Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Jonas Kirchheiner-Rasmussen ras@dst.dk +45 39 17 34 93
+45 39 17 34 93

ras@dst.dk

Hent som PDF

Lægebesøg

En gennemgang af overenskomstens takstmapper mht. nye ydelser medfører en angivelse om ydelsen skal henregnes som kontakt eller ej. Udover det honorar, der direkte er knyttet til en ydelse foretager Danmarks Statistik en særlig beregning for alment praktiserende læger, som adderer basishonorar og praksisomkostningshonorarer. Formålet er at skabe en bedre sammenlignelighed mellem udgifterne til almene læger og speciallæger mv. De modtagne registerdata kobles med baggrundsdata fra Danmarks Statistik og opgørelser laves.

Kilder

Den primære kilde er Det fælleskommunale sygesikringssystem. Hertil kommer supplerende kilder som taktsmapper (ydelser) og beregning af praksisomkostningshonorar o.l.

Interne kilder:

  • Befolkningsstatistikregistret (familietype, herkomst)
  • Indkomststatistikregistret (indkomstniveau) for året før
  • Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik (socioøkonomisk status) pr. november året før.

Indsamlingshyppighed

Data modtages årligt fra CSC Scandihealth/DXC.

Indsamlingsmetode

Indsamlingen foregår direkte fra administrative registre samt opslag i ok-portalen.

Datavalidering

De modtagne data sammenlignes med data fra året før og eventuelle store udsving undersøges. I forbindelse med statistikproduktionen analyseres data grundigt, og der foretages yderligere undersøgelser af grunddata efter behov.

Databehandling

Antal kontakter beregnes ud fra antal ydelser og angivelsen af om ydelsen betragtes som en kontakt eller ej. Fra og med 2006 er der foretaget en imputering af køn og alder for den mindre gruppe af børn, som registreres under den ledsagende voksnes personnummer. Kobling med øvrige data vedr. familieforhold, herkomst, socioøkonomisk status og indkomst. Personfiler dannes med aggregeret antal kontakter og aggregeret bruttohonorar. Statistikbanktabeller dannes på baggrund af ovennævnte datagrundlag.

Korrektion

Fra 2005 blev registret renset for observationer, hvor der ikke gives tilskud via den offentlige sygesikring (bruttohonoraret lig med 0). Dette gælder primært fysioterapi og tandlægehjælp. For året 2005 findes der således data både efter den gamle opgørelsesmetode, hvor data ikke er oprenset, og den nye opgørelsesmetode, hvor data er oprenset.

Der er et meget lille antal records, hvor kontakterne er negative. I 2008 er der 3.869 negative records, (hvilket svarer til 0,3 promille af samtlige records). I 2009 og 2010 er der hhv. 788 og 771 negative records. Dette skyldes afregningstekniske korrektioner i registret, dvs. ikke korrektioner, som foretages af Danmarks Statistik. I 2013 er der i de modtagne data fra CSC Scandihealth er Danmarks Statistik blevet oplyst, at der er konstateret små ukorrektheder (vedr. oktober, november og december 2013), da korrektioner i Region Midtjylland ikke er opgjort med korrekt fortegn.