Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Henrik Bolding Pedersen
39 17 33 15

hpe@dst.dk

Hent som PDF

Økonomien i landbrugets produktionsgrene

Statistikken er en årlig opgørelse af produktionsgrenenes økonomi i jordbruget.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser produktionsgrenenes økonomi.

Der fordeles på følgende produktionsgrene:

Korn: - Hvede - Vårbyg - Vinterbyg - Rug og triticale - Havre og blandsæd (inkl. majs til modenhed)

Andre salgsafgrøder: - Raps - Foderærter - Hestebønner - Sukkerroer - Spisekartofler - Industrikartofler - Græsfrø - Frilandsgartneri - Væksthusgartneri - Andre salgsafgrøder - Energiafgrøder - Juletræer - Andre salgsafgrøder

Grovfoder: - Majs (til helsæd) - Helsæd (korn og ærter) - Foderroer - Sædskiftegræs - Vedvarende græs

Kvæg: - Malkekøer - Opdræt efter malkekøer - Slagtekalve - Ammekøer - Opdræt efter ammekøer

Svin og fjerkræ: - Søer (inkl. smågrise til 7 kg) (kun konventionelle) - Smågrise (30 kg) (kun konventionelle) - Søer med smågrise (kun økologiske) - Slagtesvin (også opdeling efter om der bruges egne eller indkøbte smågrise) - Høns - Slagtekyllinger

Andre husdyr og andre kilder: - Andre husdyr - Andre kilder

Grupperinger og klassifikationer

Aktiviteterne er grupperet i 36 produktionsgrene.

I statistikken indgår følgende variable:

 • Population, antal bedrifter
 • Stikprøve, antal bedrifter
 • Areal, ha
 • Høstudbytte, hkg pr. ha
 • Produktpris, kr. pr. hkg
 • Årsdyr, antal
 • Mælk, kg EKM pr. ko
 • Mælkepris, kr. pr. 100 kg EKM
 • Produktpris, kr. pr. dyr
 • Arbejdsindsats, timer pr. ha
 • Arbejdsindsats, timer pr. årsdyr
 • LANDBRUGSAKTIVER, PRIMO
 • Beholdninger
 • Inventar
 • Bygninger
 • Grundforbedringer
 • Rettigheder
 • Besætning
 • PRODUKTIONSVÆRDI I ALT
 • Hovedprodukt
 • Biprodukt
 • Værdi af tilvækst
 • Husdyrgødning
 • Miljøtilskud
 • Tilskud mv.
 • OMKOSTNINGER I
 • Udsæd
 • Gødning
 • Kemikalier
 • Energi
 • Maskinstation
 • Andre planteavlsomkostninger
 • Rentebelastning, beholdning og besætning
 • Korn og kraftfoder
 • Halmstrøelse
 • Dyrlæge og medicin
 • Inseminering
 • Andre husdyromkostninger
 • DÆKNINGSBIDRAG I
 • OMKOSTNINGER II
 • Arbejdsindsats
 • Vedligeholdelse, inventar
 • Afskrivning, inventar
 • Rentebelastning, inventar
 • DÆKNINGSBIDRAG II
 • OMKOSTNINGER III
 • Ejendomsskat
 • Forsikringer
 • Diverse omkostninger
 • Vedligehold og afskrivning, bygninger
 • Vedligehold og afskrivning, grundforbedringer
 • Rentebelastning, bygninger
 • Rentebelastning, grundforbedring
 • OMKOSTNINGER I ALT
 • JORDRENTE
 • Jordomkostning
 • Lønningsevne
 • LØNNINGSEVNE, KR. PR. TIME

Sektordækning

Jordbrug svarende til landbrug og gartneri.

Begreber og definitioner

Arbejdsindsats: Værdi af egen arbejdskraft og omkostninger til lejet arbejdskraft.

Arbejdstimer: De anvendte timer pr. produktionsenhed.

Dækningsbidrag I: Produktionsværdi minus Omkostninger I.

Dækningsbidrag II: Produktionsværdi minus Omkostninger I og Omkostninger II.

Jordomkostning: Beregnet som en offeromkostning ud fra hvad én hektar jord af bedriftens gennemsnitlige jordtype kan indbringe i forpagtningsindtægt. Jordomkostningen er opgjort ekskl. ejendomsskat og uden betaling for retten til at modtage enkeltbetaling (EU-støtte) og betaling for bygninger.

Jordrente: Produktionsværdi minus Omkostninger i alt. Det primære resultatmål for planteavlen. Jordrenten udtrykker det overskud, der er tilbage til at forrente jordværdien, når samtlige øvrige produktionsfaktorer er aflønnet.

Lønningsevne: Nettooverskud plus Arbejdsindsats. For produktionsgrene med planteavl: Jordrente minus Jordomkostning plus Arbejdsindsats.

Lønningsevne pr. time: Beregnet pr. arbejdstime for en given produktionsgren.

Nettooverskud: Produktionsværdi minus Omkostninger i alt. Det primære resultatmål for produktionsgrene med husdyr. Nettooverskuddet er resultatet, når alle produktionsfaktorer er aflønnet.

Omkostninger I: Variable omkostninger.

Omkostninger i alt: Samlede omkostninger: Omkostninger I + Omkostninger II + Omkostninger III.

Omkostninger II: Delvis variable omkostninger.

Omkostninger III: Faste omkostninger.

Produktionsværdi: Produktionens samlede værdi inkl. intern omsætning af produkter og biprodukter som halm og husdyrgødning.

Årsdyr: Et årsdyr beregnes som 365 foderdage. Ved dyrehold med kortere produktionstid end 365 dage skal der flere producerede dyr til et årsdyr.

Enheder

Den statistiske enhed er jordbrugsbedrifter.

Der offentliggøres tal pr. ha, pr. m2 for væksthuse. For produktionsgrene med husdyr er enheden pr. årsdyr. For produktionsgrenene 30 kg smågrise og slagtesvin dog pr. 100 producerede grise. For produktionsgrenen høns er enheden 100 årshøns og for produktionsgrenen slagtekyllinger er enheden 1.000 produceret.

Population

Jordbrug, dvs. Landbrug og gartnerier med et arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer årligt. Herved dækkes heltidsbedrifter, der formodes at have jordbrug som hovederhverv.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2021-.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Regnskabsposter er i kr. pr. ha eller enheder af dyr, fx årskøer eller årssøer. Dertil arealangivelser i ha og udbytter i hkg eller kg.

Referencetid

Regnskabsstatistikken for jordbrug er baseret på kalenderårsregnskaber.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Indsamlingen er baseret på ejerens accept af, at bedriftens regnskabsoplysninger må indhentes fra regnskabskontor/revisor. Der føres et register over regnskabsførende jordbrug, der har givet tilsagn om, at deres regnskab må benyttes.

Statistikken er ikke EU-reguleret.

Indberetningsbyrde

Der er ikke beregnet en respondentbyrde, da deltagelse i undersøgelsen er frivillig.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.