Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Økonomien i landbrugets produktionsgrene

Ved udvælgelsen af jordbrugsbedrifter til stikprøven er det tilstræbt, at det størst mulige antal bedrifter indgår i statistikken flere år i træk. Sammen med en ensartet opsamling af data fra Ø90 sikrer dette en samlet høj pålidelighed af detailoplysningerne.

Samlet præcision

Statistikken er baseret på en stikprøve, og resultaterne er derfor behæftet med nogen usikkerhed, selvom der er tale om et repræsentativt udtræk med en stratifikation, der tager højde for, at alle bedrifter i populationen repræsenteres. Den samlede pålidelighed vurderes som god. Blandt produktionsgrenene er pålideligheden mindre, hvor der er et relativt lille areal med pågældende afgrøde eller lille antal husdyr. Samlet set er statistikken baseret på beregnede data og er som sådan afhængig af, hvor præcist fx nøgletallene til fordeling af omkostninger er estimeret. Ved estimationen er lagt vægt på signifikante resultater.

For den bagved liggende regnskabsstatistik for jordbrug kan henvises til usikkerhedsberegninger i den tilhørende Regnskabsstatistik for jordbrug 2022 s. 102-103.

Stikprøveusikkerhed

Stikprøven for heltidsbedrifter udgør for 2022 ca. 18 pct. af antallet af heltidsbedrifter. For den bagved liggende regnskabsstatistik for jordbrug kan henvises til usikkerhedsberegninger i den tilhørende Regnskabsstatistik for jordbrug 2022 s. 102-103.

Anden usikkerhed

Der vil være usikkerhed knyttet til bedrifternes valgbarhed, hvor kun bedrifterne med tilsagn og et helt kalenderårsregnskab som udgangspunkt kan vælges. Stikprøven udvælges tidligere end statistikåret og for at imødegå forventet bortfald ved at udvælge en ekstra stor stikprøve. Grundlaget for dette er analyser af tidligere års bortfald, som for heltidsbedrifter var på 10 pct. (2020). Indberettede regnskabsdata vurderes til at være af høj kvalitet, da de trækkes direkte fra bedrifternes regnskabssystem. Oplysningerne suppleres med administrative data, især om landbrugsstøtte. Til opregning af stikprøvens resultater tildeles hver enkelt bedrift en kalibreret vægt efter økonomisk størrelse, driftsform og landsdel. I vægtningen indgår tillige målvariable med det sigte at opnå bedre estimater.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Regnskabsoplysningerne opsamles på ensartet måde og testes grundigt, hvilket sammen med en stor stikprøve på ca.16 pct. af heltidsbedrifterne er grundlaget for en generelt høj kvalitet af statistikken.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

De seneste to år er foreløbige. Revisioner kan forekomme, hvis der findes forbedringer i metoden til omkostningsfordeling.