Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Økonomien i landbrugets produktionsgrene

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal i tabellerne REGNPRO1 og REGNPRO2. Derudover indgår tallene i publikationer om økonomien i landbrugets produktionsgrene. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Der udgives en årlig publikation om statistikken. Økonomien i landbrugets produktionsgrene. Publikation

Statistikbanken

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet findes i regnskabsdatabaser. Udtræk herfra danner statistikfilen på individniveau. Fra statistikfilen dannes tabeller til publikationer. Forskere kan efter anmodning til Forskningsservice og underskrivelse af tavshedserklæring få adgang til anonymiserede individdata til konkrete projekter.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

datafortrolighedspolitikken i Danmarks Statistik følges.

Produktionsgrene med under 10 bedrifter i stikprøven er diskretioneret.

Diskretionering og databehandling

Produktionsgrene med under fem bedrifter diskretioneres altid.

Reference til metodedokumenter

En kortfattet metodebeskrivelse findes i den årlige publikation..

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.