Gå til sidens indhold

Nationalregnskab, finansielle konti

Finansielle konti er en del af nationalregnskabssystemet, der viser hvordan økonomiens institutionelle sektorer placerer/finansierer deres finansielle nettoopsparing og hvordan den finansielle nettoformue er placeret i finansielle instrumenter. Danmarks Statistik offentliggjorde årlige finansielle konti for første gang i 2001, mens Danmarks Nationalbank offentliggjorde kvartalsvise tal første gang i 2004. Fra september 2020 produceres nationalregnskabets årlige og kvartalsvise finansielle konti i et samarbejde mellem Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik.

Indhold

Finansielle konti er en del af nationalregnskabssystemet og består af sammenhængende definitioner og klassifikationer, der viser hvorledes økonomiens institutionelle sektorer placerer/finansierer deres finansielle nettoopsparing og hvordan den finansielle nettoformue er placeret i finansielle instrumenter. Finansielle konti er en kvartalsvis- og årlig opgørelse og består af den finansielle transaktionskonto, omvurderingskontoen, kontoen for andre mængdemæssige ændringer samt hhv. primo- og ultimobalancerne. Kontaktoplysninger til Danmarks Nationalbank fremgår af Øvrige oplysninger.

Nationalregnskabsberegningerne i 2020 er påvirket af ekstra usikkerhed som følge af de særlige omstændigheder omkring Covid-19-pandemien. Det gælder især de første beregninger, hvor kildematerialet er knapt. I takt med, at flere oplysninger bliver tilgængelige vil nationalregnskabet blive opdateret. Læs mere på www.dst.dk/Nationalregnskab

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data indsamles løbende henover året fra mange forskellige kilder. Herefter bearbejdes data i forhold til nationalregnskabets begrebsapparat, hvor det kan være nødvendigt at rette henvendelse til den konkrete kilde med opklarende spørgsmål til data. Der kan være behov for at beregne estimater for de data, der ikke er tilgængelige ved det pågældende udgivelsestidspunkt. Når alle kilder er indhentet foretages en række afstemninger for at sikre den interne konsistens, som er grundlaget for nationalregnskabet.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Formålet med denne statistik er at belyse virksomhedernes og husholdningernes formue- og gældsforhold samt den overordnede finansielle stabilitet i samfundet. Finansielle konti har relevans for alle, der beskæftiger sig med samfundsøkonomiske forhold. Det rækker fra Danmarks Nationalbank, finansielle institutioner, de økonomiske ministerier, interesseorganisationer og finansielle analytikere. Pressen er især interesseret i tallene for husholdningssektoren.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Nationalregnskabets finansielle kontis evne til præcist at beskrive den økonomiske virkelighed afhænger dels af usikkerheden forbundet med kilderne og dels af de modelantagelser, der ligger til grund for udarbejdelsen. Nogle dele kan opgøres mere præcist end andre, da der er bedre tilgang til kildedata. De første bud på en periodes finansielle konti vil være mere usikre end den endelige version, som kommer efter to et halvt år, da der løbende revideres når nye kilder er tilgængelig.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Den første version af de kvartalsvise finansielle konti offentliggøres 90 dage efter kvartalets udløb. I forbindelse med offentliggørelsen af 4. kvartal ultimo marts, offentliggøres også den første version af de årlige finansielle konti. De endelige kvartalsvise og årlige finansielle konti udgives to et halvt år efter tællingsperioden. Nationalregnskabet publiceres rettidigt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Nationalregnskabets finansielle konti udarbejdes efter internationale retningslinjer og vil derfor være sammenlignelig på tværs af lande. De gældende retningslinjer blev implementeret i 2014.

Fra og med september 2020 er der fuld sammenlignelighed mellem de kvartalsvise- og årlige finansielle konti fra 2017 og frem.

I Danmarks Nationalbank findes kvartalsvise tal tilbage til 2005, mens man hos Danmarks Statistik finder årlige tal tilbage til 1995. For perioden før 2017 stemmer de to statistikker dog ikke overens, hvilket primært kan tilskrives forskellige kilder eller metodemæssige valg.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Nationalregnskab og offentlige finanser og i Nationalbankens Statistikbank under emnet Finansielle konti.

Læs mere om tilgængelighed