Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Økonomien i landbrugets produktionsgrene

Den primære kilde til opgørelsen er regnskabsoplysninger for en stikprøve af landbrugsbedrifter fra regnskabskontorer organiseret i SEGES. Oplysningerne hentes fra regnskabssystemet Ø90, og suppleret med nødvendige ekstra oplysninger (fx arbejdstimer). Derudover hentes regnskabsoplysninger for et mindre antal bedrifter, der ikke får lavet regnskab i Ø90.

Regnskaberne bearbejdes til statistik for produktionsgrene, hvor de enkelte produktionsgrene yderligere testes for outliers. Ekstreme tilfælde udelukkes enten på regnskabs- eller på produktionsgrenniveau.

De bedrifter, der indgår i stikprøven, vægtes op til populationen.

Kilder

Grunddata til denne statistik er en stikprøve af regnskaber for heltidsbedrifter med landbrugs- og/eller gartnerivirksomhed. Heltidsbedrifter er defineret som bedrifter med et årligt arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer. Hovedparten af stikprøven er fra regnskabskontorer organiseret i SEGES Innovation. For disse hentes oplysninger elektronisk fra regnskabssystemet Ø90, hvor de, af den enkelte indberetter, er suppleret med nogle nødvendige ekstra oplysninger (fx arbejdstimer). Derudover hentes regnskabsoplysninger for et mindre antal bedrifter fra selvstændige regnskabskontorer, der indberetter på et elektronisk spørgeskema. En anden kilde er det erhvervsstatistiske register (ESR) fra Danmarks Statistik, der er grundlaget for bestemmelse af populationen. Herudover anvendes registeroplysninger om udbetalt støtte fra Landbrugsstyrelsen.

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

Data opsamles overvejende via en system-til-system løsning i forhold til landbrugets (SEGES Innovation) regnskabssystem Ø90. Enkelte regnskaber, fra revisorer, der ikke benytter Ø90, indberettes på spørgeskema. Skemaet findes Danmarks Statistiks indberetningssider.

Datavalidering

Før regnskaber kan indberettes udføres en række kontroller, herunder stopkontroller, i regnskabssystemet Ø90 og i indberetningsskemaet for dem, der ikke benytter Ø90. Alle data underkastes konsistenstjek, fx tjekkes arbejdsforbruget for en given bedrift med, hvad der forventes for en bedrift med aktuelle produktionsomfang målt i antal ha med forskellige afgrøder og antal producerede dyr. Testen er særlig grundig, idet anonymiserede individoplysninger videregives til Farm Accountancy Data Network, FADN under DG Agri i EU-kommissionen.

Regnskaberne viderebearbejdes til nærværende statistik for produktionsgrene, hvor de enkelte produktionsgrene yderligere testes for outliers. Ekstreme tilfælde kan udelukkes enten på regnskabs- eller på produktionsgrenniveau.

Databehandling

Ved hjælp af bl.a. økonometriske analyser er der fastlagt individuelle og gennemsnitlige nøgletal for henholdsvis konventionelle og økologiske bedrifter, hvorefter det er muligt at fordele regnskabsposterne på produktionsgrene og dermed måle det økonomiske resultat. Arbejdet med de økonometriske modeller udføres af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet.

Stikprøven vægtes op til populationen ved hjælp af statistikprogrammet CLAN, der optimerer stikprøvevægte mht. enkelte målvariable.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.