Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik.
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Nationalregnskab, finansielle konti

Finansielle konti er en del af nationalregnskabssystemet og består af sammenhængende definitioner og klassifikationer, der viser hvorledes økonomiens institutionelle sektorer placerer/finansierer deres finansielle nettoopsparing og hvordan den finansielle nettoformue er placeret i finansielle instrumenter. Finansielle konti er en kvartalsvis- og årlig opgørelse og består af den finansielle transaktionskonto, omvurderingskontoen, kontoen for andre mængdemæssige ændringer samt hhv. primo- og ultimobalancerne. Kontaktoplysninger til Danmarks Nationalbank fremgår af Øvrige oplysninger.

Nationalregnskabsberegningerne i 2020 er påvirket af ekstra usikkerhed som følge af de særlige omstændigheder omkring Covid-19-pandemien. Det gælder især de første beregninger, hvor kildematerialet er knapt. I takt med, at flere oplysninger bliver tilgængelige vil nationalregnskabet blive opdateret. Læs mere på www.dst.dk/Nationalregnskab

Indholdsbeskrivelse

Nationalregnskabets finansielle konti produceres i et samarbejde mellem Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik.

Den institutionelle opdeling sigter på at belyse den økonomiske adfærd, der udvises af aktørerne i dansk økonomi. Derfor er det de beslutningsdygtige enheder, typisk firmaer, der er udgangspunktet for placeringen i sektorer.

Statistikken for finansielle konti er en del af nationalregnskabssystemet, og består derfor af sammenhængende definitioner og klassifikationer, der viser hvorledes økonomiens institutionelle sektorer placerer/finansierer deres finansielle nettoopsparing, samt viser hvorledes den finansielle nettoformue er placeret i finansielle instrumenter.

Finansielle konti består af den finansielle transaktionskonto, omvurderingskontoen, kontoen for andre mængdemæssige ændringer samt hhv. primo- og ultimobalancerne. De tre første beskriver overgangen fra primostatus til ultimostatus. Hver konto opgøres for de enkelte finansielle instrumenter:

F.1 Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (SDR). Instrumentet opdeles i: · F.11 Danmarks Nationalbanks guldbeholdning · F.12 Særlige trækningsrettigheder (SDR) tildelt medlemslande af Den Internationale Valutafond (IMF)

F.2 Sedler og mønt samt indskud. Instrumentet opdeles i: · F.21 sedler og mønt udstedt af monetære myndigheder · F.22 transferable indskud der umiddelbart kan konverteres til kontanter eller overdrages ved check, overførsel eller lignende · F.29 andre indskud

F.3 Gældsværdipapirer. Repræsenterer papirer, som normalt er omsættelige og handles på sekundære markeder eller kan føres i modregning i markedet, og som ikke giver indehaveren nogen form for ejendomsrettigheder over for den institutionelle enhed, der har udstedt dem. Papirerne omfatter veksler, obligationer, statsgældsbeviser, indskudsbeviser, virksomhedscertifikater ("commercial papers") og lignende instrumenter, der normalt handles på de finansielle markeder. Instrumentet opdeles i: · F.31 kortfristede gældsværdipapirer · F.32 langfristede gældsværdipapirer

F.4 Lån. Består af de finansielle aktiver, som en kreditor direkte eller gennem en mægler låner en debitor evt. på basis af et uomsætteligt dokument. Instrumentet opdeles i: · F.41 kortfristede lån · F.42 langfristede lån

F.5 Ejerandele og andele i investeringsforeningsbeviser. Repræsenterer en ejendomsret til selskaber. Sådanne finansielle aktiver giver normalt indehaveren ret til en andel i udbyttet i selskaberne og i disses nettoaktiver i tilfælde af likvidation. Instrumentet opdeles i: · F.51 ejerandele. Instrumentet opdeles i: · F.511 noterede aktier · F.512 unoterede aktier · F.519 andre ejerandelsbeviser · F.52 andele i investeringsforeninger. Instrumentet opdeles i: · F.521 andele i pengemarkedsforeninger · F.522 andele i investeringsforeningsbeviser undtagen pengemarkedsforeningsbeviser

F.6 Forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier. Består af husholdningernes pensionsrettigheder i livsforsikrings- og pensionsreserver, som omfatter de tekniske hensættelser, som forsikringsselskaber og pensionskasser foretager med henblik på at udbetale ydelser. Derudover indeholder instrumentet pensionskassers krav på pensionsmanagere samt rettigheder til ydelser undtagen pensionsydelser. Instrumentet omfatter også præmie- og erstatningsreserver. Præmiereserver består af den del af forsikringsselskabers opkrævede præmier, der henføres til den efterfølgende regnskabsperiode. Erstatningsreserver udgør forsikringsselskabernes skøn over de samlede omkostninger til skadeserstatninger vedr. skader indtruffet indtil slutningen af regnskabsperioden, uanset om de er anmeldt eller ej, minus det beløb, der allerede er udbetalt vedr. disse forsikringsskader. Endelig indgår også standardiserede garantier i instrumentet. Standardiserede garantier er garantier, som normalt dækker små beløb, er ensartede og udstedt i store antal. Beløbet, der indgår, er estimatet for det tab udsteder vil lide som følge af garantiudstedelsen. Instrumentet opdeles i: · F.61 forsikringstekniske reserver, skadesforsikring · F.62 livsforsikrings og livrettigheder · F.63 pensionsrettigheder · F.64 pensionskassers krav på pensionsmanagere · F.65 rettigheder til ydelser, undtagen pensionsydelser · F.66 hensættelser til forpligtelser i forbindelse med standardiserede garantier

F.7 Finansielle derivater og medarbejderoptioner. Består af finansielle derivater, der er knyttet til et bestemt finansielt instrument eller en bestemt indikator eller råvarer. Instrumentet opdeles i: · F.71 finansielle derivater · F.72 medarbejderoptioner

F.8 Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender. Udgør finansielle fordringer, der opstår som modstykke til finansielle eller ikke-finansielle transaktioner, hvor der er en tidsforskel mellem transaktionen og den modsvarende betaling. Handelskreditter og forudbetalinger er eksempler på andre forfaldne ikke-betalte mellemværender. Instrumentet opdeles i: · F.81 handelskreditter og forudbetaling F.89 andre forfaldne ikke-betalte mellemværender, undtagen handelskreditter og forudbetaling

Den finansielle transaktionskonto, der viser køb og salg af finansielle instrumenter, angiver hvorledes økonomiens sektorer disponerer over deres finansielle nettoopsparing. Omvurderingskontoen viser værdiændringer og kontoen for andre mængdemæssige ændringer viser bl.a. tab på debitorer og flytninger af enheder mellem sektorer. Finansielle konti opgøres i løbende priser.

Institutionelle enheder grupperes principielt i seks sektorer på grundlag af deres økonomiske adfærd. En sektor omfatter således en gruppe af institutionelle enheder, der udviser ensartet økonomisk adfærd. Der opereres i nationalregnskabet principielt med seks hovedsektorer: ikke-finansielle selskaber, finansielle selskaber, offentlig forvaltning og service, husholdninger, non-profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH) og udlandet.

Der opstilles et regnskab for hver sektor, således at det er muligt at fordele primo- og ultimobalancer og transaktioner, omvurderinger samt andre mængdemæssige ændringer på de enkelte sektorer og tilhørende modpartssektorer. Finansielle konti indeholde mange værdifulde oplysninger om økonomien, som kan bruges til økonomiske analyser og/eller økonomisk politik. Finansielle konti kan for eksempel anvendes til at vurdere den finansielle stabilitet og til analysen af, hvordan sektorerne finansielt er sammenkoblet. Blandt centrale størrelser i finansielle konti er selskabernes gæld, husholdningernes gæld og pensionsopsparing samt finansielle nettoformue.

Finansielle konti er i overensstemmelse med retningslinjerne i European System of National and Regional Accounts (ESA2010) og dermed konsistent med det øvrige nationalregnskab.

Grupperinger og klassifikationer

Ved en makroøkonomisk analyse betragtes hver institutionel enhed ikke særskilt – det er de aggregerede aktiviteter udøvet af ensartede institutioner, der analyseres. Enhederne kombineres derfor i grupper med betegnelsen institutionelle sektorer, hvoraf nogle igen opdeles i delsektorer.

En sektor omfatter således en gruppe af institutionelle enheder, der udviser en ensartet økonomisk adfærd. Der opereres i nationalregnskabet principielt med seks sektorer.

Statistikken dækker samtlige institutionelle sektorer i økonomien. Som det fremgår af nedenstående oversigt kan S.12 Finansielle selskaber og S.13 Offentlig forvaltning og service underopdeles i en række delsektorer:

· S.1 Den samlede økonomi · S.11 Ikke-finansielle selskaber · S.12 Finansielle selskaber · S.121 Centralbanken · S.122 Pengeinstitutter undtagen centralbanken · S.123 Pengemarkedsforeninger · S.124 Investeringsforeninger · S.125 Andre finansielle formidlere undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser · S.126 Finansielle hjælpeenheder · S.127 Koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere · S.128 Forsikringsselskaber · S.129 Pensionskasser · S.13 Offentlig forvaltning og service · S.1311 Den statslige sektor · S.1313 Den kommunale og regionale/amtskommunale sektor · S.1314 De sociale kasser og fonde · S.14 Husholdninger · S.15 Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH) · S.2 Udlandet

For mere info om sektorerne se Sektorklassifikation i det europæiske regnskabssystem (ESA2010).

Klassificering af transaktioner Finansielle konti er en del af nationalregnskabet og består af et logisk og sammenhængende klassifikationssystem, uden hvilket det ikke ville være muligt at skaffe sig et overblik over det umådelige store antal økonomiske transaktioner, der finder sted i samfundsøkonomien i løbet af en periode.

Finansielle konti klassificerer alene fire poster: tre transaktionsposter samt en balancepost.

Klassificering af konti For hver af de seks hovedsektorer opstilles et sektorregnskab, der viser samtlige relevante transaktioner og balanceposter. Følgende fire konti er relevante for de institutionelle sektorer: 1. Finansielle transaktionskonto: viser køb og salg af finansielle instrumenter 2. Konto for omvurderinger: dækker over ændringer i værdien af de finansielle instrumenter, som skyldes markedsmæssige ændringer af instrumentets værdi, fx kursændringer på aktier 3. Konto for andre mængdemæssige ændringer: beskriver ændringer i værdien af et aktiv eller passiv, som ikke kan forklares via finansielle transaktioner eller omvurderinger. Det kan bl.a. være tab på debitor og flytninger af enheder mellem sektorer 4. Statuskonti: Beskriver størrelsen af finansielle aktiver og passiver opgjort ultimo perioden.

Sektordækning

Alle seks institutionelle sektorer er dækket. Principielt kan de seks sektorer underopdeles i delsektorer. Alene i årstabellerne er Offentlig forvaltning og service underopdelt i delsektorer.

Begreber og definitioner

Finansielle aktiver: Ved et finansielt aktiv forstås et af følgende aktiver: kontantmidler - en kontraktlig ret til at modtage kontantmidler eller et andet finansielt aktiv fra en anden part - en kontraktlig ret til at udveksle finansielle instrumenter med en anden part på betingelser, der er potentielt gunstige, eller - et ejerandelsinstrument hos en anden part.

Finansielle passiver: Er en kontraktlig forpligtelse til at -levere kontantmidler eller et andet finansielt aktiv til en anden part, eller -udveksle finansielle instrumenter med en anden part på betingelser, der er potentielt ugunstige

Institutionel enhed: En økonomisk enhed, der efter egen beslutning og under eget juridisk ansvar kan: - Eje aktiver, og udøve de rettigheder der følger heraf - Påtage sig gæld - Udøve økonomiske aktiviteter, som fx produktion, forbrug, investering og opsparing - Indgå i økonomiske transaktioner med andre enheder - Meningsfuldt udarbejde et fuldt regnskab omfattende både et driftsregnskab og en status opgørelse.

Der skal ikke nødvendigvis foreligge et regnskab, for at en enhed opfylder definitionen. Det er tilstrækkeligt, at enheden, hvis den ønsker det, eller det kræves af den, vil kunne føre et meningsfuldt regnskab.

Resident virksomhed: En virksomhed, som har et økonomiske interessetyngdepunkt (udøver økonomiske aktiviteter) i Danmark gennem længere tid (mere end ét år). Det betyder, at filialer eller datterselskaber af udenlandske virksomheder regnes som residente virksomheder.

Nettoformuen: Opgøres for hver sektor som aktiver minus passiver.

Enheder

Det finansielle nationalregnskabs enheder er alle de økonomiske transaktioner, der foretages eller de finansielle fordringer, der findes mellem to danske residenter eller mellem en dansk og en udenlandsk resident.

Population

Alle økonomiske transaktioner, hvor mindst den ene part er resident i en given periode.

Geografisk dækning

Geografisk dækker nationalregnskabet Danmark, idet Færøerne og Grønland behandles som udland.

Tidsperiode

Årstabeller dækker tidsperioden fra 2017 og frem, mens kvartalstabeller dækker fra 1. kvartal 2017 og frem. Perioderne angivet her relaterer sig til resultatet af brugen af det fælles it-system til finansielle konti, der er udviklet i samarbejde mellem Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik.

Årsdata, baseret på andre kilder og metoder foreligger i Danmarks Statistik tilbage til 1995.

Kvartalsdata, baseret på andre kilder og metoder foreligger i Danmarks Nationalbank tilbage til 1. kvartal 2005.

Det er ambitionen, at Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank vil samarbejde om at etablere tilbageregnede tidsserier.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Mio. kr.

Referencetid

Kalenderår og kvartal.

Hyppighed

De kvartalsvise finansielle konti offentliggøres fire gange årligt – marts, juni, september og december måned.

De årlige finansielle konti offentliggøres tre gange årligt – marts, juni og september.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 549/2013 af 21.maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (ESA2010) (EUT L 174 26.06.2013, s. 1).

Kommissionens beslutning af 17. december 2002 om yderligere præcisering af Bilag A til Rådets forordning (EF) Nr. 2223/96 for så vidt angår principperne for måling af priser og mængder i nationalregnskabet.

Guideline of the European Central Bank: Guideline (ECB/2013/24) af 25. juli 2013.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på oplysninger, der indsamles af Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank til opgørelse af andre statistikker. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af nationalregnskabets finansielle konti.

Øvrige oplysninger

For øvrige oplysninger kontakt Danmarks Statistik eller Danmarks Nationalbank.

Kirstine Boye Petersen Penge-, bank- og nationalregnskabsstatistik, Finansiel statistik Danmarks Nationalbank Langelinje Allé 48 kbpe@nationalbanken.dk Tlf. 33 63 62 75

Jesper Søgaard Dreesen Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik Danmarks Statistik Sejrøgade 11, 2100 København Ø jsd@dst.dk Tlf. 39 17 30 54