Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik.
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jsd@dst.dk

Hent som PDF

Nationalregnskab, finansielle konti

Data indsamles løbende henover året fra mange forskellige kilder. Herefter bearbejdes data i forhold til nationalregnskabets begrebsapparat, hvor det kan være nødvendigt at rette henvendelse til den konkrete kilde med opklarende spørgsmål til data. Der kan være behov for at beregne estimater for de data, der ikke er tilgængelige ved det pågældende udgivelsestidspunkt. Når alle kilder er indhentet foretages en række afstemninger for at sikre den interne konsistens, som er grundlaget for nationalregnskabet.

Kilder

Kildegrundlaget til finansielle konti forberedes i et samarbejde mellem Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank, hvor hver institution har ansvar for at forberede en række kilder. Overordnet set har Danmarks Statistik ansvar for at forberede kilder, der er baseret på virksomhedernes aflagte regnskaber, offentlig forvaltning og service samt oplysninger om husholdningerne, mens Danmarks Nationalbank bidrager med en række primærstatistikker, der detaljeret beskriver de forskellige dele af den finansielle sektor.

Som de vigtigste kilder kan nævnes: · Forsikrings- og pensionsstatistikken (forberedes i Danmarks Nationalbank) · Investeringsforeningsstatistikken (forberedes i Danmarks Nationalbank) · Statistik om monetære finansielle institutioner (forberedes i Danmarks Nationalbank) · Værdipapirstatistikken (forberedes i Danmarks Nationalbank) · Betalingsbalancestatistikken (forberedes i Danmarks Nationalbank) · Regnskabsblok (forberedes i Danmarks Statistik) · Berigede regnskaber (forberedes i Danmarks Nationalbank) · Oplysninger om andelsboliger (forberedes i Danmarks Statistik) · Oplysninger om medarbejderoptioner (forberedes i Danmarks Statistik) · Oplysninger fra formuestatistikken (forberedes i Danmarks Statistik) · Oplysninger om offentlig forvaltning og service (forberedes i Danmarks Statistik) · Oplysninger om fordringserhvervelsen, netto opgjort i det reale nationalregnskab (forberedes i Danmarks Statistik)

Indsamlingshyppighed

Data til statistikken indsamles kvartalsvist med undtagelse af enkelte kilder, der bliver indsamlet årligt. Årlige data kommer bl.a. fra regnskabsstatistik, indkomststatistik og digitale årsrapporter (XBRL data).

Indsamlingsmetode

Data til denne statistisk leveres via interne leverancer.

Datavalidering

Datavalidering foregår i flere faser, som en del af databehandlingen:

  1. Den første fase sker, allerede inden vi modtager data fra vores primærstatistikker, da inddata allerede er blevet valideret og kvalitetssikret fra leverandørernes side
  2. Den næste fase sker, når vi har modtaget data i form af en ekstra fejlsøgning og transformation af inddata. Transformation betyder, at inddata bliver klassificeret og kodet i henhold til ESA 2010.
  3. I tredje fase bliver rettelser foretaget hos vores primærstatistikker, hvis fejl er blevet identificeret under fase 2. Hvorefter vi går tilbage til fase 1 og processen genkøres.
  4. I fjerde fase sker der en datavalidering af kilderne i forhold til hinanden. Idet finansielle konti er et afstemt system, fungerer den interne konsistens i sig selv som kvalitetskontrol i den løbende produktion, da forskellige kilder med den samme information kan sammenholdes.
  5. I slutfasen kan rettelser tilføjes hvis dette ikke kan implementeres i vores primærstatistikker på kort sigt. Efterfølgende vil disse rettelser bliver implementeret i primærstatikkerne i forbindelse med den næste revision af disse.

Databehandling

Behandlingen af data for denne statistik består først og fremmest i at integrere data fra de mange datakilder, så der opnås et harmoniseret datasæt, hvor de indsamlede data transformeres til et sammenhængende finansielle konti kontosystem. Danmarks Nationalbanks og Danmarks Statistiks fælles system for finansielle konti er derfor bygget op omkring et sæt af datakilder i et ensartet format. Den generelle databehandling består af tre faser: Forberedelse af kilder, kvalitetssikring og afstemning.

Forberedelse af kilder I forberedelsesfasen forberedes bud på alle kilder hos henholdsvis Danmarks Nationalbanks og Danmarks Statistik. Ansvaret for forberedelsen af de enkelte kildeblokke kan ses i afsnittet Kilder. Processen består ud over datavalidering i at transformere de enkelte kilder om til et ensartet format. Forberedte kildeblokke udveksles institutionerne imellem.

Kvalitetssikring I finansielle konti foretages en kildeprioritering for hver kombination af aktivsektor, passivsektor og instrument ud fra en afvejning af de enkelte kilders kvalitet. Prioritering af kilder er nødvendig, fordi der kan være flere kildebud på samme skæring, men ingen kilde har bud på alle skæringer. Som et eksempel findes der en skæring, der beskriver bankernes samlede udlån til forsikring og pension. For denne skæring vil statistikken om monetære finansielle institutioner (MFI) have et bud på størrelsen af deres udlån og forsikrings- og pensionsstatistikken have et bud på størrelsen af det lån, de har optaget ved MFI institutioner. Hvis disse to størrelser ikke er ens, vil kildeprioriteringen afgøre hvilket bud, der skal prioriteres. Kvalitetssikringsfasen er en iterativ proces, hvor der vil være mulighed for rettelser til primærstatistikkerne, der opdages ved, at primærstatistikkerne sættes over for hinanden på hver enkelt skæring.

Afstemning Kildeprioriteringen kan ikke alene sikre konsistente tal. Da ikke alle kilder er konsistente for hvert kildebud, kan summerne fra de prioriterede kilder afvige fra summen i input fra primærstatistikkerne. Ved summen forstås totalen af enten aktiv- eller passivsiden for hvert instrument. For at sikre konsistens til udvalgte totaler laves der også en residualberegning. Residualerne beregnes som forskellen mellem de afstemte kildebud og summen af kildebud fra den kilde, der stemmes op imod. Residualerne fordeles derefter på udvalgte sektorer. Fordelingen bestemmes via en forudbestemt afstemningstabel og vil være inden for samme instrument eller overføres til et andet instrument.

Efter at konsistens er sikret i forbindelse med kildeprioriteringen, laves en kontrol af strømfejl for alle skæringer. En strøm indeholder fejl, hvis ikke strømidentiteten: primo værdi + strømme = ultimo værdi er opfyldt. At en strømidentitet ikke er opfyldt, kan skyldes metodeændring i kildeopgørelsen, strømfejl der stammer fra primærkilden eller, at strømfejlen er dannet på baggrund af kildeprioriteringen og flyt af residualer. Såfremt der er strømfejl residualberegnes transaktionerne således, at strømidentiteten overholdes.

Afslutningsvis afstemmes den finansielle del af nationalregnskabet op mod nettofordringserhvervelsen fra det ikke-finansielle nationalregnskab.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.