Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Jonas Kirchheiner-Rasmussen ras@dst.dk +45 39 17 34 93
+45 39 17 34 93

ras@dst.dk

Hent som PDF

Lægebesøg

Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken

Årspublikationer (udvalgte afsnit): Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Link til NYT fra Danmarks Statistik kan findes på emnesiden: Lægebesøg mv..

Publikationer

Statistikken præsenteres i Statistisk Tiårsoversigt og Danmark i tal, der kan findes på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Lægebesøg i følgende tabeller:

 • SYGP1: Personer med kontakt til læge mv. med offentlig tilskud efter område, ydelsesart, alder (5-års intervaller) og køn
 • SYGPS1: Modtagere af ydelser i forbindelse med lægebesøg mv. efter område, ydelsesart, alder (5-års intervaller) og køn
 • SYGK1: Lægebesøg mv. med offentlig tilskud efter område, ydelsesart, alder (5-års intervaller) og køn
 • SYGKS1: Lægebesøg mv. med offentlig tilskud (detaljeret) efter område, ydelsesart, alder (5-års intervaller) og køn
 • SYGU1: Offentlige udgifter ved lægebesøg mv. efter område, ydelsesart, alder (5-års intervaller) og køn
 • SYGUS1: Offentlige udgifter ved lægebesøg mv. (detaljeret) efter område, ydelsesart, alder (5-års intervaller) og køn
 • SYGP2: Personer med kontakt til læge mv. med offentlig tilskud efter region, ydelsesart, alder og køn
 • SYGPS2: Modtagere af ydelser i forbindelse med lægebesøg mv. efter region, ydelsesart, alder og køn
 • SYGK2: Lægebesøg mv. med offentlig tilskud efter region, ydelsesart, alder og køn
 • SYGKS2: Lægebesøg mv. med offentlig tilskud (detaljeret) efter region, ydelsesart, alder og køn
 • SYGU2: Offentlige udgifter ved lægebesøg mv. efter region, ydelsesart, alder og køn
 • SYGUS2:Offentlige udgifter ved lægebesøg mv. (detaljeret) efter region, ydelsesart, alder og køn
 • SYGFAM: Lægebesøg efter nøgletal, ydelsesart, familietype, køn, alder og tid
 • SYGHER: Lægebesøg efter nøgletal, ydelsesart, herkomst, køn, alder og tid
 • SYGIND: Lægebesøg efter nøgletal, ydelsesart, indkomstniveau , køn, alder og tid
 • SYGSOC: Lægebesøg efter nøgletal, ydelsesart, socioøkonomisk status, køn, alder og tid
 • SYGSIK: Befolkningen efter område, sygesikringsgruppe og tid
 • LIGEHB6: Lægebesøg hos praktiserende læge efter område, køn, alder, familietype og tid
 • LIGEHI6: Ligestillingsindikator for lægebesøg hos praktiserende læge efter indikator, område, alder, familietype og tid

Adgang til mikrodata

Adgang til anonymiserede mikrodata kan kun fås via Danmarks Statistiks Forskningsservice.

Anden tilgængelighed

Der er ikke særskilte begrænsninger i adgangen til data. Sygesikringsregistret med afidentificerede mikrodata ligger i PSD (DST intern database) og som Moduldata (DST intern), og data kan gøres tilgængelige for medarbejdere i fx Forskningsservice og Kundecenter efter ansøgning herom.

Diskretioneringspolitik

I forbindelse med offentliggørelser af Lægebesøg følges Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik, se: Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres ikke på så detaljeret niveau, at enkeltindivider kan identificeres.

Reference til metodedokumenter

Statistikkens grundlag og indhold er beskrevet i Statistiske Efterretninger, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen. Statistiske Efterretninger for 2012 er den sidste version heraf. Indholdet i Sygesikringsregistret er desuden dokumenteret i Danmarks Statistiks dokumentationssystem (TIMES) herunder udvalgte variable som Højkvalitetsdokumentation.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.