonomiske resultat for afgrøder (også gartneriafgrøder) og husdyr. Statistikken er baseret på bedrifter, der har en arbejdsindsats svarende til mindst 1 årsværk, dvs. heltidsbedrifter. Mindre bedrifter med mere ekstensiv drift er dermed udelukket. Den grundlæggende regnskabsstatistik er udarbejdet siden 1916 og statistikken om landbrugets produktionsgrene er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2008 og frem. Statistikken er et væsentligt input til forskellige økonomiske modeller.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af produktionsgrenenes økonomi i jordbruget. Statistikgrundlaget er oplysninger fra regnskabsstatistikken for jordbrug om areal og husdyrhold og regnskabsposter. Ved hjælp af bl.a. regressionsanalyse er der fastlagt nøgletal for henholdsvis konventionelle og økologiske bedrifter, hvorefter det er muligt at fordele regnskabsposterne på produktionsgrene og dermed måle det økonomiske resultat.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Den primære kilde til opgørelsen er regnskabsoplysninger for en stikprøve af landbrugsbedrifter fra regnskabskontorer organiseret i SEGES. Oplysningerne hentes elektronisk fra regnskabssystemet Ø90, og suppleret med nogle nødvendige ekstra oplysninger (fx arbejdstimer). Derudover hentes regnskabsoplysninger for et mindre antal bedrifter, der ikke får lavet regnskab i Ø90.

Regnskaberne viderebearbejdes til nærværende statistik for produktionsgrene, hvor de enkelte produktionsgrene yderligere testes for outliers. Ekstreme tilfælde kan udelukkes enten på regnskabs- eller på produktionsgrenniveau.

De bedrifter, der indgår i stikprøven, vægtes op til populationen.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af bl.a. myndigheder og forskere, hvor det er relevant for at opgøre de faktiske produktionsomkostninger for forskellige produktionsgrene i jordbruget. Fx i økonomiske modeller.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Ved udvælgelsen er det tilstræbt, at det størst mulige antal bedrifter indgår i statistikken flere år i træk. Sammen med en ensartet opsamling af data fra Ø90 sikrer dette en samlet høj pålidelighed af detailoplysningerne.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres senest 12 måneder efter regnskabsårets afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Data fra 2008 og frem er sammenlignelige. Der er ikke systematisk indsamlet lignende statistik fra andre lande. Grundmaterialet er heltidsbedrifter fra regnskabsstatistik for jordbrug.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal i tabellerne REGNPRO1 og REGNPRO2. Derudover indgår tallene i publikationer om økonomien i landbrugets produktionsgrene. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed