Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Jonas Kirchheiner-Rasmussen ras@dst.dk +45 39 17 34 93
+45 39 17 34 93

ras@dst.dk

Hent som PDF

Lægebesøg

Data modtages én gang årligt fra Regionerne. Der vurderes, hvilke ydelser der kan henregnes som kontrakter. Basis- og praksisomkostningshonorarer summeres. For personer med barnemærkning imputeres alder og køn, og person_id sættes til ukendt. Personer med ugyldigt CPR-nummer indgår ikke i statistikbanktabellerne. Korrektioner, som ikke kan tilknyttes en registrering i det pågældende år, slettes. Personer, indgår i opgørelserne med den alder og køn, der optræder først i data. Registreringer, hvor variablen SIKGRUP har værdien 9 (Afdød), slettes. Baggrundsdata fra Danmarks Statistik kobles på.

Kilder

Den primære kilde er LUNA. Hertil kommer supplerende kilder om ydelser fra takstmapperne.

Interne kilder:

  • Befolkningsstatistikregistret (familietype, herkomst)
  • Indkomststatistikregistret (indkomstniveau) for året før
  • Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik (socioøkonomisk status) pr. november året før.

Indsamlingshyppighed

Data modtages årligt fra Region Midtjylland.

Indsamlingsmetode

Indsamlingen foregår direkte fra administrative registre samt opslag i ok-portalen.

Datavalidering

De modtagne data sammenlignes med data fra året før og eventuelle store udsving undersøges. I forbindelse med statistikproduktionen analyseres data grundigt, og der foretages yderligere validering af data.

Databehandling

Ydelser, som ikke er angivet som tillægsydelser i takstmapperne, kategoriseres som kontrakter. Antallet af kontrakter beregnes som summen af variablen 'antal ydelser' for de ydelser, der er kategoriseret som kontrakter. Fra og med 2006 er der foretaget en imputering af køn og alder for den mindre gruppe af børn, der registreres med barnemarkering, og person_id sættes til ukendt. Grunddata (SSSY) dannes ud fra ovenstående data, og der dannes grunddata, hvor antal kontakter (SSKO) og bruttohonorar (SSHO) er aggregeret på person- og ydelsesniveau I disse data er spec2 for kontakter til praktiserende læger yderligere opdelt i følgende kategorier: konsultation dagtid, konsultation aften, telefonkonsultation dagtid, telefonkonsultation aften, besøg dagtid, besøg aften, e-kommunikation (herunder med kommunens plejepersonale), andre ydelser og forebyggelse mv. Derudover beregnes en indikator for basishonoraret. Dette beregnes som summen af det beregnede basis- og praksisomkostningshonorar fordelt på de gruppe 1-sikrede personer, som har modtaget ydelser fra almene læger (dog ikke personer med barnemarkering). For SSSY er der fra 2023 indført en variabel spec80, som angiver den ovenstående opdeling. Dog fremgår "Andre ydelser og forebyggelse mv." ikke af SSSY, men algoritmen kan fås ved henvendelse til den statistisk ansvarlige. Ligeledes er basishonoraret ikke angivet i SSSY

Inden opgørelserne til statistikbanken udregnes, sker der yderligere databehandling. Personer med ugyldige CPR-numre, personer med barnemarkering samt korrektioner (negative værdier for ydelsen), som ikke kan tilknyttes en registrering i det pågældende regnskabsår, slettes. Dette betyder, at korrektioner (negative registreringer), der ikke kan kobles med en registrering på variablerne person_id, behandlingsdato (dato for ydelsen), speciale (type af ydelse) og ydeltid (tidspunktkode for ydelsen). Alle observationer, der slettes, får værdien 0 for variablen statpop i SSSY. Det første registrerede køn og den første registrerede alder bruges for personer, der optræder i data med flere CPR-numre. Registreringer, hvor variablen 'SIKGRUP' (Sygesikringsgruppe) har værdien 9 (Afdød), slettes. Sygesikringsdata kobles sammen med øvrige data om familieforhold, oprindelse, socioøkonomisk status og indkomst.

Korrektion

Fra 2005 blev registret renset for observationer, hvor der ikke gives tilskud via den offentlige sygesikring (bruttohonoraret lig med 0). Dette gælder primært fysioterapi og tandlægehjælp. For året 2005 findes der således data både efter den gamle opgørelsesmetode, hvor data ikke er oprenset, og den nye opgørelsesmetode, hvor data er oprenset.

Der er et meget lille antal records, hvor kontakterne er negative. I 2023 er der 172.310 negative records, (hvilket svarer til 0,17 pct. af samtlige records). Dette skyldes afregningstekniske korrektioner i registret, dvs. ikke korrektioner, som foretages af Danmarks Statistik. Fra 2021 vil korrektioner, der ikke kan knyttes til registrering i det pågældende år, slettes inden opgørelsen af statistikbanktabellerne.